Kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Mer information

Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Förvaltningsrätten i Göteborg är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs hos domstolen. Du som besöker förvaltningsrätten i Göteborg har rätt att få information om hur förvaltningsrätten behandlar personuppgifter med anledning av domstolens kameraövervakning.

Kamerabevakning

Förvaltningsrätten i Göteborg bevakar sina lokaler i syfte att förebygga eller upptäcka brottslig verksamhet och olyckor samt tillgodose andra därmed jämförliga ändamål. Förvaltningsrätten behandlar personuppgifterna i form av rörliga bilder som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Ljudupptagning kan komma att ske inom domstolens lokaler.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Förvaltningsrätten i Göteborg med särskild behörighet och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident. Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess. Inspelat material lagras i maximalt 60 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

Du kan invända mot personuppgiftsbehandlingen samt begära radering och begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Om du begär radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer förvaltningsrätten att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att Förvaltningsrätten i Göteborg har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten. Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten per post, telefon eller e-post.

Adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Vid frågor

Om du har frågor när det gäller Förvaltningsrätten i Göteborgs personuppgiftsbehandling kan du vända dig till domstolens dataskyddsombud.

Telefon: 031–3147601

E-post: fgo.dataskyddsombud@dom.se

Uppdaterad
2021-12-01