Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

M 2118-22 Synpunkter senast den 12 november 2022

Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad bergtäktverksamhet, återvinningsverksamhet och bortledande av grundvatten inom fastigheterna Övertorp 1:4 mfl samt Bergs Esbjörntorp 3:8 m.fl. i Skövde kommun.

M 2700-22 Synpunkter senast den 14 november 2022

Ansökan om ändringstillstånd enligt 16 kap 2 § miljöbalken gällande avfallshanteringsverksamhet, del av fastigheten Arendal 12:117 i Göteborgs kommun.

M 1848-22 synpunkter senast den 25 november 2022

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) för restaurering och biotopvårdande åtgärder vid en befintlig anlagd stenledare i det flottningsrensade vattendraget Klarälven utanför Deje i Forshaga kommun. 

M 4069-22 sista svarsdag 7 december 2022

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för anläggning och drift av algodlingar på allmänt vatten i Orust kommun, Tjörns kommun och Kungälvs kommun

M 2924-22 Synpunkter senast den 21 december 2022

Ansökan om ändringstillstånd för ökning av kartongproduktion samt uppföra och driva ny vitlutsanläggning inklusive ny biobränsleeldad mesaugn m.m. vid Skoghalls bruk i Hammarö kommun

Uppdaterad
2022-05-03