Så handläggs ansökan om bygdeavgiftsmedel

Så handläggs ansökan om bygdeavgiftsmedel, från att ansökan kommer in till mark- och miljödomstolen tills att ett beslut meddelas.

 1. Ansökan kommer till domstolen

  Ansökan kommer in till mark- och miljödomstolen.

 2. Vattenregleringsföretaget alternativt kraftverksägaren får yttra sig

  Domstolen skickar en kopia på ansökan till det berörda vattenregleringsföretaget alternativt kraftverksägaren, som får yttra sig över ansökan. 

 3. Domstolen gör syn

  När vattenreglerings- eller kraftverksföretaget har yttrat sig, och efter eventuell komplettering, är det vanligt att domstolen besöker den aktuella fastigheten. Det kallas för syn. 

  Sökanden har rätt att närvara och får i god tid information om när synen kommer att hållas. Vid synen får sökanden möjlighet att beskriva de uppkomna skadorna och de föreslagna åtgärderna närmare.

 4. Synen avslutas

  Synen avslutas med att domstolen meddelar tid för beslut. Det sker vanligen inom en månad efter synen.

 5. Beslut meddelas

  I beslutet kan ansökan helt eller delvis bifallas, alternativt avslås.

  Om sökanden får ersättning ur bygdeavgiftsmedel betalas beloppet ut av länsstyrelsen i aktuellt län. Det sker sedan tiden för att överklaga beslutet har gått ut, det vill säga 3 veckor från beslutsdatum.

Uppdaterad
2022-04-25