Kommuns beslut om att inte följa socialtjänstlagen är olagligt

Mål: 5025-20
Falkenbergs kommuns beslut att inte verkställa bosättningskommuns beslut om insatser enligt socialtjänstlagen är olagligt och upphävs därför.

Det är normalt bosättningskommunen som beslutar om att bevilja hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen till dem som behöver. När en person avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än i bosättningskommunen och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran verkställa bosättningskommunens beslut om insatser.

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin påverkas samhället på olika sätt. Folkhälsomyndigheten har bl.a. rekommenderat att medborgarna ska undvika att resa. Falkenbergs kommun beslöt att med anledning av covid-19 ska dess socialförvaltning tills vidare inte verkställa beställningar av stöd och hjälp från andra kommuner under tillfällig vistelse i Falkenbergs kommun. Beslutet motiverades med att det inte är förenligt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige att verkställa stöd och hjälp från andra kommuner.

Förvaltningsrätten konstaterar i domen att en kommun inte kan välja om den vill följa gällande lagstiftning eller inte. Oavsett skälen för det överklagade beslutet, strider det mot lag och ska därför upphävas.

”En kommun kan inte besluta om att inte tillämpa lagen. Endast riksdagen kan ändra gällande lag”, säger rådmannen Karin Hartmann.

Fakta

En kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövat genom att överklaga det hos förvaltningsrätten, som då gör en laglighetsprövning. Den som klagar ska visa att:

– beslutet inte har kommit till på lagligt sätt,

– beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,

– det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

– beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan inte ta hänsyn till andra omständigheter än dessa. Rätten får heller inte pröva det överklagade beslutets lämplighet.