Tingsrättens uppdragslistor

Tingsrätten använder uppdragslistor för ombud. Syftet är att uppdragen över tid ska fördelas jämnt mellan de som förekommer på listorna.

För att underlätta hanteringen av din intresseanmälan rekommenderar vi dig att läsa igenom "Kriterier för tingsrättens uppdragslistor". Beakta särskilt styckena om "Grundläggande krav för samtliga uppdragslistor" samt "Särskilda kriterier för olika uppdragslistor".

Grundläggande krav

Personer som förekommer på tingsrättens olika förordnandelistor ska till en början uppfylla följande krav.

 • Verksamhetsort med bemannat mottagningskontor inom Helsingborgs
  tingsrätts domsaga.
 • Kunna nås per telefon eller e-post för snart besked om det aktuella
  uppdraget kan tas.
 • Även i övrigt använda sig av och bevaka telefon och e-post.
 • Avlagd för behörighet till domarämbete föreskrivna kunskapsprov
  (juristexamen, tidigare jur. kand.)
 • Ansvarsförsäkring.

Särskilda krav för olika uppdragslistor

För enskilda uppdragslistor gäller följande krav.

Offentlig försvarare

 • Advokat

Målsägandebiträde

 • Advokat, eller
 • biträdande jurist på advokatbyrå som antingen är notariemeriterad eller har varit anställd som biträdande jurist vid advokatbyrå under minst tolv månader.

Särskild företrädare för barn

 • Advokat, med erfarenhet av arbete med särskild inriktning mot humanjuridik, familjemål eller våld i nära relationer, eller biträdande jurist på advokatbyrå som antingen är notariemeriterad eller har varit anställd som biträdande jurist vid advokatbyrå under minst två år, och
 • visat särskild lämplighet för uppdraget på grund av dels kunskap om och erfarenhet av arbete med humanjuridik, familjemål eller våld i nära relationer, dels personliga egenskaper.

Offentlig försvarare med häktningsjour

 • Advokat sedan minst tre år;
 • förordnad i och erfarenhet av alla typer av brottmål;
 • visat särskild lämplighet för uppdrag som offentlig försvarare; och
 • inte finns med på häktningsjourlista vid annan domstol.

God man, rättegångsbiträde, bodelningsförrättare samt boutredningsman/skiftesman

 • Advokat,
 • biträdande jurist på advokatbyrå, eller
 • annan jurist som visat sin lämplighet för dessa typer av uppdrag.

Medlare enligt föräldrabalken

Bedömningen av om någon ska bli uppsatt på denna lista görs av lagmannen i samråd med den domare vid tingsrätten som är ansvarig för handläggningsrutiner för indispositiva mål. Bedömningen görs med utgångspunkt i visad lämplighet för medlingsuppdrag enligt föräldrabalken.

Det ska särskilt beaktas erfarenhet av medlingsuppdrag i familjerättsliga frågor, samt relevant utbildning avseende medling inom det familjerättsliga området och genomförande av barnsamtal.

Konkursförvaltare

Frågan om uppförande av konkursförvaltare på den s.k. förvaltarlistan prövas av lagmannen i samråd med tingsrättens utsedda konkursdomare.

Intresseanmälan till uppdragslistan för Helsingborgs tingsrätt

Person- och adressuppgifter

Titel
Personuppgiftsbehandling

Grundläggande krav

Verksamhetsort inom Helsingborgs tingsrätts domkrets
Innehar en jur.kand. eller juristexamen
Nås per telefon eller e-post för snart besked om det aktuella uppdraget kan tas.
Använder och bevakar din e-post?
Har företaget eller sökanden ansvarsförsäkring?
Är du tingsmeriterad eller har du varit anställd vid advokatbyrå i mer än 12 månader?

Kontrollera även att dina uppgifter stämmer i Advokatsamfundets matrikel på www.advolatsamfundet.se. (Gäller samtliga intresseanmälningar utom medlare.)

Val av uppdrag

Jag önskar bli uppsatt på följande uppdragslistor

Offentlig försvarare med häktningsjour

Offentlig försvarare med häktningsjour

Särskilda kriterier

 • Advokat som innehaft sin advokattitel i minst 3 år,
 • som har förordnats i och har erfarenhet av alla typer av brottmål,
 • som visat särskild lämplighet för uppdrag som offentlig försvarare, och
 • som inte finns med på häktningsjourlista vid annan domstol.

Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare barn

För att din intresseanmälan ska bli fullständig kan du behöva bifoga handlingar. Det kan exempelvis vara:

 • arbetsintyg
 • lista från olika tingsrätter på uppdrag du haft eller
 • bevis om genomförda kurser.

Skicka samtliga handlingar som du vill bifoga till admi@dom.se.

Ange ”Förordnandelista” och ditt namn i ämnesraden på följande sätt: ”Förordnandelista: Namn Namnsson” (utan citationstecken).

Uppdaterad
2021-12-03