Överklaga plan- och byggbeslut

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten, och om byggande. Här är det kommunen som är första instans, det vill säga som fattar det första beslutet.

Beslut som kan överklagas

Beslut om detaljplaner, bygglov, tillsyn, avgifter, förhandsbesked och startbesked kan överklagas.

Detaljplaner

Beslut att anta en detaljplan fattas av kommunfullmäktige, byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen. Det beslutet kan överklagas direkt till mark- och miljödomstolen.

Beslut om bygglov och tillsyn

Beslut om bygglov och tillsyn fattas av en kommuns nämnd eller av en kommunal tjänsteman. Det beslutet kan också överklagas: först till länsstyrelsen och sedan, om man är missnöjd med länsstyrelsens beslut, till mark- och miljödomstol.

Att överklaga plan- och byggbeslut

 1. 1

  Överklagandet ska innehålla

  • Namn, adress, e-post och telefonnummer, så att domstolen kan nå den som överklagar.
  • Uppgifter om beslutet: myndighet, ärendenummer, datum.
  • Den ändring som begärs (yrkande).
  • Skälen till varför beslutet bör ändras.
  • Bevisning.
 2. 2

  Skicka till myndigheten som fattat beslutet

  Överklagandet skickas till den myndighet som fattat beslutet. Den skickar det vidare till mark- och miljödomstolen, om det kommer in i tid.

Så handläggs ett överklagande

Uppdaterad
2022-04-27