Ansökningar skilsmässa, stämning, konkurs

Hur gör man för att skilja sig? - gemensam ansökan

 • En av makarna måste vara folkbokförd i Göteborgs kommun, Mölndals kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Partille kommun eller Öckerö kommun.

 • Kontakta Skatteverket och be att få Personbevis angående äktenskapsmål.

 • Hämta och fyll i blanketten Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad.

 • Betala in ansökningsavgiften 900 kr till Göteborgs tingsrätt via vår betaltjänst.

 • Skicka eller lämna in blanketten tillsammans med personbevis.
  OBS! Glöm inte att ange på vilket sätt ansökningsavgiften är betald.

  Postadress: Göteborgs tingsrätt, 404 83 GÖTEBORG
  Tel: 031-701 10 15
  Besöksadress: Ullevigatan 15


  Ni kan kontakta Familjerättsbyrån i Göteborg för hjälp och rådgivning i vårdnads- och umgängesfrågor.
 • Efter betänketiden kan blanketten Ansökan om fullföljd av tidigare ingiven ansökan om äktenskapsskillnad användas för att fullfölja äktenskapsskillnaden. Den fylls i, undertecknas och skickas in till tingsrätten med nya personbevis.

Hur gör man för att skilja sig när man inte är överens?

 • En av makarna måste vara folkbokförd i Göteborgs kommun, Mölndals kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Partille kommun eller Öckerö kommun.

 • Kontakta Skatteverket och be att få Personbevis angående äktenskapsmål.

 • Hämta och fyll i blanketten Ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad.
  OBS! Tingsrätten kan inte hjälpa dig med hur du ska skriva.

 • Betala in ansökningsavgiften 900 kr till Göteborgs tingsrätt via vår elektroniska betaltjänst.

  Postadress: Göteborgs tingsrätt, 404 83 GÖTEBORG
  Tel: 031-701 10 15
  Besöksadress: Ullevigatan 15


  Ni kan kontakta Familjerättsbyrån i Göteborg för hjälp och rådgivning i vårdnads- och umgängesfrågor.

Hur gör man för att stämma någon beträffande t ex en obetald skuld?

Käranden = den som ansöker om stämning.
Svaranden = kärandens motpart i rättegången.

  • En ansökan om stämning görs skriftligen hos en tingsrätt. Till Göteborgs tingsrätt lämnas en ansökan om stämning in när den riktar sig mot en privatperson som är bosatt i Göteborgs kommun, Mölndals kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Partille kommun eller Öckerö kommun. Om stämningsansökningen riktar sig mot ett aktiebolag eller någon annan organisation (s.k. juridisk person), är Göteborgs tingsrätt rätt domstol om organisationen har sitt säte eller sin förvaltning inom någon av de ovanstående kommunerna.

  • Om någon av parterna är en organisation kontaktar du Bolagsverket och ber att få ett registreringsbevis för bolaget.OBS! Registreringsbevis ska alltid sändas med när någon av parterna är organisation, bolag eller förening.

  • Om tvisten rör betalningsskyldighet och det yrkade beloppet inklusive ränta inte överstiger ett halvt basbelopp = 22 400 kr för år 2017, fyller du i blanketten Ansökan om stämning

  • Om det yrkade beloppet överstiger 22 400 kr eller tvisten rör annat än betalningsskyldighet gäller följande:

   1. Ett bestämt yrkande (t.ex. en begäran att svaranden ska betala ett visst belopp).
   2. En utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet (t.ex. varför svaranden ska betala det yrkade beloppet).
   3. Uppgift om den bevisning som åberopas och vad som ska bevisas. (t.ex. ett skuldebrev eller en faktura, eventuella vittnen)

 

Stämningsansökningen ska vara egenhändigt undertecknad av käranden eller dennes ombud. De skriftliga bevis som åberopas bör ges in tillsammans med ansökningen. Vi behöver en ansökan i original + ett exemplar av ev. aktbilagor som tillhör ansökan.
Om du behöver hjälp kan du vända dig till en advokatbyrå eller juridisk byrå.
OBS! Tingsrätten kan inte hjälpa dig med hur du ska skriva.

 • Betala in ansökningsavgiften 2 800 kr eller 900 kr (mål under ett halvt prisbasbelopp) till Göteborgs tingsrätt via vår betaltjänst.
 • Skicka eller lämna in stämningsansökan tillsammans med registreringsbevis i de fall ett sådant behövs.

  OBS! Glöm inte att ange på vilket sätt ansökningsavgiften är betald.

  Postadress: Göteborgs tingsrätt, 404 83 GÖTEBORG
  Tel: 031-701 10 15
  Besöksadress: Ullevigatan 15

Hur ansöker man om konkurs?

En ansökan om konkurs görs skriftligen hos tingsrätten. För privatpersoner ges ansökan in till tingsrätten på den ort där gäldenären (den som begärs i konkurs) bor. Man anses bo där man var folkbokförd den 1 november året innan ansökan görs. För aktiebolag och de flesta andra juridiska personer görs ansökan hos den tingsrätt där styrelsen har sitt säte. För handelsbolag och kommanditbolag görs ansökan hos tingsrätten på den ort där förvaltningen förs. För den som inte har känt hemvist inom riket kan konkursansökan ges in till tingsrätten på den ort där gäldenären har egendom eller där skulden som ligger till grund för ansökningen har uppkommit.

Göteborgs tingsrätt prövar ansökningar beträffande gäldenärer som hör till Göteborgs kommun, Mölndals kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Partille kommun eller Öckerö kommun.

Ansökningen ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud. Om sökanden är juridisk person ska bifogas ett registreringsbevis, ej äldre än en månad, som visar att den som undertecknat ansökningen är behörig att teckna firman.

A. Egen ansökan om att bli försatt i konkurs

 • Bifoga ett nytt hemortsbevis (fysisk person) eller registreringsbevis ej äldre än en månad (juridisk person).
 • Bifoga en förteckning över boets tillgångar och skulder.

B. Ansökan riktad mot annan

 • Ansökningsavgiften 2 800 kr betalas in via vår betaltjänst.

 • Ansökningen ska innehålla uppgift om sökandens och gäldenärens namn, personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer. För ombud ska anges dennes namn, postadress samt telefonnummer.

 • Ansökningen ska vidare innehålla uppgift om det som yrkas (att gäldenären ska försättas i konkurs) samt den fordran och de övriga omständigheter som yrkandet grundar sig på. Bifoga de övriga handlingar som åberopas i original eller i kopia.

 • För en gäldenär som är fysisk person - bifoga ett aktuellt hemortsbevis. Det beställs hos Skatteverket.

 • För en gäldenär som är aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag bifogas registreringsbevis som inte är äldre än en månad. Detta ska för aktiebolag och ekonomisk förening visa var styrelsen har sitt säte och för handelsbolag att förvaltningen förs i tingsrättens domsområde.


  Konkursansökan kan sändas till tingsrätten under adress:
  Göteborgs tingsrätt
  Konkursenheten
  404 83 GÖTEBORG

  Ansökan kan också lämnas in till tingsrätten. Konkursenheten har besöksadress:
  Ullevigatan 15
Uppdaterad
2022-01-13