Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och framtida verksamhet vid Volvo Powertrain Aktiebolags anläggningar i Skövde kommun, Västra Götalands län 

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen)

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. MB för nedläggning av sjöförlagda avloppsledningar i Strömstads kommun

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för avschaktning av släntkrön samt anläggande av tryckbank i Viskan, Marks kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utvidgad täktverksamhet samt vattenverksamhet på fastigheten Upplo 1:1 m.fl. i Alingsås kommun

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken till grustäktsverksamhet och vattenverksamhet på fastigheten Kilanda-Kullen 1:1 i Ale kommun

Publicerad
2019-10-16
Uppdaterad
2019-10-16