Missnöjd med domstolens handläggning

Om du anser att domstolens handläggning av ett mål varit felaktig kan du klaga på det. Det görs på olika sätt beroende på vad det gäller.

Klaga hos Justitieombudsmannen, JO

Du kan klaga hos Justitieombudsmannen (JO) om du anser att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av domstol eller av tjänsteman vid domstolen när det gäller handläggningen av ett mål.

JO granskar endast hur domstolen bemött parter och handlagt ärendet, inte domstolens bedömning i sak och kan alltså inte ändra domstolens beslut.

Läs mer om hur en JO-anmälan går till på Justitieombudsmannens webbplats:

Begära skadestånd hos Justitiekanslern, JK

Om du anser att ett felaktigt beslut av en domstol har orsakat dig skada kan du begära ersättning hos Justitiekanslerna (JK). JK kan inte ändra på domstolens beslut.

Läs mer om hur du gör för att begära skadestånd på Justitiekanslerns webbplats:

Begära förtur

Om du är missnöjd med att en domstol inte handlägger ett mål eller ett ärende inom rimlig tid kan du som är part i målet begära förtur. Domstolen avgör då om målet ska prioriteras framför andra mål i domstolen.

För att domstolen ska besluta att ett mål ska förturförklaras krävs att handläggningen av målet har oskäligt fördröjts.

Om du anser att målet ska förturförklaras ska du skicka in en skriftlig ansökan om detta till domstolen. Ange målnumret hos domstolen och skriv att du vill att målet ska förturförklaras. Skriv också varför du vill att målet ska handläggas snabbare.

Om du anser att domstolen dömt fel

Om du anser att domstolen dömt fel och vill att domen eller beslutet ska ändras måste du överklaga till högre instans inom överklagandetiden. Hur lång den tiden är står på domen eller beslutet från domstolen.

Läs mer om hur en dom eller ett beslut överklagas:

Domstolsverkets roll

Domstolsverket är en förvaltningsmyndighet som inte utövar tillsyn över domstolarnas dömande verksamhet.

Uppdaterad
2022-10-13