Om att ansöka

Ansökan till notarietjänstgöring på domstolarna skickar du till Notariekansliet på Domstolsverket. Här poängberäknas betygen från din juristexamen och eventuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Vid bestämda tillfällen meddelas sedan vilka som fått anställningarna.

Viktigt att tänka på innan du gör din ansökan

Läs detta innan du börjar med din ansökan.

Handlingar som ska bifogas din ansökan

Handlingar som ska bifogas din ansökan är:

 • Personbevis
 • Examensbevis
 • Betyg för eventuellt tillgodoräknade kurser i din examen
 • Intyg som styrker eventuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
 • Prioriteringslista som visar vilka anställningar du söker; se "så fungerar prioriteringslistan". Du hittar den även i ansökningstjänsten.

En PDF för varje typ av dokument

Handlingarna ska vara i PDF-format för att du ska kunna bifoga dem i din digitala ansökan.

Det går endast att ladda upp en (1) PDF-fil under varje ”avsnitt” i ansökningstjänsten, men den kan innehålla flera dokument. Varje dokument kan vara maximalt 20 MB.

Beställ personbevis i god tid

Kontakta Skatteverket och beställ ett personbevis som visar att du är svensk medborgare. Du ska beställa ett bevis som används för Anställning. Personbeviset får inte vara äldre än 6 månader. Du beställer enklast genom att använda mobilt bank-id.

Personbeviset behöver inte vara vidimerat.

Viktigt om ditt examensbevis

Första sidan och alla sidor med betyg

Examensbevis ska bestå av första sidan och efterföljande sidor med förteckning över genomgångna kurser och där betygen i samtliga kurser framgår.

Examensbeviset måste vara validerat eller vidimerat

För att säkra äktheten måste examensbeviset vara antingen validerat eller vidimerat.

Använd gärna digitalt validerat examensbevis

Om du har fått ett digtalt examensbevis från ditt universitetet så är det den filen du ska bifoga i din ansökan. Du bifogar den som en "obruten PDF", så att valideringen av intyget följer med. I de nyare examensbevisen visas detta som en sista sida benämnd "E-stämplat dokument". Notariekansliet ser då att det är ett originaldokument som bifogas och du slipper på så sätt vidimera manuellt.

Vidimering av kopia

Om du har en äldre examen och därmed inte har ett digitalt validerat examensbevis måste du bifoga en vidimerad kopia av ditt examensbevis.

Vidimering innebär att en annan person intygar att kopian stämmer överens med originalet.

Vidimering ska ske på kopian av den handling som avses, inte på ett separat blad.

Skriv på kopian av examensbeviset, samtliga sidor:

 • ”Härmed intygas att kopian stämmer överens med originalet”
 • Signatur från den som vidimerar
 • Namnförtydligande från den som vidimerar
 • Telefonnummer till den som vidimerar

Tillgodoräknade kurser i examen

Tillgodoräknanden kan till exempel vara utländska studier eller studier vid något annat svenskt universitet.

Om betygen på dina tillgodoräknade kurser inte framgår av ditt examensbevis måste du styrka detta. Det gör du genom att bifoga betyg inklusive betygsskala samt beslut om eventuellt tillgodoräknande.

Intyg om eventuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete

Den arbetslivserfarenhet som räknas är kvalificerat, praktiskt arbete med klart juridisk inriktning i en avlönad anställning där handledning har ingått. Både arbete under din studietid till jurist och efter din examen räknas.

Du kan till exempel ha arbetat på domstol, som jurist på en advokatbyrå eller på ett större företag, på en juridisk avdelning vid statlig myndighet eller kommun. Arbete som sommarnotarie beaktas också.

Uppsatspraktik eller oavlönat/ideellt arbete räknas inte som arbetslivserfarenhet i meritvärderingen.

Vad ska intyget innehålla?

Av intyget bör framgå:

 • vilken typ av arbete du har utfört
 • under vilken period du har varit anställd
 • i vilken omfattning du har arbetat (timanställning, heltid eller omfattning i procent vid deltid)
 • summering av antalet timmar vid en timanställning.

Med detta som underlag kan Notariekansliet bilda sig en uppfattning om din arbetslivserfarenhet kan ligga till grund för eventuella meritpoäng.

Om du har en pågående anställning

Om du har en pågående anställning kan du styrka det med anställningsavtalet, om det där framgår att du är anställd som jurist. Bifoga även den senaste lönespecifikationen.

Har du en annan befattning än jurist måste arbetsuppgifterna styrkas enligt ovan. Du måste även då bifoga den senaste lönespecifikationen.

Jag vill tjänstgöra så lång tid som möjligt - hur gör jag?

Om du vill tjänstgöra "full tid" behöver du inte göra något aktivt val utan du förordnas då på ordinarie tjänstgöringstid på den anställning som du har blivit tilldelad.  

Jag vill få förkortad tjänstgöringstid - hur gör jag?

