Ersättningar och rättigheter

Nämndemän har rätt att vara lediga från ett arbete för att döma i domstol. Om uppdraget medför förlorad arbetsinkomst ger det i regel rätt till ersättning utöver ett grundarvode. Nämndemän omfattas även av försäkringsskydd.

Rätt att vara ledig

Den som är nämndeman har rätt att vara ledig från sin anställning i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag. Det innebär att arbetsgivaren ska bevilja ledighet för att nämndemannen ska kunna delta vid förhandlingar och andra sammanträden i domstolen.

Arvode och ersättning

Här är exempel på arvoden och ersättningar. 

Grundarvode

Nämndemän får ett grundarvode för tjänstgöringen i domstol. Arvode vid tjänstgöringstid kortare än tre timmar är 340 kronor per dag och vid tjänstgöringstid tre timmar eller längre 680 kronor per dag.

Ersättning för inkomstförlust

När en nämndeman har förlorat arbetsinkomst ger det i regel rätt till ersättning. Ersättningen beviljas för den faktiska inkomstförlust nämndemannen haft på grund av tjänstgöringen i domstolen. Nämndemannen ska vid varje tjänstgöringstillfälle styrka hur stor inkomstförlusten har varit.

En nämndeman som förlorar en eller flera semesterdagar på grund av sin tjänstgöring i domstolen kan bli kompenserad för det, som en inkomstförlust. Ersättningen kan betalas ut när nämndemannens arbetsgivare fastställt att en semesterdag gått förlorad.

Ersättning vid resor

Nämndemän har också rätt till ersättning för de resor som krävs för att ta sig från bostaden till förhandlingen. 

Om uppdraget kräver övernattning utgår traktamente.

Andra arvoden och ersättningar

Andra arvoden och ersättningar som kan komma ifråga:

Förberedelsearvode

Utöver grundarvodet kan nämndemän få arvode för det förberedelsearbete som krävs inför förhandling. Arvodet är 300 kronor per dag. Det är domstolen som avgör rätten till arvode för förberedelsearbete.

Förberedelsearvode är mest aktuellt för nämndemän i förvaltningsrätt och kammarrätt där nämndemännen behöver läsa in sig på mål och ärenden i förväg. I tingsrätt är det sällan aktuellt eftersom målen där avgörs utifrån vad som framkommer vid rättegången. Det kan förekomma att nämndemän behöver läsa material inför förhandling i hovrätt.

Arvode för tjänstgöring efter kl 16.30

Nämndemän har rätt till ett särskilt arvode om 150 kronor för tjänstgöring efter klockan 16.30.

Om sammanträdet ställs in

Ibland händer det att förhandlingar ställs in. Nämndemän som kallats kan då få ersättning om det finns särskilda skäl till det.

Inställelsearvode

Om resvägen till förhandlingen är längre än 50 km, har nämndemän rätt att få ett särskilt inställelsearvode på 100 kronor per dag. Det räknas från nämndemannens ordinarie bostad.

Ersättning för barntillsyn

Nämndemän med barn under tolv år som behöver barntillsyn under tiden för nämndemannatjänstgöringen har rätt till skälig ersättning. Det gäller om barntillsynen inte kan tillgodoses av den ordinarie barnomsorgen och behöver utföras av andra än personer inom den egna familjen.

Ersättningsnivåer regleras i förordning (1982:814), Ersättning till nämndemän.

Skatt och pension

Arvoden och ersättningar för inkomstförlust är skattepliktiga. De betraktas som sidoinkomster och skatteavdrag görs med 30 procent. Eventuell reseersättning är däremot skattefri.

Arvoden och ersättningar för inkomstförlust är pensionsgrundande till den allmänna pensionen, men inte till tjänstepension. En framtida minskad tjänstepension betraktas inte som en inkomstförlust.

Försäkringsskydd

Nämndemän omfattas av en tjänstereseförsäkring för statliga tjänsteresor som Domstolsverket tecknat hos Kammarkollegiet. De omfattas också av Domstolsverkets avtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Uppdaterad
2024-01-03