Så avgörs stämningsmål - ersättning och skadestånd

 1. Ansökan kommer in till mark- och miljödomstolen

  Ansökan kommer in till domstolen. Den som ansökt om stämning kallas käranden.

  Domstolen kontrollerar att ansökningsavgiften är betald. Är den inte det kan ansökan avvisas.

 2. Domstolen granskar ansökan

  Domstolen granskar ansökan. Om någon information saknas kan domstolen besluta att kompletterande information ska skickas in.

  Om den som får ett föreläggande om att komplettera ansökan inte gör det, kan domstolen avvisa ansökan.

 3. Domstolen utfärdar stämning på svaranden

  När domstolen anser att ansökan är komplett, utfärdas stämning på motparten, som kallas svaranden.

 4. Skriftväxling

  När domstolen tagit emot den svarandes skriftliga svar på stämningen, skickas svaret till käranden som får läsa och bemöta vad svaranden skrivit. 

 5. Eventuellt håller domstolen en muntlig förberedelse (sammanträde)

  Den muntliga förberedelsen ska klarlägga vad parterna är oense om, vad som yrkas (begärs) och invändningar mot yrkandet. Parterna får också möjlighet att ta upp ytterligare omständigheter och motparten får bemöta dessa.

  Nästa steg är att en huvudförhandling hålls.

  Under vissa omständigheter kan stämningsmål avgöras på handlingarna, det vill säga utan muntlig förberedelse och huvudförhandling.

 6. Eventuellt hålls huvudförhandling

  Domstolen bestämmer vem som ska kallas samt när och var förhandlingen ska hållas. Planeringen görs i samråd med parterna. 

  Eventuellt hålls huvudförhandling

  Så går huvudförhandling till

  1. Förhandlingen börjar

  Rätten presenterar sig. Protokollföraren antecknar vilka som är närvarande.

  Ordföranden kontrollerar om det finns hinder mot att förhandlingen hålls. I så fall kan huvudförhandlingen behöva ställas in och flyttas till ett annat tillfälle.

  2. Parternas yrkanden och grunder

  Käranden framställer sina yrkanden. Det innebär att käranden anger vad som begärs i målet.

  3. Parterna utvecklar sin talan

  Parterna får nu möjlighet att hålla sakframställan. Det innebär att man redogör för bakgrunden till det tvisten rör och de omständigheter man vill åberopa.

  4. Bevisupptagning och eventuell syn

  Vittnesförhör hålls och den skriftliga bevisningen gås igenom. Eventuellt hålls en syn. Då åker alla till den aktuella platsen. Parterna får visa vad de anser är viktigt för domstolens bedömning.

  5. Parterna slutför sin talan

  Parterna får möjlighet att argumentera för sin sak och redovisa hur de anser frågorna i målet bör bedömas rättsligt.

 7. Rätten avgör målet

  Rätten består som huvudregel av en ordförande (juristdomare), ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter.

 8. Domstolen meddelar dom

  Domstolen talar om när domen kommer att meddelas. Domen skickas till parterna i målet. 

Rättegångskostnader

Som huvudregel gäller att den part som förlorar ska betala den vinnande partens kostnader. Det finns ett antal undantag och särregler vad det gäller ansvar för rättegångskostnader, till exempel i ersättningsmål enligt 31 kap. miljöbalken. 

Ersättning till vittnen

Vittnen och andra som hörs vid en domstol har rätt till ersättning för detta. Frågan om ersättning till vittnen tas i regel upp i anslutning till respektive förhör. Vem av parterna som ska stå för kostnaderna för vittnen avgörs i domen.

Överklaga domen

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt inom tre veckor från den dag då domen meddelades.

För att få domen överprövad krävs först att Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd. Högsta domstolen är sista instans.

Uppdaterad
2022-04-26