Så behandlar vi personuppgifter

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Regleringen utgörs av flera olika regelverk.

EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a. dataskyddslagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller i domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas administrativa verksamhet samt för all verksamhet som bedrivs av övriga myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Detta regelverk gäller även för viss del av domstolarnas mål- och ärendehantering och för hyres- och arrendenämndernas ärendehantering. På detta område finns även kompletterande lagstiftning i form av domstolsdatalagen med tillhörande förordning.

För viss del av domstolarnas behandling av personuppgifter gäller i stället brottsdatalagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av domstolarna i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Det gäller också vid behandling som sker i syfte att upprätthålla ordning och säkerhet. På brottsdatalagens område finns även en särskild lag för domstolarnas behandling av personuppgifter, med tillhörande förordning.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos den myndigheten.

Mer information

Personuppgiftsansvar

Domstolsverket (org.nr. 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos oss.

Om du eller någon annan lämnar uppgifter om dig till Domstolsverket kommer dina personuppgifter att behandlas för att kunna handlägga ärendet. Dina personuppgifter kan också komma att behandlas vid ett senare tillfälle, exempelvis om det behövs för något annat ärende eller för en enhetlig handläggning av våra ärenden.

Domstolsverket behandlar personuppgifter i många olika situationer, du hittar exempel nedan.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Domstolsverket eller andra som behöver få del av dem för att hantera den aktuella frågeställningen, situationen eller ärendet eller den myndighet som uppgifterna eventuellt överförs till som behöver få del av dem för hanteringen. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av allmän handling där dina personuppgifter förekommer under förutsättning att de inte omfattas av sekretess.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Domstolsverket så länge de behövs. Om uppgifterna ingår i en allmän handling kommer de att bli föremål för arkivering så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Om du ställer en allmän fråga eller motsvarande

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en allmän fråga eller framställan kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för din fråga eller framställan i nödvändig utsträckning för att kunna hantera denna. Domstolsverket behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du begär att få ta del av allmänna handlingar

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du begära att få ut en allmän handling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för denna begäran. Domstolsverket behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse.

Om du söker en anställning

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en rekryteringsprocess kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för denna process och i nödvändig utsträckning för att hantera processen. Domstolsverket behandlar då dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du har eller ska ingå ett avtal

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samand med ingående av ett avtal kommer uppgifterna att behandlas med anledning av och inom ramen för detta avtal, i nödvändig utsträckning.

Offentlig upphandling

Om du eller någon annan lämnar uppgifter om dig inför eller i samband med en offentlig upphandling behandlas dina personuppgifter i nödvändig utsträckning inom ramen för den aktuella upphandlingen. Domstolsverket behandlar då dina personuppgifter för att kunna genomföra upphandlingen som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Användning av vissa e-tjänster

Om du eller någon annan lämnar uppgifter om dig vid användandet av en e-tjänst som Domstolstolsverket är personuppgiftsansvarig för kommer dina uppgifter att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för e-tjänsten. Domstolsverket behandlar då dina personuppgifter för att ge administrativt stöd och service åt myndigheterna inom Sveriges Domstolar som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Beslutsärenden

Om du lämnar uppgifter om dig själv i ett beslutsärende behandlas dina personuppgifter i nödvändig utsträckning inom ramen för det aktuella ärendet. Domstolsverket behandlar då dina personuppgifter i syfte att handlägga ärendet som en del i det som kallas myndighetsutövning.

Prenumerationer

Om du lämnar uppgifter om dig själv på någon av Domstolsverkets informationssidor för en prenumeration behandlas dina personuppgifter i nödvändig utsträckning inom ramen för din prenumeration. Domstolsverket behandlar då dina personuppgiftermed stöd av ditt samtycke.

Utskick till journalister

Om du lämnar kontaktuppgifter till Domstolsverket, eller till någon av domstolarna, med syfte att få utskick med information om nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar, så behandlas dina personuppgifter i nödvändig utsträckning inom ramen för dessa utskick. Domstolsverket behandlar då dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Publicering på lagrummet.se

Domstolsverket behandlar personuppgifter i nödvändig utsträckning vid publicering av rättslig information på lagrummet.se. Med rättslig information avses exempelvis rättspraxis eller föreskrifter. Domstolsverket behandlar då personuppgifter som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Kontaktuppgifter

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor:

Dataskyddsombud:
Emilie Shami,
DOV.Dataskyddsombud@dom.se

Personuppgiftsansvarig:
Domstolsverket
domstolsverket@dom.se

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av någon myndighet inom Sveriges Domstolar och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag).

Du måste vända dig till respektive myndighet med din begäran.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får myndigheten ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran. På brottsdatalagens område gäller detta om en begäran görs oftare än en gång per år.

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen (denna möjlighet finns inte på brottsdatalagens område) och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer den aktuella myndigheten att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Om du anser att någon myndighet inom Sveriges Domstolar har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas dömande verksamhet.

Uppdaterad
2020-02-20