Elektroniska underskrifter

Vissa handlingar som ska lämnas in till en domstol eller nämnd ska vara underskrivna. Oftast kan du skriva under handlingarna elektroniskt.

I de flesta fall kan du välja om du vill skriva under handlingar elektroniskt eller för hand på papper. Men kontrollera vad som gäller för just din handling - det kan finnas bestämmelser om särskilda krav på underskriften.

Använd våra e-tjänster i första hand

Om du ska signera och skicka in handlingar till en domstol kan du använda våra e-tjänster. Du identifierar dig med e-legitimation och skriver under elektroniskt.

Andra sätt att skriva under och skicka handlingar

Elektroniska underskrifter från en tjänst utanför Sveriges Domstolar

Om du vill lämna in en handling som är elektroniskt underskriven via en tjänst utanför Sveriges Domstolar måste du vända dig till den aktuella domstolen eller nämnden och fråga om de tar emot handlingen. De gör då en bedömning om kravet på underskrift är uppfyllt eller om det behövs någon form av komplettering. Det gäller även om det är en kvalificerad elektronisk underskrift.

Om domstolen kan ta emot handlingen kan du skicka in den via mejl eller via e-tjänsten "Skicka handlingar utan signering".

På papper

Om du inte kan eller vill använda våra e-tjänster kan du alltid skriva under för hand och skicka in handlingarna i pappersform med vanlig post.

Frågor och svar

Varför accepterar inte domstolen min signerade handling?

När du skickar in en handling som skrivits under elektroniskt via en tjänst utanför Sveriges Domstolar måste domstolen eller nämnden göra flera bedömningar.

Till exempel måste de kunna säkerställa att handlingen inte har ändrats, att certifikatet är giltigt och utfärdaren är betrodd. Utöver det måste handlingen vara i sådant format att den är läsbar utan särskilda hjälpmedel, kan bevaras på ett sådant sätt att innehållet inte förvanskas samt inte innehåller virus eller motsvarande hot mot informationssäkerheten.

Om kraven inte är uppfyllda kan domstolen inte godkänna underskriften.

Vad är en elektronisk underskrift?

En elektronisk underskrift är ett sätt att godkänna en överenskommelse eller en uppgift. Det finns olika typer av elektroniska underskrifter - enkla, avancerade och kvalificerade. Mer information om detta finns på webbplatsen för Digg, Myndigheten för digital förvaltning.

Uppdaterad
2023-09-06