Förvaltningsrättens uppdrag

Förvaltningsrätten i Umeå avgör mål där någon har överklagat ett beslut från en myndighet.

Vilka typer av mål?

I förvaltningsrätten förekommer omkring 500 olika typer av mål.
De vanligaste måltyperna är mål enligt socialtjänstlagen, socialförsäkringsmål och skattemål. Till de vanligt förekommande hör också mål som handlar om psykiatrisk tvångsvård, tvångsvård av unga och tvångsvård av missbrukare.

Andra typer av förekommande mål är:

Överklagade beslut från Polismyndigheten gällande ex. vapen, beslut från Transportstyrelsen gällande körkort eller beslut från Länsstyrelsen gällande djurhållning.

Ansökan om överprövning gällande upphandlingar.

Vem arbetar här?

Förvaltningsrätten leds av lagmannen, som är domstolens chef. Lagmannen är också ordinarie domare tillsammans med de rådmän som arbetar på domstolen. Ordinarie domare utses av regeringen och är helt självständiga i sitt dömande.

Vid domstolen arbetar också fiskaler, notarier, föredragande jurister, domstolshandläggare samt administrativ personal.

Skriftlig handläggning och muntlig förhandling

Handläggningen av mål i förvaltningsrätten är som regel skriftlig. Domstolen kan ibland besluta om att hålla muntlig förhandling i ett mål. Muntlig förhandling kan också begäras av parterna. I vissa typer av mål ska alltid muntlig förhandling hållas om en part begär det.

Vem dömer?

I de flesta fall avgörs målen av juristdomaren och tre nämndemän, antingen efter föredragning eller efter muntlig förhandling.

Vissa mål kan avgöras av en juristdomare ensam också det antingen efter föredragning eller efter muntlig förhandling.

I den dömande verksamheten deltar också nämndemän. Nämndemännen är inte jurister utan lekmän. De utses för en viss period av Västerbottens läns landsting.

 

 

Uppdaterad
2022-03-07