Så behandlar vi personuppgifter

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Regleringen utgörs av flera olika regelverk.

EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a. dataskyddslagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller i domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas administrativa verksamhet samt för all verksamhet som bedrivs av övriga myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Detta regelverk gäller även för viss del av domstolarnas mål- och ärendehantering och för hyres- och arrendenämndernas ärendehantering. På detta område finns även kompletterande lagstiftning i form av domstolsdatalagen med tillhörande förordning.

För viss del av domstolarnas behandling av personuppgifter gäller i stället brottsdatalagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av domstolarna i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Det gäller också vid behandling som sker i syfte att upprätthålla ordning och säkerhet. På brottsdatalagens område finns även en särskild lag för domstolarnas behandling av personuppgifter, med tillhörande förordning.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos den myndigheten.

Mer information

Domstolsverkets behandling av personuppgifter

För att Domstolsverket ska kunna utföra sitt uppdrag behöver Domstolsverket behandla personuppgifter.

Domstolsverket är personuppgiftsansvarig myndighet för behandling av personuppgifter där Domstolsverket bestämmer varför och hur uppgifterna behandlas. Personuppgifter behandlas, i nödvändig utsträckning, i många olika situationer, du hittar några exempel längre ner på denna sida.

Om du eller någon annan lämnar uppgifter om dig till Domstolsverket kommer uppgifterna att behandlas för att Domstolsverket ska kunna kommunicera och handlägga ärenden. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas vid senare tillfällen, exempelvis om det behövs för något annat ärende, för en enhetlig handläggning samt för verksamhetsmässig och statistisk uppföljning.

De rättsliga grunderna för Domstolsverkets behandling av personuppgifter kan vara att behandlingen är nödvändig för att Domstolsverket ska kunna fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Domstolsverkets myndighetsutövning. I vissa fall kan behandlingen ske med stöd av ditt samtycke.

Personuppgifter kan exempelvis inkomma från den enskilde själv, någon annan enskild person, företag eller andra myndigheter. De kan också inhämtas av Domstolsverket, exempelvis från olika register, om detta är nödvändigt för handläggningen.

Om e-postmeddelanden eller andra handlingar som kommer in till Domstolsverket innehåller personuppgifter om någon annan person kan det vara bra att känna till att Domstolsverket i dessa fall inte alltid kommer att informera denna person om hens personuppgiftsbehandling. Om Domstolsverket bedömer att personuppgifterna är av okänslig karaktär, exempelvis i vanlig e-postkorrespondens mellan kollegor eller i andra vardagliga meddelanden, får det vanligtvis anses oproportionerligt att personen informeras särskilt om behandlingen. Samma sak gäller om Domstolsverket inte har för avsikt att vidta någon särskild åtgärd avseende en person som omnämns.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är i huvudsak namn och kontaktuppgifter till enskilda, men även till personer som företräder eller agerar för en myndighets, ett företags eller någon annan organisations räkning, exempelvis en handläggare. Även personnummer, medborgarskap, anställnings- och utbildningsuppgifter, facklig tillhörighet samt ekonomiska förhållanden kan komma att behandlas i vissa fall. Om ett ärende registreras får det ett diarienummer.

Handlingar och meddelanden som kommer in till Domstolsverket kan också innehålla andra typer av personuppgifter. Sådana personuppgifter registreras inte särskilt.

De som kan få del av personuppgifterna är medarbetare på Domstolsverket, andra som behöver få del av dem för att kunna hantera ärendet eller den myndighet som uppgifterna eventuellt överförs till som behöver få del av dem.

I vissa fall använder Domstolsverket personuppgiftsbiträden som får del av och behandlar personuppgifter för Domstolsverkets räkning. Det är dock fortfarande Domstolsverket som ansvarar för behandlingen. Domstolsverket använder exempelvis personuppgiftsbiträden för vissa IT-tjänster.

Om personuppgifterna ingår i en allmän handling kan de komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av en sådan handling om de inte omfattas av sekretess.

Personuppgifterna kommer att behandlas av Domstolsverket så länge de behövs i verksamheten. Om uppgifterna ingår i en allmän handling kommer de att bli föremål för arkivering så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Personuppgifter behandlas för att kunna hantera frågan. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och utföra en uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifter behandlas för att kunna hantera begäran. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Personuppgifter behandlas för att kunna hantera rekryteringsärenden. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Domstolsverkets myndighetsutövning.

Personuppgifter behandlas inför, i samband med och till följd av ingående av avtal för att kunna hantera avtalen. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal.

Personuppgifter behandlas inför, i samband med och till följd av offentlig upphandling för att kunna hantera upphandlingen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifter behandlas vid användande av en e-tjänst som Domstolstolsverket är personuppgiftsansvarig för. Uppgifterna behandlas för att kunna ge administrativt stöd och service åt myndigheterna inom Sveriges Domstolar. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifter behandlas för att kunna informera om Domstolsverkets och Sveriges Domstolars verksamhet och kommunicera med enskilda. Behandlingen är nödvändig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifter behandlas för medarbetare, nämndemän och uppdragstagare inom Sveriges Domstolar för att Domstolsverket ska kunna utföra sitt uppdrag. Behandling kan bland annat ske vid utförande av arbetsuppgifter och uppdrag, vid supportärenden, i samband med utbildningar eller vid kontakter med allmänheten. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Domstolsverkets myndighetsutövning.

Personuppgifter behandlas för att kunna hantera beslutsärenden. Behandlingen är nödvändig som ett led i Domstolsverkets myndighetsutövning.

Personuppgifter behandlas på Domstolsverkets informationssidor för att kunna hantera prenumerationer. Behandlingen sker med stöd av samtycke.

Personuppgifter behandlas för att kunna hantera utskick med information om nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar till dem som har lämnat kontaktuppgifter till Domstolsverket eller till någon av domstolarna för detta ändamål. Behandlingen sker med stöd av samtycke.

Personuppgifter behandlas vid publicering av rättslig information, såsom rättspraxis eller föreskrifter, på lagrummet.se för att Domstolsverket ska kunna utföra sitt uppdrag. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och utföra av en uppgift av allmänt intresse.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller har frågor om Domstolsverkets behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta Domstolsverket (org.nr 202100-2742): 

 

Domstolsverket har utsett ett dataskyddsombud, Emilie Shami:

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av någon myndighet inom Sveriges Domstolar och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag).

Du måste vända dig till respektive myndighet med din begäran.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får myndigheten ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran. På brottsdatalagens område gäller detta om en begäran görs oftare än en gång per år.

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen (denna möjlighet finns inte på brottsdatalagens område) och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer den aktuella myndigheten att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Om du anser att någon myndighet inom Sveriges Domstolar har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas dömande verksamhet.

Uppdaterad
2020-02-20