Betala ansökningsavgift

Betala ansökningsavgift

Ansökningsavgifter

Här hittar du avgifterna för ett antal vanliga mål och ärenden vid tingsrätterna, mark- och miljödomstolarna och Patent- och marknadsdomstolen.

Tingsrätt

 • För ett mål som rör ett krav upp till ett halvt prisbasbelopp: 900 kr
 • För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp: 2 800 kr

Vid ansökan i ett europeiskt småmålsförfarande är avgiften 900 kr.

900 kr

900 kr

900 kr

Ansökan i ärenden om bl.a.

 • adoption
 • namnärende
 • förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman
 • förordnande av god man enligt samäganderättslagen eller om försäljning enligt samäganderättslagen

 

För ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion: 2 800 kr

Observera att avgift inte tas ut vid egen ansökan om konkurs.

En tilläggsavgift tas ut för ansökningar om betalningsföreläggande och vanlig handräckning som har inletts hos Kronofogden och som har överlämnats till tingsrätten för vidare handläggning.

 • För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp: 600 kr
 • För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp: 2 500 kr

Dessa belopp gäller även vid ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande.

Tingsrätten skickar en betalningsuppmaning till den som var sökande vid Kronofogden. Tingsrätten har inte något krav mot dig om du inte betalar, men ditt mål kommer inte prövas och ett eventuellt utslag från Kronofogden kommer att undanröjas. 

Mark- och miljödomstol

900 kr

2 800 kr

900 kr

Mark- och miljödomstolen tar ut en tilläggsavgift för mål enligt lagen om allmänna vattentjänster som har överlämnats från Kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

 • För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp: 600 kr
 • För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp: 2 500 kr

Patent- och marknadsdomstolen

900 kr

2 800 kr

900 kr

 • Patent- och marknadsdomstolen tar ut en tilläggsavgift för mål om administrativ hävning av registrerad firma eller varumärke som har överlämnats från registreringsmyndighet för firma eller Patent- och registreringsverket: 2 350 kr 

Tilläggsavgift tas även ut för mål som har överlämnats från Kronogodemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

 • För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp: 600 kr 
 • För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp: 2 500 kr

 

Frågor och svar

23 800 kr för 2021

23 650 kr för 2020

Komplett information om avgifter vid de allmänna domstolarna finns i förordning (1987:452).

Uppdaterad
2019-09-16