Så behandlar vi personuppgifter

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Regleringen utgörs av flera olika regelverk.

EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a. dataskyddslagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller i domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas administrativa verksamhet samt för all verksamhet som bedrivs av övriga myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Detta regelverk gäller även för viss del av domstolarnas mål- och ärendehantering och för hyres- och arrendenämndernas ärendehantering. På detta område finns även kompletterande lagstiftning i form av domstolsdatalagen med tillhörande förordning.

För viss del av domstolarnas behandling av personuppgifter gäller i stället brottsdatalagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av domstolarna i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Det gäller också vid behandling som sker i syfte att upprätthålla ordning och säkerhet. På brottsdatalagens område finns även en särskild lag för domstolarnas behandling av personuppgifter, med tillhörande förordning.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos den myndigheten.

Mer information

Göta hovrätts behandling av personuppgifter

För att Göta hovrätt ska kunna utföra sitt uppdrag behöver Göta hovrätt behandla personuppgifter. Göta hovrätt behandlar i nödvändig utsträckning personuppgifter för att handlägga mål och ärenden i kärnverksamheten, men även för handläggning i den administrativa verksamheten.

Göta hovrätt är personuppgiftsansvarig myndighet för behandling av personuppgifter inom mål- och ärendehanteringen. Göta hovrätt är även personuppgiftsansvarig myndighet för behandling inom den administrativa verksamheten när Göta hovrätt bestämmer varför och hur uppgifterna behandlas.

Göta hovrätt behandlar exempelvis personuppgifter för att Göta hovrätt ska kunna kommunicera, handlägga mål och ärenden samt hantera olika administrativa ärenden och uppgifter. Personuppgifter kan även komma att behandlas vid senare tillfällen, exempelvis om det behövs för något annat mål eller ärende, för en enhetlig handläggning samt för verksamhetsmässig och statistisk uppföljning. Personuppgifter kan också behandlas om det behövs för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

Längre ner på denna sida finns några exempel på olika situationer då personuppgifter behandlas.

De rättsliga grunderna för Göta hovrätts behandling av personuppgifter kan vara att behandlingen är nödvändig för att Göta hovrätt ska kunna fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Göta hovrätts myndighetsutövning. I vissa fall kan behandlingen ske med stöd av samtycke från den vars personuppgifter behandlas.

Varifrån kommer personuppgifterna?

Personuppgifter kan exempelvis inkomma från den enskilde själv, någon annan enskild person, företag eller andra myndigheter. De kan också inhämtas av Göta hovrätt, exempelvis från olika register, om detta är nödvändigt för handläggningen.

Om e-postmeddelanden eller andra handlingar som kommer in till Göta hovrätt innehåller personuppgifter om någon annan person kan det vara bra att känna till att Göta hovrätt i dessa fall inte alltid kommer att informera denna person om hens personuppgiftsbehandling. Exempelvis kan det inom den administrativa verksamheten vara så att Göta hovrätt bedömer att personuppgifterna är av okänslig karaktär, som i vanlig e-postkorrespondens mellan kollegor eller i andra vardagliga meddelanden, och det får då vanligtvis anses oproportionerligt att personen informeras särskilt om behandlingen. Samma sak gäller om Göta hovrätt inte har för avsikt att vidta någon särskild åtgärd avseende en person som omnämns.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

De kategorier av personuppgifter som behandlas är i huvudsak namn och kontaktuppgifter till enskilda, exempelvis till parter, vittnen, ombud, tolkar och nämndemän, men även till personer som företräder eller agerar för en myndighets, ett företags eller någon annan organisations räkning, exempelvis en handläggare. Andra exempel är personnummer, medborgarskap, anställnings- och utbildningsuppgifter, facklig tillhörighet samt ekonomiska förhållanden.

Även andra personuppgifter kan komma att behandlas. Handlingar och meddelanden som kommer in till Göta hovrätt kan exempelvis innehålla personuppgifter av olika slag.

Om ett mål eller ärende registreras får det ett diarienummer.

Vem kan få del av personuppgifterna?

De som kan få del av personuppgifterna är medarbetare på Göta hovrätt eller andra som behöver få del av dem för att kunna hantera ett mål eller ärende eller administrativa ärenden och uppgifter, exempelvis motparter eller tolkar. Personuppgifterna kan också komma att överföras till en annan domstol eller myndighet om detta är nödvändigt.

