Så behandlar vi personuppgifter

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Regleringen utgörs av flera olika regelverk.

EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a. dataskyddslagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller i domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas administrativa verksamhet samt för all verksamhet som bedrivs av övriga myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Detta regelverk gäller även för viss del av domstolarnas mål- och ärendehantering och för hyres- och arrendenämndernas ärendehantering. På detta område finns även kompletterande lagstiftning i form av domstolsdatalagen med tillhörande förordning.

För viss del av domstolarnas behandling av personuppgifter gäller i stället brottsdatalagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av domstolarna i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Det gäller också vid behandling som sker i syfte att upprätthålla ordning och säkerhet. På brottsdatalagens område finns även en särskild lag för domstolarnas behandling av personuppgifter, med tillhörande förordning.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos den myndigheten.

Mer information

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Uppsala tingsrätt (org.nr. 202100-2742)

Besöksadress: Smedsgränd 22

Telefon: 018-431 60 00

E-post: uppsala.tingsratt@dom.se

 

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet:

Karin Lambertz, rådman
Telefon: 018-431 60 00 (växel)

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter

Uppsala tingsrätts behandling av personuppgifter

Uppsala tingsrätt (org.nr. 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos Uppsala tingsrätt. Tingsrätten behandlar personuppgifter för att handlägga mål och ärenden men även för handläggning i sin administrativa verksamhet.

De rättsliga grunderna för Uppsala tingsrätts behandling av personuppgifter kan vara att behandlingen är nödvändig för att tingsrätten ska kunna fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Uppsala tingsrätts myndighetsutövning. Om du lämnar uppgifter om dig själv i ett mål eller ärende till Uppsala tingsrätt kommer dina personuppgifter att behandlas inom ramen för den aktuella mål- eller ärendehanteringen.

För att tingsrätten ska kunna handlägga målet eller ärendet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Utöver det finns inte någon skyldighet för dig att komma in med personuppgifter till domstolen. Tingsrätten kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina personuppgifter kommer att behandlas av tingsrätten så länge de behövs. Om uppgifterna ingår i en allmän handling kommer de att bli föremål för arkivering så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Uppsala tingsrätt eller andra som behöver få del av dem för att målet eller ärendet ska kunna handläggas. Personuppgifterna kan också komma att överföras till en annan domstol eller myndighet om detta är nödvändigt. Om dina personuppgifter ingår i en allmän handling kan de komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av handlingen, om de inte omfattas av sekretess.

Personuppgiftsbehandling inom mål- och ärendehanteringen

Personuppgiftsbehandling inom mål- och ärendehanteringen kan antingen ske inom brottsdatalagens eller inom EU:s dataskyddsförordnings (GDPR) tillämpningsområden.

På brottsdatalagens område

Personuppgifter behöver behandlas för att kunna handlägga mål och ärenden om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Vanliga exempel är när domstolen prövar fråga om:

 • - häktning
 • - ansvar för brott
 • - undanröjande av en skyddstillsyn eller villkorlig dom
 • - internationell rättslig hjälp i brottmål
 • - tillträdesförbud till idrottsevenemang.

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder och beslut i dessa fall. Det inkluderar bland annat:

 • - förordnande av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn
 • - beslut om beslag, förverkande, skattetillägg
 • - enskilt anspråk (skadestånd) som hanteras tillsammans med ett brottmål.

För övrig mål- och ärendehantering

För övrig mål- och ärendehantering (utanför brottsdatalagens område) behandlas personuppgifter för att handlägga tvistemål och ärenden.

Vanliga exempel är när domstolen prövar fråga om:

 • - tvist om fordringar
 • - arbetstvist
 • - skadeståndsanspråk (som inte hanteras tillsammans med ett brottmål)
 • - utmätning, konkurs, god man och förvaltare
 • - äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge.

Personuppgiftsbehandling i den administrativa verksamheten

Personuppgiftsbehandling inom den administrativa verksamheten omfattas av EU:s dataskyddsförordnings (GDPR) tillämpningsområde. Personuppgifter behandlas, i nödvändig utsträckning, för att kunna handlägga olika administrativa ärenden och uppgifter.

Vanliga exempel inom den administrativa verksamheten:

Om du ställer en allmän fråga eller motsvarande

Personuppgifter behandlas för att kunna hantera frågan. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och utföra en uppgift av allmänt intresse.

Om du begär att få ta del av allmänna handlingar

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du begär att få ut en allmän handling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för denna begäran. Uppsala tingsrätt behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse

Inspelning av telefonsamtal

Telefonsamtal till Uppsala tingsrätt kan komma att spelas in. Personuppgifter behandlas för att kunna hantera eventuella incidenter. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Om du söker en anställning

Personuppgifter behandlas för att kunna hantera rekryteringsärenden. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Uppsala tingsrätts myndighetsutövning.

Ingående av avtal

Personuppgifter behandlas inför, i samband med och till följd av ingående av avtal för att kunna hantera avtalen. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal.

Uppsala tingsrätts konton i sociala medier

Personuppgifter behandlas för att kunna informera om Uppsala tingsrätts och Sveriges Domstolars verksamhet samt kommunicera med enskilda. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig

Uppsala tingsrätt (org.nr. 202100-2742)

Besöksadress: Smedsgränd 22

Telefon: 018-431 60 00

E-post: uppsala.tingsratt@dom.se

Dataskyddsombud:

Karin Lambertz

E-post: dataskyddsombud.uppsala@dom.se

 

Dina personuppgifter kan lämnas ut i en allmän handling

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till den som begär att ta del av en allmän handling i enlighet med offentlighetsprincipen. Läs mer här:

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till information/registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av någon myndighet inom Sveriges Domstolar och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag).

Du måste vända dig till respektive myndighet med din begäran.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får myndigheten ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran. På brottsdatalagens område gäller detta om en begäran görs oftare än en gång per år.

Rätt till rättelse

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att, under vissa förutsättningar, komplettera ofullständiga personuppgifter. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning.

Rättigheten begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift. Om du begär rättelse kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning.

Rättigheten begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift. Om du begär radering kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Rätt till invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Denna möjlighet finns inte på brottsdatalagens område. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheten begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

Om du invänder mot en behandling kommer den aktuella myndigheten att pröva din invändning.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Om du begär begränsning av en behandling kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

Du har i vissa fall (då behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal) och under vissa förutsättningar rätt att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du begär dataportabilitet kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att någon myndighet inom Sveriges Domstolar har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas dömande verksamhet.

Relaterad information om kamerabevakning

Särskilt om kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Uppdaterad
2023-10-24