Vår verksamhet

Förvaltningsrätten i Karlstads verksamhet är uppdelad på tre enheter, en dömande, en administrativ och en beredande.

Den beredande enheten är uppdelad i fem beredningsgrupper. Till förvaltningsrätten hör drygt 60 nämndemän. Domsagan består av Värmlands och Örebros län som tillsammans innefattar 28 kommuner. Förvaltningsrätten i Karlstad huserar i Rådhuset i centrala Karlstad och delar lokaler med Värmlands tingsrätt.

Förvaltningsrätten avgör mer än 500 olika typer av mål.

Här är de vanligaste målen:

  • Skattemål – överklagande av beslut från Skatteverket. Det kan till exempel handla om inkomst- eller fastighetstaxering och mervärdesskatt (moms).
  • Socialförsäkringsmål – handlar om tvister med Försäkringskassan i ärenden som till exempel arbetsskadeersättning, föräldrapenning och stöd till funktionsnedsatta.
  • Upphandlingsmål – tvister om inköp av varor och tjänster som görs inom den offentliga verksamheten (så kallad offentlig upphandling).
  • Mål enligt socialtjänstlagen – kan till exempel handla om beslut om ekonomiskt bistånd, så kallat socialbidrag, eller andra beslut fattade av socialnämnden hos en kommun.
  • LVU-mål (mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) handlar ofta om att förvaltningsrätten ska ta ställning till om en person under 18 år behöver vårdas med tvång utanför sitt eget hem.
  • LVM-mål (mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall) - handlar om att förvaltningsrätten beslutar om tvångsvård för missbrukare.
  • Psykiatrimål – handlar om frågor som rör psykiatrisk tvångsvård eller så kallad rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrisk vård är sådan vård som en person kan bli dömd till i ett brottmål. Psykiatrisk vård i övriga fall är sådan tvångsvård som domstolen kan besluta om i fall där en person är allvarligt psykiskt sjuk och inte tar emot nödvändig vård frivilligt.
  • Laglighetsprövning enligt kommunallagen– Beslut som en kommun eller en region har fattat kan i vissa fall överklagas enligt kommunallagen. I dessa fall är domstolens prövning begränsad till en prövning av om det överklagade beslutet är olagligt eller inte har tillkommit i laga ordning enligt vissa bestämmelser i kommunallagen. Förvaltningsrätten får inte pröva det överklagade beslutets lämplighet och inte heller sätta annat beslut i dess ställe.
  • Övriga mål – Beslut som överklagas från kommuner eller myndigheter. Det kan till exempel handla om körkortsingripanden, tillstånd att servera alkohol, beslut enligt skollagen, frågor som berörs i djurskyddslagen och fiskelagen eller mål som rör stöd inom jordbruket.

Mål enligt LVU och LVM samt psykiatrimål är nästan enbart så kallade ansökningsmål. Det betyder att det är en myndighet som ansöker om att förvaltningsrätten ska besluta om någon form av tvångsåtgärd mot en enskild och inte en enskild person som överklagar ett redan fattat myndighetsbeslut.

Det inkommer ungefär 6 500 mål per år till Förvaltningsrätten i Karlstad, de största målkategorierna är socialförsäkringsmål och mål enligt socialtjänstlagen.

Uppdaterad
2022-03-02