Ordningsregler vid förhandling

 • Förhandlingarna hålls i ordnade och värdiga former. Alla måste respektera det.
 • Allt som inverkar störande på förhandlingen är förbjudet. Det är alltså inte tillåtet att till exempel applådera, kommentera uttalanden, skratta, fnissa eller föra högljudda samtal.
 • Det är inte tillåtet att konsumera mat eller dryck i rättssalarna.
 • All fotografering, bildupptagning och bildöverföring i och från rättssalarna är förbjuden och straffbelagd när en förhandling pågår.
 • I rättssalarna ska kameror, mobiltelefoner och annan sådan utrustning vara avstängd och undanstoppad.
 • Den som bryter mot dessa regler kan bli avvisad med förbud att återvända.
 • Lämna inte kvar kläder eller andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.

English version

Rules of conduct during hearings

 • Hearings are held in an orderly and dignified manner. Every person must respect this rule.
 • All actions that may disrupt a hearing are prohibited. It is not permitted to applaud, comment on statements, laugh, chuckle or talk loudly.
 • It is not permitted to consume food or beverages in the courtrooms.
 • All photography, image acquisition and image transfer within and from the courtrooms after the case has been called will be subject to penalties.
 • Cameras, mobile phones and other such devices must be turned off and put away while in the courtrooms.
 • Any person who breaks these rules may be asked to leave and prohibited from returning.
 • Do not leave any articles of clothing or other belongings in the courtroom during breaks in the hearing.
Uppdaterad
2021-09-29