Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

M 4776-22 för synpunkter senast den 29 maj 2023

Ansökan om tillstånd enligt 7 och 11 kap. miljöbalken för nedläggning av sjöförlagda avloppsledningar i Orust kommun.

M 2806-22 för synpunkter den 22 juni 2023

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap och 11 kap miljöbalken till täkt- och vattenverksamhet inom fastigheterna Näsinge-Vässby 1:11, 1:12 och 1:23 i Strömstads kommun. 

M 3467-22 med sista svarsdag den 24 juli 2023

Ansökan om omprövning av moderna villkor för verksamheten vid Apelnäs kraftverk vid Rolfsån/Storån vid fastigheten Apelnäs 1:18 Härryda kommun

M 5256-21 med sista svarsdag 5 juli 2023

Ansökan avseende tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet m.m. och för verksamheten nödvändig vattenverksamhet inom fastigheten Fristad Prästgård 1:115 i Borås kommun.

M 3886-22 för synpunkter senast den 10 juli 2023

Ansökan om lagligförklaring av befintlig stenpir och utfyllnad av sprängsten utmed strandkanten samt tillstånd till anläggning av yttre flytande vågbrytare m.m. på fastigheten Fjällbacka 163:1 i Tanums kommun.

Uppdaterad
2022-05-03