Säkerhetskontroll och ordningsregler

För att öka din trygghet och säkerhet i domstolens lokaler genomgår alla besökare en säkerhetskontroll vid domstolens entré.
SäkerhetskontrollEn besökare bli kontrollerad med en handscanner.

Säkerhetskontroll

Vid kontrollen får du som besökare gå igenom en larmbåge medan din väska och andra föremål som du har med dig kontrolleras.

Det är viktigt att komma i god tid till domstolen inför en förhandling eftersom kontrollen gör att inpasseringen tar lite extra tid. Kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig. Undvik därför att ta med dig stora väskor. 

Vem omfattas av kontrollen?

Säkerhetskontrollen omfattar de som har kallats att närvara vid en förhandling och övriga besökare till de lokaler som beslutet om säkerhetskontroll avser.

Kontrollen omfattar dock inte förvaltningsrättens anställda och nämndemän. Inte heller åklagare, advokater, polismän eller ordningsvakter som i tjänsten infinner sig i berörda lokaler omfattas av kontrollen. Personer som är anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt och de som ombesörjer transporten av dessa personer är också undantagna från kontrollen. För att undantas från säkerhetskontrollen krävs att kallelse samt giltig tjänstelegitimation eller fotolegitimation visas upp.

Ordningsregler

  • Muntliga förhandlingar hålls i ordnade och värdiga former. Alla som närvarar vid en förhandling måste respektera och följa de anvisningar som rättens ordförande lämnar.
  • Det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom att samtala eller på annat sätt uppträda olämpligt.
  • Det är inte tillåtet att ta med sig mat eller dryck in i rättssalarna.
  • Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning ska vara helt avstängd och undanstoppad under förhandlingen.
  • All fotografering, bildupptagning och bildöverföring in i eller inne i rättssalarna är förbjuden.
  • Ytterkläder lämnas utanför rättssalen i förvaringsskåp.
  • Det är inte tillåtet att uppträda olämpligt, störa domstolens verksamhet eller den allmänna ordningen i allmänhetens utrymme. Den som vistas i allmänhetens utrymmen ska följa de anvisningar ordningsvakt lämnar.
  • Den som inte respekterar förvaltningsrättens ordningsregler kan bli utvisad ur rättssalen eller avvisad från domstolen.

Kamerabevakning

Myndighetens lokaler kamerabevakas som en del i vårt säkerhetsarbete.

Uppdaterad
2019-03-18