Moderna miljövillkor - Nationella planen

Regeringen antog i juni 2020 Nationell plan för omprövning av vattenkraft. Ansökningarna om moderna miljövillkor ska ges in till mark- och miljödomstolarna under cirka 20 års tid med början år 2022. Domstolarna har till uppgift att pröva dessa ansökningar.

Här finns stöd för verksamhetsutövare som omfattas av den nationella planen. Hur processen går till och vad som krävs i fråga om underlag med mera kan komma att variera i det enskilda fallet.

Bestämmelser om vattenverksamhet finns bland annat i 11 kap. miljöbalken och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

För att få bedriva vattenverksamhet (definieras i 11 kap. 3 § miljöbalken) krävs, som huvudregel, tillstånd enligt miljöbalken, se 11 kap. 9 § miljöbalken.

Den som bedriver en tillståndspliktig vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel (definieras i 11 kap. 6 § miljöbalken) ska se till att verksamheten har moderna miljövillkor, se 11 kap. 27 § och 24 kap. 10 och 12 §§ miljöbalken.

Den som omfattas av den nationella planen som regeringen har beslutat (se 11 kap. 28 § miljöbalken) kan avvakta med att ansöka om prövning för moderna miljövillkor till den tidpunkt som anges i den nationella planen för den prövningsgruppen/avrinningsområdet.

Planen finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats (extern länk):

Om du är osäker på om du omfattas av den nationella planen eller om du inte vet vilken prövningsgrupp du tillhör kan du kontakta länsstyrelsen i ditt län se 39, 39 a och 39 b §§ förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter.

Så prövas ansökan

 1. Ansökan lämnas in

  Ansökan och övrigt underlag lämnas in till mark- och miljödomstolen.

 2. Kompletteringar

  Domstolen bedömer om ansökan behöver kompletteras på något sätt och kan förelägga sökanden att ge in kompletteringar.

 3. Kungörelse

  Uppgift om inkommen ansökan kungörs i någon/några ortstidningar så att berörda och allmänhet kan ta del av det som planeras och få möjlighet att lämna synpunkter under remisstiden.

 4. Ytterligare skriftväxling

  Yttranden som kommer in får sökanden bemöta. Eventuellt ytterligare skriftväxling kan ske.

 5. Tillståndsprövningen

  När remisstiden är över, och ansökan har bemötts av berörda myndigheter och andra, prövar domstolen den sökta verksamheten utifrån det underlag som lämnats in. Oftast hålls en huvudförhandling i målet, vanligen med syn på platsen. Förhandlingen är öppen för allmänheten.

  Ibland avgörs målet på handlingarna, det vill säga utan huvudförhandling.

 6. Huvudförhandling

  Nedan finns ett exempel på hur en huvudförhandling kan gå till, detta kan dock variera från fall till fall.

  Huvudförhandling

  1. Presentation av rätten.
  2. Närvarande antecknas.
  3. Ordföranden redogör för syftet med sammanträdet och vad som hänt tidigare i målet.
  4. Sökanden framställer sina yrkanden (det vill säga vad sökanden vill ha för moderna miljövillkor med mera).
  5. Motparters inställning (redogör för sin inställning till sökandens yrkanden).
  6. Sökanden utvecklar sin talan, redovisar omgivningsförhållanden, förväntade olägenheter från verksamheter och övrigt underlag. De närvarande ställer frågor och lämnar synpunkter under respektive avsnitt.
  7. Eventuellt syn på platsen.
  8. Eventuellt slutanföranden.
  9. Domstolen anger tid för meddelande av dom.

  Vid huvudförhandlingen förs protokoll.

 7. Domstolen meddelar dom

  Efter huvudförhandlingen håller domstolens ledamöter överläggning. Domen meddelas normalt inom två månader efter det att förhandlingen avslutades.

  Dom kan också, som framgår ovan, meddelas på handlingarna.

  Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Mer om omprövning av vattenverksamhet

Vad ska en ansökan om omprövning för moderna miljövillkor innehålla?

En ansökan om omprövning för moderna miljövillkor enligt 24 kap. 10 och 12 §§ miljöbalken är enligt 21 kap. 1 a § p 7 miljöbalken ansökningsmål. Bestämmelser om ansökan i ansökningsmål återfinns i 22 kap. 1, 1 a, 1 d och 2 §§ miljöbalken. Kraven på ansökningshandlingarnas innehåll är beroende av verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning.

Ansökan ska i vart fall innehålla följande.

Sökande

Uppgifter om vem som är sökande till den verksamhet som ansöker om att få moderna miljövillkor; namn, organisationsnummer/personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Ombud

Om sökanden företräds av ombud ska behörighetshandlingar (fullmakt i original eller digitalt via e-tjänst jämte registreringsbevis utvisande behöriga firmatecknare eller liknande) ges in.

Rådighet

Uppgift om vad sökandens rådighet grundas på, till exempel äganderätt, servitut, nyttjanderätt eller annan rätt (se 2 kap. 1 § lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet).

Saken

Kort beskrivning av vad den sökta prövningen avser.

Yrkanden och förslag till villkor

Yrkande om de moderna miljövillkor, det vill säga vilka skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått, som sökanden vill att mark- och miljödomstolen ska besluta om.

Orientering om anläggningen och vattenverksamheten

En kort redogörelse för bakgrunden till ansökan samt en orienterande översiktskarta, till exempel en del av topografiska kartan (alt sjökort) med platsen för anläggningen/verksamheten markerad. Läget bör anges med koordinater i referenssystemet SWEREF 99. Ange även fastighetsbeteckning/ar.

