Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken för befintlig brygganläggning samt planerad vågbrytare vid Morlanda småbåtshamn i Orust kommun

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet makroalgodling på allmänt vatten i Tanums kommun

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken till täktverksamhet m.m och för verksamheten nödvändig vattenverksamhet inom fastigheten Hallorstorp 1:5 i Vårgårda kommun

Ansökan om nytt tillstånd för befintlig och tillståndsgiven verksamhet vid Stora Enso Paper AB:s verksamhet i Hyltebruk i Hallands län.

Ansökan om tillstånd för bergtäkt och vattenverksamhet inom fastigheten Varola 1:6, Varola s:15 i Skövde kommun.

Ansökan om lagligförklaring och tillstånd till vattenverksamhet för magasinering och uttag av vatten ur Hållsdammen m.m. på fastigheten Skövde 4:16 i Skövde kommun

Ansökan om ändring av provisorisk föreskrift avseende utsläpp av fosfor till vatten (mål M 4008-16)

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap 9 § miljöbalken att anlägga en fiskväg vid Kvarndammen i Finnerödja, Laxå kommun

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avseende ny bro över Nossan väg E20 delen Vårgårda - Ribbingsberg i Vårgårda kommun

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avseende ny bro över Öbrodiket, väg E20 delen Vårgårda - Ribbingsberg i Vårgårda kommun

Uppdaterad
2019-10-16