Så avgörs stämningsmål - fastighet

 1. Ansökan kommer in till mark- och miljödomstolen

  Ansökan kommer in till domstolen och den som ansökt om stämning kallas nu käranden.

  Domstolen kontrollerar att ansökningsavgiften är betald. Är den inte det kan ansökan avvisas.

 2. Domstolen granskar ansökan

  Domstolen granskar ansökan. Om någon information saknas kan domstolen besluta att käranden måste skicka in kompletterande information.

  Den som får ett föreläggande om att komplettera ansökan, men inte gör det, kan få ansökan avvisad.

 3. Domstolen utfärdar stämning på svaranden

  När domstolen anser att ansökan är komplett, utfärdar domstolen stämning på motpart, som kallas svaranden.

 4. När motparten svarar får käranden ta del av det

  När domstolen tagit emot den svarandes skriftliga svar på stämningen, skickas det till käranden.

 5. Eventuellt sker ytterligare skriftväxling

  Eventuellt sker ytterligare skriftväxling mellan käranden och svaranden.

 6. Eventuellt håller domstolen en muntlig förberedelse

  Den muntliga förberedelsen ska framför allt klarlägga vad parterna är oense om. Parterna får också möjlighet att ta upp ytterligare omständigheter och den andra parten får säga vad han eller hon tycker om dessa.

  Nästa steg i handläggningen är som regel att huvudförhandling hålls.

  Under vissa omständigheter kan stämningsmål avgöras på handlingarna, det vill säga utan muntlig förberedelse och huvudförhandling.

 7. Eventuellt hålls huvudförhandling och syn

  Domstolen bestämmer vem som ska kallas samt när och var förhandlingen ska hållas.

  Eventuellt hålls huvudförhandling och syn

  Så går huvudförhandlingen till

  1. Sammanträdet börjar

  Rätten presenterar sig. Protokollföraren antecknar vilka som är närvarande.

  Ordföranden kontrollerar om det finns hinder mot att förhandlingen hålls. I så fall kan huvudförhandlingen behöva ställas in och flyttas till ett annat tillfälle.

  2. Parternas yrkanden och grunder

  Käranden framställer sina yrkanden. Det innebär att käranden anger vad som begärs i målet. 

  Därefter får motparten svara och ge sin inställning till yrkandena.

  3. Parterna utvecklar sin talan

  Parterna får nu möjlighet att hålla sakframställan. Det innebär att man redogör för bakgrunden till det tvisten rör och de omständigheter man vill åberopa. 

  4. Bevisupptagning och eventuell syn

  Vittnesförhör hålls och den skriftliga bevisningen gås igenom. Eventuellt hålls en syn. Då åker alla till den aktuella platsen. Parterna får visa vad de anser är viktigt för domstolens bedömning.

  5. Parterna slutför sin talan

  Parterna får möjlighet att argumentera för sin sak och redovisa hur de anser frågorna i målet bör bedömas rättsligt. 

 8. Rätten avgör målet

  Rätten består i de flesta fall av en ordförande som är juristdomare, ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter. Det tekniska rådet har en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning inom det specialområde som målet gäller.

  Andra sammansättningar av rätten är möjliga.

 9. Domstolen meddelar dom

  Domstolen talar om när domen kommer att meddelas. I stämningsmål sker det som regel inom några veckor från förhandlingen.

Rättegångskostnader

Som huvudregel gäller att den part som förlorar ska betala den vinnande partens kostnader. Det finns ett antal undantag och särregler vad det gäller ansvar för rättegångskostnader, till exempel i fastighetsmål som avser inlösen eller intrång beträffande mark.

Ersättning till vittnen

Vittnen och andra som hörs vid en domstol har rätt till ersättning för detta. Frågan om ersättning till vittnen tas i regel upp i anslutning till respektive förhör. Vem av parterna som ska stå för kostnaderna för vittnen avgörs i domen.

Överklaga domen

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt inom tre veckor från den dag då domen meddelades.

För att få domen överprövad krävs först att Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd. Högsta domstolen är slutinstans. 

Uppdaterad
2022-04-27