Nuvarande förhållanden, gällande tillstånd med mera

Fastighetsbeteckningar för de fastigheter som berörs av nuvarande verksamhet.

En beskrivning av befintliga anläggningar. En redogörelse för tidigare tillstånd och villkor som gäller för verksamheten och uppgift om när de meddelades. Bifoga kopia på gällande tillstånd för anläggningen (se 22 kap. 1 d § miljöbalken).

Om tillåtligheten baseras på något annat än ett tillstånd, till exempel urminnes hävd, privilegiebrev eller annan särskild rättighet, bifoga den bevisning som åberopas till stöd för att anläggningen har ett tillstånd, jfr 5 a § lag (1998:811) om införande av miljöbalken.

Beskriv vilka anläggningar som berörs av ansökan, hur de är utformade, när de är uppförda och om de har ändrats. Ange vilket år de fick den utformning de har idag.

Om verksamheten är ändrad under tiden anläggningen funnits ange hur verksamheten tidigare har bedrivits, hur den bedrivs idag och när den har ändrats.

Teknisk beskrivning av ansökta anläggningar med mera

En teknisk beskrivning av de åtgärder som föreslås för moderna miljövillkor med de ritningar och beskrivningar som behövs för att bedöma verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning. Den tekniska beskrivningen bör bland annat omfatta

− tillämpat höjdsystem och beskrivning av en närbelägen fixpunkt i höjdsystemet

− hydrologiska uppgifter såsom karaktäristiska vattenstånd och vattenföringar med mera

− en beskrivning av anläggningarna med detaljritningar i lämplig skala

− en redovisning av hydrologiska, geologiska och geotekniska utredningar

Miljökonsekvenser

Underlag för bedömning av miljökonsekvenserna till följd av de åtgärder som ska vidtas (om ansökan endast avser omprövning för moderna miljövillkor krävs ingen specifik miljöbedömning, se 6 kap. 20 § andra stycket miljöbalken. Det måste ändå lämnas en beskrivning som gör det möjligt att tillräckligt väl bedöma verksamhetens miljökonsekvenser.).

En specifik miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i de fall det krävs enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000) eller 11 kap. miljöbalken (nytt tillstånd, till exempel effektutbyggnad), jfr 6 kap. 20 § miljöbalken första stycket.

Kontroll

Förslag till hur verksamheten ska kontrolleras.

Berörda fastigheter

Aktuella uppgifter om det finns fastigheter som berörs av den sökta verksamheten eller åtgärden och i förekommande fall namn och adresser på ägarna och berörda innehavare av särskild rätt till fastigheterna (se 22 kap. 1 a § p 1 miljöbalken). Fastigheterna bör finnas redovisade på en karta.

Detaljplaner med mera

Uppgift om detaljplaner, områdesbestämmelser, översiktsplaner samt andra föreskrifter rörande användningen av de mark- och vattenområden som berörs av verksamheten.

Påverkar verksamheten ett Natura 2000-område kan tillstånd krävas enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Som ovan angetts krävs då även en specifik miljöbedömning (se 6 kap. 20 § miljöbalken).

Allmänna och enskilda intressen

Uppgift om vilken inverkan på allmänna och enskilda intressen som förutses. Om skada eller intrång förväntas uppkomma ska sökanden redovisa hur dessa skador ska kompenseras och ange vilka ersättningsbelopp som sökanden erbjuder varje sakägare, om inte sådana uppgifter bör skjutas på framtiden på grund av verksamhetens omfattning (se 22 kap. 1 a § p 2 miljöbalken).

Från vilken tidpunkt de nya moderna miljövillkoren ska gälla

Ange förslag på den tidpunkt från vilken de nya villkoren ska gälla.

Aktförvarare och sammanträdeslokal

Förslag på lämplig aktförvarare och en på orten lämplig sammanträdeslokal för huvudförhandling.

Ansökningshandlingarna

Ansökningshandlingarna ska ges in till mark- och miljödomstolen i det antal som domstolen bestämmer. Ansökan ska även ges in på elektroniskt medium i textbehandlingsbar form.

Information om prövningsavgift med mera

Underlag för beräkning av prövningsavgiften (se förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken).

För mark- och miljödomstolens prövning utgår avgift; grundavgift och eventuell tilläggsavgift. Domstolen fattar utifrån ingivet underlag beslut om avgiftens storlek. Sökanden kommer att få underrättelse om beslutet, varefter avgiften ska betalas in till domstolen. Handläggningen av ansökan påbörjas inte förrän avgiften är betald. Sökanden eller tillståndshavaren ska ersätta mark- och miljödomstolen för kostnader för kungörelser, aktförvarare, sakkunniga som tillkallats av domstolen och lokaler för sammanträden (se 25 kap. 8 § miljöbalken).

Information om rättegångskostnader

I ansökningsmål enligt 24 kap. 10 § miljöbalken (moderna miljövillkor) gäller inte rättegångsbalken i fråga om rättegångskostnader (se 25 kap. 1 § miljöbalken). I andra ansökningsmål om vattenverksamhet ska sökanden svara för sina egna kostnader och motpartens skäliga kostnader vid mark- och miljödomstolen (se 25 kap. 2 § miljöbalken).

Andra tillstånd som gäller vattenverksamhet

Läs mer om andra tillstånd som krävs från mark- och miljödomstolen för att bedriva vattenverksamhet.

Uppdaterad
2022-04-27