Studiebesök

Alla som vill se hur en förhandling/rättegång går till är välkomna till tingsrätten. En rättegång är oftast offentlig men ibland måste en del förhandlingar hållas bakom stängda dörrar.

Besök av skolklasser och andra större grupper bör dock avtalas i förväg. Detta för att tingsrätten skall kunna bedöma om ett mål lämpar sig för den kategori som skall göra studiebesöket, om det finns risk för att förhandlingen inte kommer att vara offentlig samt informera om att förhandlingen hålls i en sessionssal med tillräckligt antal åhörarplatser. Byte av sessionssal för att anpassa antalet åhörarplatser för studiebesöksgruppen har vi svårt att tillgodose.

Beroende på målets karaktär, kan personer under 18 år förbjudas att närvara som åhörare.

Tingsrätten kan aldrig garantera att en förhandling inte ställs in med kort varsel.

För mer information och ev bokning, kontakta tingsrättens reception på telefon 0521-27 03 10.

Det är önskvärt att gruppledaren/läraren inför studiebesöket informerar om att mobiltelefoner skall vara avstängda och att det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande. Det är inte heller tillåtet att fotografera eller göra videoinspelningar. In- och utpassering sker med fördel i anslutning till pauser och bör i vart fall ske så tyst och snabbt som möjligt.

Tänk på detta inför studiebesöket

Alla som är intresserade av att komma och lyssna på en rättegång är välkomna till domstolen. Tingsrätterna är vana vid att arrangera studiebesök för skolklasser, föreningar och andra grupper.

Som enskild besökare behöver du inte annonsera din närvaro i förväg. Är ni en större grupp som vill göra ett studiebesök bör ni däremot kontakta domstolen i förväg. Alla domstolar har nämligen sina egna rutiner för vad som gäller för studiebesök. Då kan ni också få reda på vilken dag och förhandling som passar bra för ett besök.

Domstolen har fast säkerhetskontroll med röntgen. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en metalldetektorbåge. Dessutom röntgas alla väskor, för att eftersöka farliga föremål. Besökare och kallade till tingsrätten uppmanas att komma i god tid till domstolen eftersom det ibland kan bildas kö vid kontrollen.

Personal på domstolen kan i mån av tid och efter överenskommelse svara på frågor från gruppen i anslutning till förhandlingen. Meddela domstolen i förväg om ni vill ha sådan information.

 

Besöka en rättegång

Du är välkommen att besöka vilken rättegång du vill så länge du följer förhållningsreglerna. Domstolen kan ofta ge lite extra information till en grupp som gör studiebesök.

Huvudregeln är att huvudförhandlingar, det som i dagligt tal kallas för rättegångar, är offentliga. Det betyder att du som privatperson har möjlighet att besöka en rättegång. Rättens ordförande får dock besluta att personer som är under 18 år inte får närvara.

Domaren kan också bestämma att hela eller delar av förhandlingen, ska hållas bakom stängda dörrar. Det innebär att personer som inte är direkt berörda av förhandlingen inte får vara närvarande i rättssalen. Stängda dörrar kan vara aktuellt i brottmål där den tilltalade är under 21 år eller i mål som handlar om sexualbrott.

Ordningsregler för åhörare vid förhandlingar
Rules of conduct for the audience during hearings

 • Förhandlingarna hålls i ordnade och värdiga former. Varje åhörare måste respektera det.
  Hearings are held in an orderly and dignified manner. Every person in the audience must respect this rule.

 • Allt som inverkar störande på förhandlingen är förbjudet. Det är alltså inte tillåtet att till exempel applådera, kommentera uttalanden, skratta, fnissa eller föra högljudda samtal.
  All actions that may disrupt a hearing are prohibited. It is not permitted to applaud, comment on statements, laugh, chuckle or talk loudly.

 • Det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck i rättssalarna.
  It is not permitted to consume food or drink in the courtrooms.

 • All fotografering, bildupptagning och bildöverföring i och från rättssalarna är sedan målet påropats straffbelagt.
  All photography, image acquisition and image transfer within and from the courtrooms after the case has been called will be subject to penalties.

 • I rättssalar skall kameror, mobiltelefoner och annan sådan utrustning vara avstängd och undanstoppad.
  Cameras, mobile phones and other such devices must be switched off and put away while in the courtrooms.

 • Den som bryter mot dessa ordningsregler kan bli avvisad med förbud att återvända.
  Any person who violates these rules may be asked to leave and prohibited from returning.

 • Lämna inte kvar kläder eller andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.
  Do not leave any articles of clothing or other belongings in the courtroom during breaks in the hearing.

 

Om du arrangerar ett studiebesök är det viktigt att du i förväg informerar gruppen om vilka regler som gäller. För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling börjar eller slutar eller i samband med en paus. Domstolen kan berätta om vilka förhållningsregler som gäller och vilka tider som passar bra för ett besök.

 

Uppdaterad
2019-03-21