Beslut om rättspsykiatrisk vård

Den som lider av en allvarlig psykisk störning och begår ett brott kan dömas till rättspsykiatrisk vård. I en del fall är det sedan förvaltningsrätten som fattar vissa beslut om vården.

Tingsrätten kan döma till rättspsykiatrisk vård

För att få svar på om en brottsmisstänkt ska dömas till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse beslutar tingsrätten att en rättspsykiatrisk undersökning ska göras. En sådan undersökning får bara göras om den misstänkte har erkänt brottet, eller om bevisningen är övertygande. Om den misstänkte döms till rättspsykiatrisk tvångsvård sker det enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning

Den rättspsykiatriska vården kan ske med eller utan särskild utskrivningsprövning. Särskild utskrivningsprövning innebär bland annat att vården inte kan avslutas utan att förvaltningsrätten beslutar om detta.

Mer information om undersökning och utskrivningsprövning finns att läsa under "Brott och straff".

Förvaltningsrätten beslutar om ramar för vården

När någon dömts till rättspsykiatrisk vård är det förvaltningsrätten som fattar beslut om vissa delar av vården. Det gäller till exempel:

 • om vården ska förlängas
 • om vården ska ske i sluten eller öppen form
 • vilka villkor som måste uppfyllas om vården ska ske i öppen form

Om någon dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning är det också förvaltningsrätten som fattar beslut om vården ska upphöra eller om patienten ska få permission eller frigång.

Det här händer i förvaltningsrätten:

 1. 1

  En ansökan eller ett överklagande kommer in

  En ansökan från chefsöverläkaren eller ett överklagande från patienten kommer in till förvaltningsrätten och blir ett mål.

 2. 2

  Patienten får ett offentligt biträde

  Förvaltningsrätten utser ett offentligt biträde åt patienten. Ett offentligt biträde är en jurist, ofta en advokat, som ska ta tillvara patientens intressen i målet. Det offentliga biträdet bekostas av staten.

 3. 3

  Förvaltningsrätten håller muntlig förhandling

  En muntlig förhandling innebär att alla berörda träffas och kan ge sin syn på saken. Förhandlingen hålls vanligtvis på förvaltningsrätten, men patienten deltar tillsammans med sitt offentliga biträde via videolänk från sjukhuset. Det som framkommer vid en muntlig förhandling är ett komplement till den information domstolen har fått in skriftligt.  

   

 4. 4

  Rätten beslutar

  Rätten beslutar om det som patienten överklagat eller som chefsöverläkaren ansökt om. Rätten består av en juridiskt utbildad domare och oftast tre nämndemän.

Beslutet kan överklagas till kammarrätten

Patienten kan överklaga förvaltningsrättens olika beslut. De överklagas till kammarrätten. Det krävs inte prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp ett sådant överklagande.

Information om hur ett överklagande går till och hur lång tid man har på sig finns i bilagan till förvaltningsrättens avgörande.

Länk till lagtext för lag om rättspsykiatrisk vård

Uppdaterad
2021-10-29