Förvaltningsrättens uppdrag

Förvaltningsrätten i Göteborg avgör mål där någon har överklagat ett beslut från en myndighet. Förvaltningsrätten i Göteborg är också en av landets fyra migrationsdomstolar och prövar beslut som är fattade av Migrationsverket.

Vilka typer av mål?

I förvaltningsrätten förekommer omkring 500 olika typer av mål.
Allra vanligast i Förvaltningsrätten i Göteborg är mål enligt socialtjänstlagen, socialförsäkringsmål, skattemål samt migrationsmål. Till de vanligare hör även mål som handlar om psykiatrisk tvångsvård, tvångsvård av ungdomar och tvångsvård av missbrukare.

Vem arbetar här?

Förvaltningsrätten leds av lagmannen, som är domstolens chef. Lagmannen är också ordinarie domare tillsammans med de chefsrådmän och rådmän som arbetar på domstolen. Ordinarie domare utses av regeringen. På domstolen arbetar också assessorer, fiskaler, föredragande jurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. 

Skriftlig handläggning och ibland muntlig förhandling

Handläggningen av mål i förvaltningsrätten är som regel skriftlig. Domstolen kan ibland besluta om att hålla muntlig förhandling i ett mål. Muntlig förhandling kan också begäras av parterna. I vissa typer av mål ska alltid muntlig förhandling hållas om en part begär det.

Vem dömer?

I de flesta mål är det en juristdomare och tre nämndemän som tillsammans avgör mål. Vissa mål kan också avgöras av en ensam juristdomare. Nämndemän är utsedda representanter för Sveriges befolkning och bidrar med insyn i domstolens verksamhet. Nämndemännen är inte juristutbildade. För Förvaltningsrätten i Göteborg väljs nämndemännen av regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Om förvaltningsdomstolarna

Förvaltningsrätten är första instans bland förvaltningsdomstolarna. 

Uppdaterad
2019-03-18