Vill du ha en förkortad tjänstgöringstid (max sex månader) måste du aktivt begära detta i din ansökan. Det gäller dig som efter din examen har haft ett kvalificerat juridiskt arbete. Beslut om ev. tillgodoräknande fattas av Domstolsverket på de handlingar som sänts in.  

Observera att någon ändring inte kan göras i efterhand!

Så fungerar prioriteringslistan

Sök och prioritera bara anställningar som du är beredd att ta

Notariekansliets beslut om tillsättning innebär att du blivit anställd som notarie. Därmed omfattas du av gällande regler om uppsägningstid. Domstolarna räknar med att notarierna kan börja sina anställningar vid de datum som domstolarna har önskat.

Det är därför viktigt att du tänker igenom din prioriteringsordning på de anställningar du söker.

Rangordna i listan 

Eftersom domstolarna kan ha anställningar med flera olika tillträdesdatum måste du vara noggrann med hur du rangordnar dina val. Sök endast de domstolar och datum som du är beredd att tillträda. 

Fältet "typ av anställning"

Om du söker en anställning där det är aktuellt med en period vid någon mark- och miljödomstol, vid Patent- och marknadsdomstolen eller en annan statlig myndighet skriver du det i fältet "typ av anställning".

Om det gäller andra anställningar än de ovan nämnda kan du lämna fältet blankt.

Ansökan måste vara komplett

Notarieanställningarna tillsätts bara mot bakgrund av de inskickade handlingarna. Därför är det viktigt att din ansökan är komplett. Notariekansliet tar inte någon personlig kontakt per automatik för att be dig komplettera om något saknas, men tar självklart kontakt om det är något uppenbart fel som framkommer vid ansökan.

Här ansöker du

Gör din digitala ansökan här.

OBSERVERA att i ansökningsomgång 4 med sista ansökningsdag den 4 juni 2024 kommer vi ge de studenter som får ut sin examen mellan den 3-14 juni 2024 möjlighet att komplettera med examensbeviset via mail till notariekansliet@dom.se i efterhand (till och med den 14 juni).

Det är av yttersta vikt att en ANSÖKAN om notarieanställning ändå inkommer digitalt via vår ansökningstjänst senast sista ansökningsdag den 4 juni.

Möjligheten att komplettera fram till och med den 14 juni gäller alltså ENDAST examensbevis som är utfärdade under tiden 3-14 juni, inga andra handlingar kommer att godtas som komplettering! Efter den 14 juni godtas inte heller komplettering av examensbevis.

Innan du startar

 • Gör klart dina handlingar som du ska bifoga innan du påbörjar din ansökan. Du måste slutföra ansökan vid ett och samma tillfälle.
 • Du måste spara alla dokument i PDF-format. Varje dokument kan vara maximalt 20 MB.
 • Om du har sekretesskydd i folkbokföringen eller har behov av sekretesskydd ska du inte använda den digitala ansökan.

Jag kan inte söka digitalt - vad gör jag då?

Om du inte gör din ansökan digitalt kan du antingen skicka ansökan per post eller e-post.

Ansökan ska innehålla:

 • Ett dokument som innehåller ditt personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • Ifylld prioriteringslista för notarieanställning, som finns i länken nedan
 • Samtliga handlingar som ska bifogas till din ansökan

Ansökan måste vara Notariekansliet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Postadress:

Domstolsverket
Notariekansliet
551 81 Jönköping

Tänk på att inte skicka med original av betyg och intyg.

E-postadress till Notariekansliet: notariekansliet@dom.se.

När du skickar med e-post ska alla handlingar inklusive ansökningsblanketten sammanfogas i en och samma PDF.

Beslut och besked om anställning

När ansökningstiden har gått ut bereder Domstolsverket ansökningarna och fattar beslut. Därefter meddelas tillsatta anställningar på denna webbplats och via Notariekansliets telefonsvarare. Domstolsverkets Notariekansli skickar anställningsbevis till dig som har anställts och därefter kommer den domstol där du ska tjänstgöra att kontakta dig.

Läs mer på sidan Tillsatta anställningar.

Överklaga beslut

Det är Notarienämnden som prövar överklaganden om antagningar.

Mer om att överklaga

Om du vill överklaga ett beslut skickar du ditt överklagande till Notariekansliet inom tre veckor från datum för beslut om tillsättning.

Du kan läsa mer om överklagande i Notarieförordningen och/eller se Notarienämndens tidigare beslut.

Frågor och svar

Kan jag söka taktiskt genom min prioriteringsordning?

Prioriteringsordningen påverkar inte chansen att få en anställning. Det enda som avgör är din meritpoäng.

Kan jag skicka kursintyg, utdrag från Ladok, istället för mitt examensbevis?

Nej, examensbeviset är det enda som visar vilka kurser som ingår i din examen samt datum för examens utfärdande. 

Ansökan till sommarnotarieanställning

Ansökan till anställning som sommarnotarie hanteras av respektive domstol, inte av Notariekansliet på Domstolsverket.

Du kan se och söka lediga anställningar som sommarnotarie via länken nedan och/eller på domstolarnas egna webbplatser.

Uppdaterad
2024-05-11