Överklaga till hovrätten

Är du missnöjd med tingsrättens dom har du möjlighet att överklaga domen till hovrätten. Det framgår av en bilaga till tingsrättens dom hur du ska göra för att överklaga.

Överklagandet måste komma in i rätt tid

I korthet krävs att överklagande ska ske skriftligt inom tre veckor från det att domen meddelades. Överklagandet ska skickas till tingsrätten som kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet kommit in i rätt tid skickas det och alla handlingar i målet till hovrätten.

Vad kostar det?

Det kostar inget att överklaga.

 • En tilltalad kan bli skyldig att betala en del av eller hela kostnaden för försvararen och eventuellt målsägandebiträde.
 • I tvistemål får den part som förlorar målet normalt betala båda parternas rättegångskostnader. I familjemål betalar parterna i regel sina egna kostnader.

Blankett för överklagande i brottmål

För att underlätta för parter och ombud som ska överklaga till hovrätten finns en blankett med instruktioner för hur ett överklagande kan formuleras.

Prövningstillstånd till hovrätten

I tvistemål och i vissa brottmål krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet. Det är hovrätten som avgör om den ska lämna prövningstillstånd eller inte. Lämnar hovrätten prövningstillstånd kommer den att pröva målet på nytt i de delar som tingsrättens dom har överklagats. Om du inte får prövningstillstånd gäller tingsrättens dom.

Prövningstillstånd i brottmål

I vissa mål krävs det att hovrätten först tar ställning till om målet ska tas upp i hovrätten. Ett sådant ställningstagande kallas för prövningstillstånd. Det framgår av tingsrättens dom om det behövs ett prövningstillstånd eller inte. För att avgöra om ett prövningstillstånd ska ges, sätter en jurist vid hovrätten sig in i ärendet och redovisar det muntligt för tre domare. Domarna gör sedan en bedömning av tingsrättens dom och om det finns skäl att ge prövningstillstånd. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall:

 • När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt.
 • Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt.
 • Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.
 • När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet, till exempel att tingsrätten har begått ett allvarligt misstag.

Prövningstillstånd i tvistemål och ärenden

I tvistemål och ärenden krävs det att hovrätten först tar ställning till om den ska tillåta att målet tas upp i hovrätten. Om hovrätten kommer fram till att målet ska prövas i hovrätten meddelar hovrätten prövningstillstånd. Beslut om prövningstillstånd fattas normalt av tre domare.

Hovrätten ska ge prövningstillstånd i fyra fall:

 • När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt.
 • Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt.
 • Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.
 • När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet, till exempel om tingsrätten har begått ett allvarligt misstag.

Checklista när man överklagar till hovrätten

Det framgår av en bilaga till tingsrättens dom hur du ska göra för att överklaga. Denna checklista är ett komplement och beskriver de uppgifter som behövs för handläggningen av målet i hovrätten.

 1. 1

  Skäl, yrkanden och grunder

  • Ange skälen för att hovrätten ska meddela prövningstillstånd (om det krävs prövningstillstånd)
  • Precisera dina yrkanden
  • Redogör för grunderna

  Tänk på att skriva ett samlat avsnitt om de ändringar du vill ha i det överklagade avgörandet (yrkanden), sedan ett samlat avsnitt om varför ändringen bör ske (grunder). Blanda helst inte ihop dessa avsnitt. Ett yrkande kan till exempel vara att bli frikänd från ett åtal eller att få skadestånd med det belopp som yrkades vid tingsrätten.

 2. 2

  Bevisning

  Specificera vilken bevisning du åberopar. Personer som hördes i tingsrätten ska normalt inte höras även i hovrätten. Där spelas i stället den videoupptagning upp som gjordes av förhöret i tingsrätten.

  • Ange vilken eller vilka videoupptagningar som ska spelas upp. Du kan också välja att begära uppläsning ur tingsrättens dom av vad hörda personer sagt vid tingsrätten. Du kan även begära att skriftlig och muntlig bevisning presenteras genom att du enbart hänvisar till beviset, så kallad hänvisning.
  • Om du åberopar ny bevisning, ange vad det syftar till att bevisa (bevistema). Om det rör sig om muntlig bevisning, ange också vad personen i fråga ska höras om (förhörstema).
  • I undantagsfall kan ytterligare frågor få ställas till en person som hördes vid tingsrätten (tilläggsförhör) eller ett helt nytt förhör hållas i hovrätten (omförhör). Om du begär tilläggs- eller omförhör ska du ange varför det behövs och ange förhörs- och bevistema för tilläggsförhöret.
  • Ange adress och telefonnummer till personer som ska kallas till hovrätten.
  • Ange hur lång tid förhör beräknas ta för personer som inte har hörts i tingsrätten och för tilläggs- samt omförhör.
  • Om du inte åberopar någon skriftlig eller muntlig bevisning i hovrätten ska du ange det när du överklagar.
  • Du behöver inte skicka in sådant material som redan skickats till tingsrätten. Allt material som tingsrätten haft tillgång till följer med till hovrätten.
  • Processmaterial kan vid en huvudförhandling presenteras genom hänvisning till handlingar. Detta gäller yrkanden, inställningar, utvecklande av talan, skriftlig bevisning och tidigare upptagen muntlig bevisning (även videoupptagning).
  • Specificera vilka handlingar du vill hänvisa till under huvudförhandlingen.
  • Ange också om något särskilt tekniskt hjälpmedel behövs vid presentationen av bevisningen.
 3. 3

  Juridiskt ombud

  Är du ett ombud, en försvarare, ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn?

  • Bifoga fullmakt om inte tidigare ingiven fullmakt gäller även rättegången i hovrätten. Det beror på hur fullmakten är formulerad.
  • Bifoga eventuell kostnadsräkning.
 4. 4

  Tolk

  • Om någon behöver tolk, skriv vem som behöver det och på vilket språk.
 5. 5

  Kontaktuppgifter

  Ange namn, adress och e-postadress avseende den som överklagar.

  • Glöm inte att skriva under överklagandet!
 6. 6

  Övrigt

  • Ange om målet kan avgöras på handlingarna.
  • Ange om det kan bli aktuellt med videokonferens.
 7. 7

  Speciellt för brottmål

  • Ange häkte eller anstalt för den som är frihetsberövad.
  • Ange den enskilda motparten (målsäganden) när även skadeståndsfrågan ska prövas.
  • Ange er inställning till skäligheten av de yrkade beloppen när skadeståndsfrågan ska prövas.
  • Ange om du som målsägande biträder åtalet i hovrätten. Det innebär att du bland annat kan åberopa egen bevisning.
 8. 8

  Speciellt för tvistemål

  Att åberopa nya omständigheter och ny bevisning i hovrätten är som regel inte tillåtet utom i familjemål och några ytterligare mål.

  • Om du åberopar nya omständigheter eller ny bevisning måste du skriva varför du inte angett omständigheten eller beviset redan i tingsrätten.
 9. 9

  Skicka eller lämna överklagandet till tingsrätten

  • Skicka eller lämna överklagandet till den tingsrätt som meddelat domen.
Uppdaterad
2019-08-28