Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap 9 § miljöbalken att anlägga en fiskväg vid Kvarndammen i Finnerödja, Laxå kommun

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avseende ny bro över Nossan väg E20 delen Vårgårda - Ribbingsberg i Vårgårda kommun

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avseende ny bro över Öbrodiket, väg E20 delen Vårgårda - Ribbingsberg i Vårgårda kommun

Ansökan om tillstånd till anläggande av fastbränslepanna och ökad produktion av pappersmassa vid massafabrik i Rottneros, Sunne kommun, Värmlands län; nu fråga om synpunkter över prövotidsredovisning

Ansökan om tillstånd till verksamheten vid bolagets krackeranläggning m.m. i Stenungsunds kommun; dispensansökan

Ansökan om tillstånd att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder på Letaforsdammen i Torsbys kommun.

Uppdaterad
2019-10-16