Uppdragslistor

Till dig som vill anmäla intresse för att sättas upp på Uppsala tingsrätts uppdragslistor

Uppsala tingsrätts egna system för uppdrag

Tingsrätten har ett eget datoriserat system för en jämn, objektiv och transparent fördelning av uppdrag när ingen särskild jurist har begärts av part. För att komma ifråga för uppdrag vid tingsrätten måste intresse för detta därför anmälas direkt till tingsrätten.

Vem som ska förordnas av tingsrätten för ett uppdrag, såsom exempelvis offentlig försvarare eller bodelningsförrättare, avgörs i varje enskilt fall av handläggande domare eller annan anställd vid tingsrätten som har delegation att besluta om det. Tingsrättens huvudsakliga ansvar vid ett förordnande är att se till de tilltalades, målsägandens, barnens och övriga aktörers intresse av att få kvalificerad hjälp.

Som ett internt arbetsredskap och stöd i beslutsfattandet har tingsrätten olika listor på personer som bedömts kunna förordnas för olika typer av uppdrag. Att en person förts upp på listan innebär att personen, av tingsrätten, generellt bedömts lämplig för uppdrag av det slag som listan avser. Tingsrätten ställer därför vissa minimikrav, samt utgår från vissa kriterier vid bedömning av om en person ska finnas med på någon av tingsrättens olika listor.

Anmälan och vissa generella krav

För att komma ifråga för uppdrag ska intresse anmälas till Uppsala tingsrätt genom att fylla i formuläret nedan.

Anmälningar till uppdragslistorna behandlas inte löpande. Som utgångspunkt kommer tingsrätten att hantera inkomna anmälningar till uppdragslistan en gång per kvartal. 

För att förenkla och underlätta hanteringen av intresseanmälningar och utökning av uppdragstyper har tingsrätten tagit fram ett särskilt formulär. Formuläret finns nedan och ska användas i anslutning till att intresseanmälan skickas in och underlag skickas till tingsrätten via e-post.

För att komma i fråga för uppdrag ska den som anmäler intresse ha en verksamhetsadress med mottagningskontor i Uppsala län.

De närmare villkor och krav på kvalifikationer i övrigt som krävs för att sättas upp på tingsrättens uppdragslistor framgår av dokumentet Kriterier och riktlinjer för tingsrättens uppdragslistor, som nås via länken nedan.

Ändras förutsättningar i något hänseende som är av intresse för de krav och kriterier som anges i riktlinjerna ska detta omgående anmälas till tingsrätten. Ändrade kontaktuppgifter ska också anmälas omgående liksom förhinder för någon som förekommer på uppdragslistorna att under viss tid åta sig uppdrag.

Uppdragslistorna är ett hjälpmedel men innebär inget förbud mot att förordna en lämplig person som inte finns med på listorna.

Hantering av intresseanmälningar

Den som anmäler intresse ska inkomma med uppgifter om vad som kvalificerar denne för uppdraget så som exempelvis uppgift om relevant utbildning och erfarenhet (t.ex. notarietjänstgöring och tidigare förordnanden). I samband med intresseanmälan ska även underlag lämnas in som styrker åberopade kvalifikationer. Vid samma tidpunkt ska även underlag som visar att ansvarsförsäkring finns lämnas in.

Den som anmäler intresse för uppdrag ska bevaka sin e-post och kunna nås per telefon.

Lagmannen ­– eller den lagmannen utser ­– beslutar om den som anmält intresse för uppdrag uppfyller kriterierna för att föras upp på Uppsala tingsrätts uppdragslistor. Lagmannen – eller den lagmannen utser – beslutar också om den som anmält intresse för utökning av uppdragstyper uppfyller kriterierna för att ges sådan utökning.

Formulär att fylla i för anmälan om intresse

Uppdragstyper
Uppdragstyper
Uppdragstyper
Uppdragstyper

När de obligatoriska fälten är ifyllda kan du skicka in din anmälan.

 

Underlag som skickas in via e-post ska skickas till

Uppdaterad
2021-06-22