Förvaltningsrättens uppdrag och upptagningsområde

Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten i Jönköping är en allmän förvaltningsdomstol vars domkrets omfattar Jönköpings län och delar av Västra Götalands län.

Utöver kommunerna i Jönköpings län ingår följande kommuner i Västra Götalands län: Bollebygds, Borås, Essungas, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götenes, Herrljungas, Hjos, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Marks, Skaras, Skövdes, Svenljungas, Tibros, Tidaholms, Tranemos, Törebodas, Ulricehamns och Vårgårda kommun.

Till förvaltningsrätten, som är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna, kan du överklaga myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Vilka arbetar här?

Förvaltningsrätten i Jönköping leds av lagman Susanne Bagge. Domstolen är indelad i två dömande enheter, med ett målkansli och en administrativ enhet som stöd. Totalt är vi cirka 55 medarbetare. Här arbetar ordinarie domare, fiskaler, föredragande jurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal.

Förvaltningsrätten har också knappt 70 nämndemän, som är knutna till domstolen och som medverkar i den dömande verksamheten.

Skriftlig handläggning och ibland muntlig förhandling

Handläggningen av mål i förvaltningsrätten är som regel skriftlig, men domstolen kan besluta om att en muntlig förhandling ska hållas när det anses vara till fördel för utredningen eller om det leder till ett snabbt avgörande i målet. Parterna kan också begära att domstolen ska hålla muntlig förhandling. I vissa typer av mål ska alltid muntlig förhandling hållas om en part begär det.

Textversion av filmen

Filmen informerar om hur ett mål avgörs i förvaltningsrätten från det att ett överklagande lämnas in till att domstolen tar ett beslut. I den animerade filmen symboliseras ett myndighetsbeslut av ett vitt papper med horisontella streck på.

Så avgörs ett mål i förvaltningsrätten.

Speaker: Om du har fått ett myndighetsbeslut som du inte är nöjd med kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Då gör vi en opartisk bedömning av ditt ärende.

Så här går det till.

Speaker: Du skickar in överklagandet till den myndighet som har fattat beslutet. I det beslut som du har fått finns mer information om hur du gör. Myndigheten skickar alla dina handlingar till förvaltningsrätten som registrerar det som ett mål.

Myndighetsbeslutet lämnas till förvaltningsrätten som visas som en vågskål från myndigheten som symboliseras av ett rött hus.

Speaker: Från och med nu är du den “klagande” och myndigheten din “motpart”. Förvaltningsrätten ska se till att målet är tillräckligt utrett för att kunna fatta ett beslut. Ibland innebär det att vi behöver mer fakta från dig eller myndigheten. Då hör vi av oss.

En dator med ett oläst mejl och ett oöppnat fysiskt brev visar att förvaltningsrätten försöker kontakta dig.

Speaker: Om du själv vill lägga till uppgifter som kan vara bra för oss att känna till kan du skicka in dem. Om myndigheten lämnar nya uppgifter får du läsa och kommentera dem.

Speaker: Det händer att förvaltningsrätten bestämmer att du och din motpart ska träffas och svara på frågor. Då kallas ni till en muntlig förhandling på domstolen.

Speaker: Förhandlingen är ett komplement till den skriftliga utredningen av ditt mål. När målet är tillräckligt utrett ska domarna på förvaltningsrätten fatta beslut. Ofta är det fyra personer som dömer, en juridiskt utbildad domare och tre nämndemän. I vissa mål dömer juristdomaren själv. Utgångspunkten för avgörandet är hur lagarna ska tillämpas och hur liknande fall har bedömts. När domaren och nämndemännen har beslutat i ditt mål skickas avgörandet till dig.

En dator med ett oläst mejl och ett oöppnat fysiskt brev visar att förvaltningsrätten skickar avgörandet till dig.

Speaker: Om de har kommit fram till att myndighetens beslut var riktigt, så fortsätter det att gälla. Om de däremot har bedömt att beslutet var fel, så upphör det att gälla.

Speaker: Förvaltningsrätten kan ändra beslutet eller skicka tillbaka hela målet till myndigheten, som får fatta ett nytt beslut.

Speaker: Om du är missnöjd med avgörandet från förvaltningsrätten kan du för det mesta överklaga det till kammarrätten. Det står i avgörandet hur lång tid du har på dig att överklaga.

Speaker: Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet i Sverige.

Vem dömer?

Rättens sammansättning kan variera något beroende på vilken typ av mål som ska behandlas. I vissa mål är det en juristdomare och tre nämndemän som tillsammans avgör målet. Andra mål kan avgöras utan nämndemän av en ensam juristdomare.

Nämndemän är utsedda representanter för Sveriges befolkning och bidrar med insyn i domstolens verksamhet. Nämndemännen är inte juristutbildade.

Att överklaga förvaltningsrättens beslut

Förvaltningsrätten är första instans bland förvaltningsdomstolarna. Du kan överklaga förvaltningsrättens avgöranden till kammarrätten. Det är Kammarrätten i Jönköping som omprövar beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping.

Läs mer om nämndemannens roll och uppdrag:

Uppdaterad
2022-02-14