Arkiverade handlingar

Vissa verksamheter och handlingar har under årens lopp överförts till andra myndigheter och då hänvisar vi dit. Här är en sammanställning över var vilka handlingar finns i dag.

På tingsrätten

I tingsrättens eget arkiv förvaras handlingar från 1990 och framåt.

Äldre handlingar finns hos landsarkivet i Lund.

Sedan sammanslagningen av tingsrätter den 1 oktober 2001 omfattas Helsingborgs tingsrätts domsaga av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommun.

Fördelning före sammanslagningen

Före sammanslagningen av tingsrätterna i Helsingborg, Ängelholm och Klippan var kommunerna uppdelade enligt följande:

Helsingborgs tingsrätt: Helsingborg, Höganäs, Bjuv, Billesholm och Ekeby där Billesholms och Ekeby kommuner 1974 uppgick i Bjuvs kommun.

Ängelholms tingsrätt: Ängelholm, Båstad, Åstorp.

Klippans tingsrätt: Klippan, Perstorp, Örkelljunga.

Handlingar som överförts till andra myndigheter

Bouppteckningar

Bouppteckningar överfördes till Skatteverket från och med den 1 juli 2001.

Handlingar till och med den 30 juni 2001 finns på Landsarkivet i Lund, till exempel testamenten som förvaras i bouppteckningsprotokoll.

Handläggning som fanns kvar på tingsrätten mellan den 1 juli 1996och den 30 september 2011var bodelning, äktenskapsförord och gåvobrev (domstolsärenden). Sedan flyttades denna handläggning till Skatteverket.

Vigslar/registrering av partnerskap

Tingsrättens vigselrätt upphörde den 30 april 2009.

Från och med den 1 maj 2009 förordnar Länsstyrelsen borgerlig vigselförrättare och Helsingborgs stad administrerar majoriteten av de borgerliga vigselförrättarna. På tingsrätten finns vigselärenden och registrering av partnerskap för år 1990–2009-04-30.

Vissa domstolsärenden

Vissa domstolsärenden överfördes till olika förvaltningsmyndigheter den 1 oktober 2011:

  • Registreringsärenden (bodelning, bodelningshandling, äktenskapsförord, gåva mellan makar) överfördes till Skatteverket.
  • Dödande av handling överfördes till Kronofogden, Bolagsverket, Lantmäteriet och Transportstyrelsen.

Kontaktinformation

Du som vill ta kontakt med arkivet på Helsingborgs tingsrätt direkt når oss här:

Telefon: 042-19 88 49

Besöksadress: Konsul Perssons Plats 1, 252 25 Helsingborg

Postadress: Arkivet, Helsingborgs tingsrätt, Box 712, 251 07 Helsingborg

Vanliga frågor och svar

Jag vill ha ut alla handlingar i målet. Kan ni ordna det?

Ja, vi kan kopiera/skanna alla handlingar i ett mål. Men är det mer än nio sidor ur en pappersakt eller nio filer från vårt verksamhetsstöd tar vi betalt enligt avgiftsförordningen (1992:191). Är du däremot part i målet så tas ingen avgift ut.

I målen finns många olika slags handlingar. Om du är osäker på vad du vill ha ut så kan du fråga efter ett dagboksblad. Där finns alla handlingar redovisade.

Jag skiljde mig för ett par år sedan och nu vill jag begära ut domen med alla stämplar ni har. Hur gör jag?

Har du inte målnummer eller domsdatum så ska du först kontakta Äktenskapsregistret. De nås på telefon 010-574 93 00. Lämna ditt personnummer och fråga efter tingsrättens målnummer, avdelning och datum för dom.

Kontakta oss sedan och lämna dessa uppgifter, t.ex. via beställningsformuläret. Observera att vi gör en kopia av originaldomen. Vi kan inte lämna ut originaldomen.

Vill du ha en apostillestämpel så måste du kontakta notarius publicus.

Vi översätter inte domar. Information om auktoriserade översättare finns på Kammarkollegiets hemsida.

Jag söker ett mål från Ängelholms tingsrätt, var hittar jag det?

Ängelholms tingsrätts arkiv 1971 – 2001-09-30 finns hos Landsarkivet i Lund. Detta gäller även Klippans tingsrätts arkiv 1971 – 2001-09-30.

Var hittar jag ett testamente som registrerades på tingsrätten år 1986?

Testamentet förvaras bland de bouppteckningsprotokoll som har levererats till Landsarkivet i Lund t.o.m. den 30 juni 2001. Bouppteckningsprotokoll (med testamenten) som är upprättade från och med 1 juli 2001 förvaras hos Skatteverket.

Jag söker en gammal brottmålsdom. Jag tror att den meddelades mellan 1978 och 1979. Hur går jag tillväga för att hitta den?

Vi har handlingar från 1990 här på tingsrätten. Söker du äldre handlingar får du ta kontakt med Landsarkivet i Lund.

Kontaktuppgifter dit: landsarkivet.lla@riksarkivet.se eller 010-476 70 00. Tänk på att försöka få fram så mycket uppgifter om målet som möjligt.

Jag skriver ett gymnasiearbete om mord. Kan ni skicka alla domar till mig?

När det gäller brottmål kan vi söka max fem år efter avgörandedatum i vårt verksamhetsstöd. Söker ni äldre domar behöver vi datum för dom eller målnummer för att kunna hitta dem.

Tänk på att begränsa din sökning. Studenter betalar för sina beställningar från tionde sidan/filen.

Vilka uppgifter behövs för att hitta handlingen?

Varje myndighet inom Sveriges Domstolar har sitt eget arkiv. För att hitta den handling du söker måste du därför vända dig till den domstol där målet handlagts. Vilken domstol som är aktuell beror på vilken typ av mål det handlar om. Ett brottmål handläggs och arkiveras typiskt sett vid den domstol som ansvarar för det område där brottet skett. Handlar det istället om ett tvistemål eller ärende så handläggs och arkiveras det där den svarande/motparten är bosatt.

Sveriges Domstolar har ett digitalt verksamhetsstöd kallat Vera. Varje domstol har endast tillgång till de delar av Vera som rör den egna domstolens verksamhet. Helsingborgs tingsrätt kan således endast hjälpa dig att hitta mål och ärenden som hanterats av Helsingborgs tingsrätt.

I verksamhetsstödet kan vi eftersöka tvistemål och ärenden upp till nio år efter att målet/ärendet avgjorts vid Helsingborgs tingsrätt. Brottmål kan bara sökas i fem år efter avgörandedagen.

Oavsett när det mål eller ärende du söker avgjordes kan det alltid återfinnas om du har tillgång till aktuellt målnummer. Saknar du målnumret men vet när målet avgjordes kan det oftast återfinnas. Om det du söker är ett tvistemål eller ärende finns det även möjlighet att återfinna målet i våra pappersregister. I dessa kan vi söka på parternas namn och person-/organisationsnummer. För brottmål saknas motsvarande pappersregister enlighet med förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol.

Vad innebär gallring?

Allmänna handlingar får gallras, vilket innebär att vissa handlingar kastas. Möjligheten att gallra begränsas genom bestämmelser i arkivförordningen. Om särskilda gallringsföreskrifter inte finns i lag eller förordning, får gallring endast ske i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och beslut. Tingsrättens arkiv gallras med stöd av Riksarkivets beslut och föreskrifter samt enligt beslut av tingsrätten med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Uppdaterad
2019-03-21