Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 4951-18
Undantaget från skatteplikt för fristående grupper har inte ansetts omfatta tjänster som tillhandahålls stiftelser vars verksamhet består i att tillgodose arbetstagares rätt till pensioner och andra förmåner enligt kollektivavtal.

Omsättning av tjänster som tillhandahålls inom fristående grupper av fysiska eller juridiska personer är enligt 3 kap. 23 a § mervärdesskattelagen undantagen från skatteplikt förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. EU-domstolen har funnit att motsvarande bestämmelse i mervärdesskattedirektivet ska tolkas så att undantaget endast avser fristående grupper av personer vars medlemmar utövar en verksamhet av allmänt intresse som nämns i artikel 132 i mervärdesskattedirektivet (t.ex. Aviva, C‑605/15, EU:C:2017:718).

 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att undantaget från skatteplikt i 3 kap. 23 a § mervärdesskattelagen ska tillämpas i enlighet med EU-domstolens praxis. Verksamhet som består i att tillgodose arbetstagares rätt till pensioner och andra förmåner enligt kollektivavtal kan enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte anses vara av allmänt intresse i den mening som avses i artikel 132 i mervärdesskattedirektivet.

 

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer därför Skatterättsnämndens förhandsbesked.