Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 4237-20
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Skatterättsnämndens förhandsbesked och visar målet åter till nämnden för ny handläggning.

Målet gäller en mervärdesskattegrupp där en av medlemmarna, bolaget, bedriver byggnadsrörelse. Bolaget har för avsikt att uppföra ett flerbostadshus på en fastighet som det äger. Efter fastighetsbildning kommer byggnaden att bestå av 45 ägarlägenheter vilka succesivt kommer att överlåtas. Innan lägenheterna är inflyttningsklara kommer bolaget att ingå köpe- och entreprenadkontrakt med köparna. Entreprenaden innebär att bolaget färdigställer lägenheterna, dvs. utför de arbeten som återstår för att de ska bli till nyckelfärdiga bostäder. Tillträde sker när respektive lägenhet är så pass färdigställd att den kan användas för sitt avsedda ändamål.

Mervärdesskattegruppen ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att få veta vid vilken tidpunkt som skattskyldigheten enligt 2 kap. 7 § första stycket första meningen mervärdesskattelagen (1994:200) för uttag ur byggnadsrörelsen upphör. Skatterättsnämnden fann att skattskyldigheten upphör när köpeavtal ingås. Mervärdesskattegruppen överklagade beskedet och ville att Högsta förvaltningsdomstolen skulle förklara att skattskyldigheten upphör först på tillträdesdagen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att uttagsbeskattning förutsätter att tjänsterna tillförs en egen fastighet som utgör en lagertillgång i bolagets byggnadsrörelse enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Prövningen av om skattskyldighet föreligger behöver därför göras även med beaktande av inkomstskattelagens bestämmelser i 27 kap. om byggnadsrörelse och i 14 kap. om beräkningen av resultatet av näringsverksamhet.

Eftersom det inte gick att utläsa av förhandsbeskedet vilka överväganden som hade gjorts i frågan om vad som krävs för att villkoret för uttagsbeskattning ska vara uppfyllt upphävde Högsta förvaltningsdomstolen förhandsbeskedet och visade målet åter till Skatterättsnämnden för ny handläggning.