Arkivet

Kontaktuppgifter till arkivet

E-post: gbg.tingsratt@dom.se
Telefon: 031-743 63 23 klockan 8.00 – 16.00

Arkivet handlägger endast avslutade mål. För pågående mål hänvisas till respektive avdelning på tingsrätten.

Om allmän handling
Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, om inte handlingarna är skyddade av sekretess. Om den allmänna handlingen är offentlig har du rätt att vara anonym då du begär ut den. Du kan även få kopior av allmänna handlingar, dock mot en kostnad från den tionde sidan/filen, se vidare under Avgifter.

Om anonymitet
Vill du vara anonym när du beställer en handling ska du inte uppge dina personuppgifter. Då rekommenderas att du ringer till tingsrätten eller besöker tingsrättens reception vardagar kl. 8.00 till 16.00.

Sammanställning över var vilka handlingar finns i dag

På tingsrätten

  • Göteborgs tingsrätt 1971 och framåt
  • Mölndals tingsrätt 1971 - 2009-10-18
    - sammanläggning med Göteborgs tingsrätt 2009-10-19
  • Stenungsunds tingsrätt 1971 – 2006-11-30
    - sammanläggning med Mölndals och Uddevalla tingsrätter 2006-12-01

Riksarkivet

  • Landsarkivet i Göteborg förvarar domstolsarkiv t.o.m. år 1970, samt Bouppteckningar till och med den 30 juni 2001.
  • På Landsarkivet i Härnösand finns Inskrivningsmyndighetens arkiv till och med år 2001.

Var finns handlingarna?

Vissa domstolsärenden

Överfördes till olika förvaltningsmyndigheter den 1 oktober 2011:
- Associationsrättsliga ärenden till Bolagsverket.
- Dödande av handling till Kronofogden, Bolagsverket, Lantmäteriet och Transportstyrelsen.
- Registreringsärenden (bodelning, bodelningshandling, äktenskapsförord, gåva mellan makar) till Skatteverket.
- Ansökan om fingerade personuppgifter till Rikspolisstyrelsen.
- Preskription av rätten till arv och testamente till Skatteverket.

Jag har fått en dom som innehåller felaktiga personuppgifter, kan ni ändra på det?

Om du vill ha en rättelse i en handling ska du vända dig till den avdelning som dömde i målet.

Fastighetsdomstolen

Upphörde då verksamheten slogs samman med Mark- och Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt den 2 maj 2011. Handlingar för år 1974 till och med den 1 maj 2011 förvaras på Göteborgs tingsrätt. Handlingar för år 1971 - 1973 finns på Landsarkivet i Göteborg

Varför görs förändringen?

Omorganisationen sker efter ett riksdagsbeslut. Syftet är att förenkla, samordna och effektivisera handläggningen och domstolsprövningen av dessa mål.

Vigslar/registrering av partnerskap

Tingsrättens vigselrätt upphörde den 30 april 2009. Från och med den 1 maj 2009 förordnar Länsstyrelsen borgerlig vigselförrättare och Göteborgs Stad administrerar nu majoriteten av de borgerliga vigslarna.
På tingsrätten förvaras vigselärenden och registrering av partnerskap från år 1971 till och med den 30 april 2009. Vigseldagar var tisdagar, fredagar och lördagar. Från och med år 2003 tog kommunen över lördagsvigslarna och förvaringen av de vigselprotokollen.

Bouppteckningar

Från och med den 1 juli 2001 tar tingsrätten inte emot nya bouppteckningar. Verksamheten har övergått till skattekontoret i Kalmar.

Adress
Skatteverket
Bouppteckningsärenden
391 87 Kalmar

Telefon
Tel. 010-575 67 90

Äldre bouppteckningar inlämnade t o m 30 juni 2001 finns hos:

Adress
Landsarkivet Göteborg
Box 19035
400 12 Göteborg
Besöksadress: Arkivgatan 9A

Telefon
010-476 78 60
vardagar kl. 10.00

Inskrivningsmyndigheten

Inskrivningsmyndighetens verksamhet har övergått till Lantmäteriet.

Inskrivningsmaterial som tidigare bevarades i Göteborgs tingsrätts arkiv finns numera hos Landsarkivet i Härnösand.

