Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Ansökan om ändringstillstånd för uppförande av samförbränningsanläggning m m inom fastigheten Munkedal 1:1, Munkedals kommun

 

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till deponering av avfall m.m. inom fastigheterna Storfors Storfors 1:189 samt Filipstad Kroppa 1:22 i Storfors kommun

Ansökan om tillstånd av vattenverksamhet för småbåtshamn inom del av fastigheten Lavön 2:20 vid Tuvesvik

Ansökan om lagligförklaring av Röjdåfors kvarndamm samt tillstånd till dammsäkerhetshöjande åtgärder vid denna, i Torsby kommun.

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till efterbehandlingsåtgärder vid Tisaren och Estaboån i Askersunds kommun

Publicerad
2019-10-16
Uppdaterad
2019-10-16