Förvaltningsrättens uppdrag

Förvaltningsrätten i Göteborg avgör mål där någon har överklagat ett beslut från en myndighet. Förvaltningsrätten i Göteborg är också en av landets fyra migrationsdomstolar och prövar beslut som är fattade av Migrationsverket.

Många olika måltyper

I förvaltningsrätten förekommer omkring 500 olika typer av mål.
Allra vanligast i Förvaltningsrätten i Göteborg är mål enligt socialtjänstlagen, socialförsäkringsmål, skattemål samt migrationsmål. Till de vanligare hör även mål som handlar om psykiatrisk tvångsvård, tvångsvård av ungdomar och tvångsvård av missbrukare.

Vi som arbetar här

Förvaltningsrätten leds av lagmannen, som är domstolens chef. Lagmannen är också ordinarie domare tillsammans med de chefsrådmän och rådmän som arbetar på domstolen. Ordinarie domare utses av regeringen. På domstolen arbetar också assessorer, fiskaler, föredragande jurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. 

I de flesta mål är det en juristdomare och tre nämndemän som tillsammans avgör mål. Vissa mål kan också avgöras av en ensam juristdomare. Nämndemän är förtroendevalda representanter för Sveriges befolkning och bidrar med insyn i domstolens verksamhet.

I huvudsak skriftlig handläggning

Handläggningen av mål i förvaltningsrätten är som regel skriftlig. Domstolen kan ibland besluta om att hålla muntlig förhandling i ett mål. Muntlig förhandling kan också begäras av parterna. I vissa typer av mål ska alltid muntlig förhandling hållas om en part begär det.

Om förvaltningsdomstolarna

Förvaltningsrätten är första instans bland förvaltningsdomstolarna. 

Uppdaterad
2022-02-02