Adress
Landsarkivet i Härnösand
IM-arkivet
Box 161
871 24 Härnösand

 

Förmynderskapsärenden

Överfördes till Överförmyndaren och Länsstyrelsen den 1 juli 1995.
Handlingar mellan år 1971 och den 30 juni 1995 förvaras på tingsrätten.

Handläggning som finns kvar på tingsrätten är domstolsärenden som t.ex. förordnande av god man.

Lagsökning, betalningsförelägganden och handräckning

Verksamheten överfördes till Kronofogden den 1 januari 1992.
Handlingar för åren 1971 – 1993 förvaras på Landsarkivet i Göteborg.

Frågor och svar om arkivhandlingar

Exempel på vanliga frågor som inkommer till arkivet.

Jag skiljde mig för ett par år sedan och nu vill jag begära ut domen med alla stämplar ni har. Hur gör jag?

Har du inte målnummer eller domsdatum så ska du först kontakta Äktenskapsregistret. Lämna ditt personnummer och fråga efter tingsrättens målnummer, avdelning och datum för dom. Kontakta oss sedan och lämna dessa uppgifter, t.ex. via beställningsformuläret. Observera att vi gör en kopia av originaldomen. Vi kan inte lämna ut originaldomen. Vill du ha en apostillestämpel så måste du kontakta notarius publicus. Vi översätter inte domar. Information om auktoriserade översättare finns på Kammarkollegiets hemsida. Tänk på att göra en eventuell översättning av handlingen innan du lämnar den till Notarius Publicus.

Jag vill ha ut alla handlingar i målet. Kan ni ordna det?

Ja, vi kan kopiera/skanna alla handlingar i ett mål. Om det är mer än nio sidor ur en pappersakt eller nio filer från vårt verksamhetsstöd tar vi betalt enligt avgiftsförordningen (1992:191). I målen finns många olika slags handlingar. Om du är osäker på vad du vill ha ut så kan du fråga efter ett dagboksblad där alla handlingar finns redovisade.

Jag är part i målet, kan jag få ut alla handlingar i målet avgiftsfritt?

För parter i avslutade mål är det enbart avgiftsfritt att få ut ett exemplar av domen eller beslutet i målet, se 21 § i Avgiftsförordningen. För parter i pågående mål och ärenden är det däremot avgiftsfritt att få ut ett exemplar av alla handlingar i målet, vänd dig då till den avdelning som handlägger målet.

Jag söker en gammal brottmålsdom. Jag tror att den meddelades mellan 1978 och 1979. Hur går jag tillväga för att hitta den?

Vi har inga äldre register över brottmål (bara fem år bakåt i tiden). Vi behöver antingen ett exakt datum eller ett målnummer för att kunna hitta domen. Du är självklart välkommen till tingsrätten för att själv söka i domböckerna. Hör av dig några dagar innan så att vi kan förbereda utlämnandet.

Jag har precis fått veta att jag är adopterad och jag vill gärna ha mer information om detta. Hur får jag tillgång till mina adoptionshandlingar?

För att kunna hitta adoptionshandlingarna behöver vi:
- Beslutsdatum och uppgift om vilken domstol som beslutade. Har du inte dessa uppgifter så kan du kontakta folkbokföringen på Skatteverket.
- Namn på adoptivföräldrarna
- Uppgift om var adoptivföräldrarna bodde vid tidpunkten för adoptionen.

Var hittar jag ett testamente som registrerades på tingsrätten år 1986?

Testamentet förvaras bland de bouppteckningshandlingar som har levererats till Landsarkivet i Göteborg (bouppteckningar t.o.m. den 30 juni 2001). Bouppteckningar (med testamenten) som är upprättade från och med 1 juli 2001 förvaras hos Skatteverket.

Tänk på att testamenten ofta även förvaras i bankfack, hos advokat eller i kassaskåp. Ibland finns uppgifter om testamenten i begravningsbyråernas "Vita arkiv".

Ärenden gällande klander av testamenten finns i särskilda klanderböcker som fortfarande förvaras på tingsrätten.

Jag skriver ett gymnasiearbete om mord. Kan ni skicka alla domar till mig?

När det gäller brottmål kan vi söka ungefär fem år efter avgörandedatum i vårt verksamhetsstöd. Söker ni äldre domar behöver vi datum för dom eller målnummer för att kunna hitta dem.

Tänk på att begränsa din sökning. Studenter betalar för sina beställningar från tionde sidan/filen.

Uppdaterad
2022-01-22