I vissa fall använder Göta hovrätt personuppgiftsbiträden som får del av och behandlar personuppgifter för Göta hovrätts räkning. Det är dock fortfarande Göta hovrätt som ansvarar för behandlingen. Göta hovrätt använder exempelvis personuppgiftsbiträden för vissa IT-tjänster.

Om personuppgifterna ingår i en allmän handling kan de komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av en sådan handling om de inte omfattas av sekretess.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna kommer att behandlas av Göta hovrätt så länge de behövs i verksamheten. Om uppgifterna ingår i en allmän handling kommer de att bli föremål för arkivering så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Särskilt inom mål- och ärendehanteringen

Personuppgiftsbehandling inom mål- och ärendehanteringen kan antingen ske inom brottsdatalagens eller inom EU:s dataskyddsförordnings (GDPR) tillämpningsområden.

Personuppgifter behandlas, i nödvändig utsträckning, för att kunna handlägga mål och ärenden i kärnverksamheten. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Göta hovrätts myndighetsutövning.

På brottsdatalagens område

På brottsdatalagens område behandlas personuppgifter för att handlägga mål och ärenden om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Vanliga exempel är när Göta hovrätt prövar fråga om:

 • häktning
 • ansvar för brott
 • undanröjande av en skyddstillsyn eller villkorlig dom
 • kontaktförbud
 • internationell rättslig hjälp i brottmål.

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder och beslut i dessa fall. Det inkluderar bland annat:

 • förordnande av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn
 • beslut om beslag, förverkande
 • enskilt anspråk (skadestånd) som hanteras tillsammans med ett brottmål.

För övrig mål- och ärendehantering

För övrig mål- och ärendehantering (utanför brottsdatalagens område) behandlas personuppgifter för att handlägga tvistemål och ärenden.

Vanliga exempel är när Göta hovrätt prövar fråga om:

 • tvist om fordringar
 • skadeståndsanspråk (som inte hanteras tillsammans med ett brottmål)
 • utmätning, konkurs, god man och förvaltare
 • äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge.

Särskilt inom administrativa verksamheten

Personuppgiftsbehandling inom den administrativa verksamheten omfattas av EU:s dataskyddsförordnings (GDPR) tillämpningsområde.

Personuppgifter behandlas, i nödvändig utsträckning, för att kunna handlägga olika administrativa ärenden och uppgifter.

Till den administrativa verksamheten hör all verksamhet som inte hör till mål- och ärendehanteringen, till exempel personal- och löneadministration, lokalfrågor, informationssäkerhetsfrågor och annat internt säkerhetsarbete samt information om Göta hovrätt som läggs ut på den externa webbplatsen.

Vanliga exempel inom den administrativa verksamheten är när Göta hovrätt hanterar följande.

Allmän fråga eller motsvarande

Personuppgifter behandlas för att kunna hantera frågan. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och utföra en uppgift av allmänt intresse.

Begäran om att ta del av allmän handling

Personuppgifter behandlas för att kunna hantera begäran. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Rekrytering

Personuppgifter behandlas för att kunna hantera rekryteringsärenden. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Göta hovrätts myndighetsutövning.

Ingående av avtal

Personuppgifter behandlas inför, i samband med och till följd av ingående av avtal för att kunna hantera avtalen. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig myndighet och dataskyddsombud

Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller har frågor om Göta hovrätts ­behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta Göta hovrätt (org.nr. 202100-2742),

Telefon: 036 - 15 69 00

E-post: gota.hovratt@dom.se

Göta hovrätt har utsett ett dataskyddsombud:

Telefon: 036 - 15 69 00

E-post: dataskyddsombud.hgo@dom.se

Särskilt om kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Du kan begära registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av någon myndighet inom Sveriges Domstolar och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag).

Du måste vända dig till respektive myndighet med din begäran.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får myndigheten ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran. På brottsdatalagens område gäller detta om en begäran görs oftare än en gång per år.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och i vissa fall invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen (denna möjlighet finns inte på brottsdatalagens område) och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer den aktuella myndigheten att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att någon myndighet inom Sveriges Domstolar har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas dömande verksamhet.

Uppdaterad
2021-01-01