Regler kring rättshjälp

Denna information riktar sig till dig som är eller vill bli rättshjälpsbiträde.

Vilka kostnader ersätts?

De kostnader som ersätts enligt rättshjälpslagen är:

  • Rättshjälpsbiträdets arbete i högst 100 timmar. I undantagsfall kan gränsen överskridas. Beslut om utökning måste i så fall finnas. (Se 15 § rättshjälpslagen.)
  • Skälig ersättning för bevisning i mål eller ärende vid allmän domstol eller Arbetsdomstolen. (Se 16 § rättshjälpslagen.)
  • Utredningskostnader upp till 10 000 kr exklusive mervärdesskatt. Utredning i en angelägenhet som ska prövas av förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet betalas dock inte om den kan erhållas genom den domstol eller myndighet som ska pröva angelägenheten. (Se 17 § rättshjälpslagen.)
  • Skälig ersättning för medlare. (Se 18 § rättshjälpslagen.)
  • Ansökningsavgift vid domstol och kronofogdemyndighet, expeditionsavgift, utsökningsavgift i ett verkställighetsärende och eventuella kungörelseavgifter. (Se 19 § rättshjälpslagen.)
  • Den som beviljats rättshjälp behöver inte ställa säkerhet för kvarstad eller liknande åtgärd enligt rättegångsbalken eller konkurslagen (1987:672) i den angelägenhet som rättshjälpen avser. (Se 20 § rättshjälpslagen.)
  • I ärenden där rättshjälp beviljas till offer för sexualbrott utomlands med tillämpning av 21 § rättshjälpslagen. Kontakta gärna Rättshjälpsmyndigheten för upplysning om de särskilda regler som gäller i dessa fall.

Rättshjälpen omfattar inte den betalningsskyldighet som den rättssökande kan åläggas för motpartens kostnader.

Hur beräknas rättshjälpsavgiften?

Rättshjälpsavgiften bestäms av sökandens beräkningsunderlag.

Rättshjälpsavgiftens storlek

Rättshjälpsavgiften kan aldrig bli högre än kostnaderna för rättshjälpen.

Det ekonomiska underlaget Del av kostnaderna som ska betalas Minsta summa som ska betalas
0-50 000 kr 2 % 0 kr
50 001-100 000 kr 5 % 500 kr
100 001-120 000 kr 10 % 1 000 kr
120 001-150 000 kr 20 % 1 500 kr
150 001-200 000 kr 30 % 2 000 kr
200 001-260 000 kr 40 % 5 000 kr

Om den rättssökande får förändrad inkomst

När den rättssökande fått förändrad inkomst ska detta meddelas till domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten.

Med underlag av de ändrade uppgifterna tar sedan domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten ställning till om rättshjälpsavgiften ska jämkas (24 § rättshjälpslagen) eller om rättshjälpen skall upphöra (32 § rättshjälpslagen).

Uppdatera dina adress- och kontouppgifter

Det är mycket viktigt att du snarast meddelar eventuella ändringar till Rättshjälpsmyndigheten. Utbetalning sker till det bankgiro/PlusGiro som du uppgett senast.

Rättshjälpsmyndigheten har inte tillgång till domstolarnas uppgifter

Första gången som du förordnas av Rättshjälpsmyndigheten eller en domstol registreras dina uppgifter om adress, bankgiro/PlusGiro med mera utifrån det som angetts på ansökan om rättshjälp.

Om du senare meddelar ändrade uppgifter till domstolarna får inte Rättshjälpsmyndigheten alltid vetskap om detta.

Du ska därför alltid meddela Rättshjälpsmyndigheten om dina uppgifter ändras.

Utbetalning av ersättning

Domstolsbeslut

När det slutliga beslutet har fattats om ersättning enligt rättshjälpslagen ska domstolen skicka information till Rättshjälpsmyndigheten om vart ersättningen ska gå. Rättshjälpsmyndigheten registrerar ersättningen och betalar ut. Alla ersättningar utbetalas i svenska kronor.

Observera att Rättshjälpsmyndigheten inte har tillgång till eventuella kontoändringar om inte du meddelar detta.

Beslut av Rättshjälpsmyndigheten

När kostnadsräkningen kommer in till Rättshjälpsmyndigheten fattar myndigheten beslut om ersättning alternativt begär komplettering av kostnadsräkningen.

I § 20-22 i rättshjälpsförordningen finns information om vad kostnadsräkningen ska innehålla.

Rättshjälpsmyndigheten betalar sedan ut ersättningen. Alla ersättningar utbetalas i svenska kronor.

Rådgivningar

Ersättning för lämnad rådgivning lämnas inte inom ramen för den beviljade rättshjälpen. Ersättning för lämnad rådgivning får sökas separat.

Begäran om ersättning för nedsatt rådgivningsavgift ska lämnas i original till Rättshjälpsmyndigheten.

Byta biträde

Om du vill sluta som rättshjälpsbiträde eller din klient vill byta biträde fordras särskilda skäl. Om byte redan godkänts en gång fordras synnerliga skäl (26§ rättshjälpslagen).

Av begäran av byte ska det framgå varför byte efterfrågas samt hur mycket tid som det första biträde lagt ner på ärendet och hur mycket tid som beräknas återstå.

Om det finns nytt biträde som önskas är det bra om fullmakt ges in till myndigheten eller domstolen.

Ärenden utomlands

Det finns några saker som du som rättshjälpsbiträde behöver tänka på när ett ärende handläggs utomlands. Det är också viktigt att du som rättshjälpsbiträde informerar rättshjälpssökanden om bland annat följande.

Viktigt om ärende utomlands

Du som svenskt rättshjälpsbiträde ska ta in rättshjälpsavgiften från klienten.

Rättshjälpsavgiften räknas på biträdesersättningen, även på det utländska platsombudets arvode.

Rättshjälpsmyndigheten rekommenderar därför att du som svenskt rättshjälpsbiträde låter platsombudets räkningar gå via dig till Rättshjälpsmyndigheten. Du har då kontroll över vad platsombudet har begärt i ersättning och kan ta in rättshjälpsavgift successivt motsvarande vad som upparbetats. Anvisningar om hur rättshjälpsavgiften ska tas ut finns i DVFS 2022:2 som du hittar i "Rättshjälp och taxor".

Platsombudet måste ange tidsåtgången i sina räkningar för att 100-timmarsgränsen skall kunna bevakas (15§ rättshjälpslagen).

De regler som gäller för biträden i Sverige gäller också för utländska platsombud (21§ rättshjälpsförordningen)

Gentemot Rättshjälpsmyndigheten svarar du som svenskt rättshjälpsbiträde för instruktion och övervakning av platsombudets arbete.

Om rättshjälp beviljats med tillämpning av 21 § rättshjälpslagen gäller dock delvis andra regler.

Läs mer om rättshjälp och taxor

På sidorna om Rättshjälp och taxor finns Domstolsverkets föreskrift och ytterligare information som beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

Kontakt Rättshjälpsmyndigheten

Du hittar kontaktuppgifter på myndighetens webbplats.

Uppdaterad
2022-07-07