Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för täktverksamhet m.m på fastigheterna Bugärde 1:2, Fäxhult 1:2 och Lillhult 1:2 i Härryda kommun.

Ansökan om tillståndsprövning enligt kap 11 miljöbalken för muddring av befintlig småbåtshamn i Önnered samt deponering av muddermassor enligt kap 9 miljöbalken, Göteborgs kommun.

Ansökan om förlängd dispens gällande tillstånd för framtida drift av Preemraff Lysekil med genomförda utbyggnader enligt ROCC-projektet.

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet avseende restaurering av flottningsrensat vattendrag, Klarälven i Torsby.

Uppdaterad
2019-10-16