Anmälan till uppdrag som offentligt biträde

Är du intresserad av att arbeta med måltyperna LPT, LRV, LVU och LVM? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse till domstolen. Ta del av informationen nedan innan du skickar in din intresseanmälan.

Förvaltningsrättens kriterier vid lämplighetsprövningen

Tillgänglighet 

Domstolen har ett ansvar för att en part får tillgång till ett offentligt biträde som kan träffa parten under målets handläggning och närvara personligen på plats vid förhandling i domstolen. Om biträdet har sin verksamhet långt ifrån domstolen begränsas partens möjlighet till personlig rådgivning. Dessutom uppstår i många fall svårigheter att boka dessa biträden till förhandling och det begärs ofta tillstånd till substitution eller till att biträdet får närvara via videolänk.

Den som vill bli upptagen på förteckningen ska ha sin huvudsakliga verksamhetsort inom förvaltningsrättens domsaga. Med huvudsaklig verksamhetsort avses den ort där juristen har sin besöksadress. För advokater och biträdande jurister är det den adress som denne har angett som sin besöksadress på sin personliga sida i Advokatsamfundets matrikel (primärkontor). Den jurist som inte finns med i matrikeln får på annat sätt visa att verksamhetsorten finns inom domsagan.

Den som vill bli upptagen på förteckningen ska också kunna nås på telefon eller e-post för snabbt besked om det aktuella uppdraget kan tas.

Särskilda kriterier i övrigt 

1. Advokater presumeras uppfylla lämplighetskravet för att vara offentligt biträde.

2. Biträdande jurister på advokatbyrå presumeras uppfylla lämplighetskravet för att vara offentligt biträde om de är notariemeriterade eller har två års tjänstgöring efter examen på advokatbyrå.

3. Jurister som bedriver egen verksamhet och som inte tjänstgör på advokatbyrå kan föras upp på förteckningen om de har ansvarsförsäkring och har tre års arbetslivserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete efter examen.

Intresseanmälan

Advokater

 • Namn och kontaktuppgifter. 
 • Det målområde som anmälan avser. 

Biträdande jurister på advokatbyrå 

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Examensbevis juristexamen
 • I förekommande fall intyg på notarietjänstgöring
 • Anställningsbevis från advokatbyrå
 • Det målområde som anmälan avser

Jurister med egen verksamhet 

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Examensbevis juristexamen
 • I förekommande fall intyg på notarietjänstgöring
 • Intyg avseende erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
 • Bevis om ansvarsförsäkring
 • Det målområde som anmälan avser

Särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden för unga

Till offentligt biträde för den unge i ett LVU-mål får endast den förordnas som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget.

För att komma i fråga för sådana uppdrag ska den som önskar bli förordnad ha erfarenhet av LVU-mål och tidigare varit förordnad som offentligt biträde i sådana mål vid minst 20 tillfällen, alternativt ha haft förordnande som särskild företrädare för barn i allmän domstol i samma omfattning. Den som är intresserad av uppdrag som offentligt biträde för unga ska redovisa sin erfarenhet i sin intresseanmälan.

Vid substitution är det viktigt att tänka på att om en person, som förvaltningsrätten anser uppfyller de särskilda lämplighetskraven, sätter någon annan i sitt ställe ska även den personen uppfylla de särskilda kraven.

Skicka din anmälan till:

Uppdaterad
2024-06-11