Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad drift av förbränningsanläggning m.m. inom fastigheten Gärdet 4:2 i Mariestads kommun

ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Ovako Sweden AB:s anläggning på fastigheten Hällefors 9:222 i Hällefors kommun m.m.

Ansökan om nytt miljötillstånd enligt miljöbalken till avfallshanteringsverksamhet, del av fastigheten Arendal 12:117 i Göteborgs kommun

Uppdaterad
2019-10-16