Roll och uppgift

Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat främst på straffrättens och civilrättens område.

Vägledning för framtiden - prejudikat

Högsta domstolens viktigaste uppgift är att genom sina avgöranden i konkreta mål skapa prejudikat, som kan få betydelse som vägledning för hur liknande fall i framtiden ska bedömas av de allmänna domstolarna och av rättslivet i övrigt. Denna uppgift brukar kallas Högsta domstolens prejudikatbildande funktion.

Högsta domstolen prövar överklaganden av Mark- och miljööverdomstolens, Patent- och marknadsöverdomstolen samt hovrätternas domar och beslut.

Två parallella högsta instanser

I Sverige har vi två parallella högsta instanser i domstolsväsendet: dels Högsta domstolen, dels Högsta förvaltningsdomstolen. Båda har som huvuduppgift att skapa vägledande avgöranden (prejudikat) men på olika rättsområden.

Om Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat på förvaltningsrättens område. Högsta förvaltningsdomstolen prövar överklaganden av kammarrätternas domar och beslut.

Uppdaterad
2023-05-11