Ansöka till hovrätten

På sidan hittar du information om extraordinära rättsmedel och vad de innebär. Du hittar även information om hur du kan klaga hos Justitieombudsmannen (JO), begära ersättning hos Justitiekanslern (JK) samt hur du kan begära förtursförklaring. 

Extraordinära rättsmedel

Information om hur du kan överklaga ett avgörande från domstolen, det vill säga en dom eller ett beslut, finns bifogat till avgörandet. Där står det hur lång tid du har på dig att överklaga. Om avgörandet inte överklagas i rätt tid vinner det laga kraft. Om du överklagar för sent kommer domstolen att avvisa överklagandet.

Den som vill att ett lagakraftvunnet avgörande ändras kan ansöka om extraordinära rättsmedel. Dessa är återställande av försutten tid, resning och domvilla.

Återställande av försutten tid

Du kan ansöka om återställande av försutten tid om du har laga förfall, en giltig ursäkt, för att ha missat tidsfristen för överklagandet. Du ska kunna visa att förseningen beror på något som du inte kunnat råda över och inte hade anledning att räkna med. Till exempel att du var allvarligt sjuk och inte kunde skicka in ett överklagande i tid. Om ansökan bifalls får du ny tid på dig att överklaga avgörandet.

Du skickar ansökan till hovrätten om avgörandet, det vill säga domen eller beslutet, har meddelats av tingsrätt eller av en myndighet vars beslut skulle ha överklagats till tingsrätt. Om avgörandet har meddelats av hovrätten ska du skicka ansökan till Högsta domstolen.

Ansökan ska innehålla följande:

 • uppgift om vilket avgörande ansökan avser (ange domstol och målnummer)
 • skälen för att du anser att hovrätten ska bifalla din ansökan
 • eventuell bevisning.

Din ansökan om återställande av försutten tid ska ha kommit in inom tre veckor från det att orsaken till att du inte kunde överklaga i tid upphörde. Till exempel från det datum du blev frisk från eventuell allvarlig sjukdom. Ansökan måste dock göras senast inom ett år från det att tiden för överklagande gick ut. Om ansökan kommer in för sent kommer domstolen att avvisa den.

Du kan använda domstolens e-tjänst för att göra din ansökan. Länk till e-tjänsten hittar du längre ner på sidan. Det går också bra att skicka in din ansökan med post. Skickar du in din ansökan ska den vara i original och undertecknad.

Information om återställande av försutten tid finns i 58 kap. 11–13 §§ rättegångsbalken.

Resning

En ansökan om resning är en begäran om att ett avgörande som vunnit laga kraft och därför inte längre kan överklagas ska ändras och att målet ska prövas på nytt. 

Du kan ha rätt till resning till exempel om

 • en ledamot i rätten eller en tjänsteman på domstolen har begått ett brott eller en förseelse som kan ha påverkat utgången i målet
 • ett skriftligt bevis har varit falskt eller ett vittne eller en sakkunnig har ljugit och det kan ha påverkat utgången i målet
 • det har kommit fram nya bevis eller omständigheter som har betydelse och inte tidigare var kända
 • det är uppenbart att rättstillämpningen strider mot lag.

Ansökan skickar du till hovrätten om avgörandet, det vill säga domen eller beslutet, har meddelats av tingsrätt eller av en myndighet vars beslut skulle ha överklagats till tingsrätt. Om avgörandet har meddelats av hovrätten ska ansökan skickas till Högsta domstolen.

Ansökan ska innehålla följande:

 • uppgift om vilket avgörande ansökan avser (domstol och målnummer),
 • skälen till din ansökan om resning
 • eventuell bevisning.

Tidpunkten för när du senast måste ansöka om resning beror dels på om det är ett brottmål eller ett tvistemål, dels på varför du ansöker om resning. Om ansökan kommer in för sent kommer domstolen att avvisa den.

Du kan använda domstolens e-tjänst för att göra din ansökan. Länk till e-tjänsten hittar du längre ner på sidan. Det går också bra att skicka in ansökan med post. Skickar du in din ansökan ska den vara i original och undertecknad.

Information om resning finns i 58 kap. 1–10 a §§ rättegångsbalken.

Domvilla

Om du anser att det har förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha påverkat avgörandet, kan du klaga över domvilla. Grovt rättegångsfel innebär att domstolen gjort ett mycket allvarligt fel under handläggningen. Ett exempel kan vara att en part inte har fått ta del av material i målet som har varit betydelsefullt för prövningen.

Du kan få bifall på en ansökan om domvilla till exempel om

 • målet har tagits upp trots att det har funnits ett rättegångshinder (till exempel att målet ska handläggas i en annan typ av domstol)
 • en part inte har fått del av stämningsansökan eller inte har fört talan i målet
 • domen är så oklar eller ofullständig att det inte framgår av den, hur rätten har dömt i saken 
 • det har förekommit något annat grovt rättegångsfel som kan antas ha påverkat domen eller beslutet.

Ansökan skickar du till hovrätten om avgörandet har meddelats av tingsrätt eller av en myndighet vars beslut skulle ha överklagats till tingsrätt. Om avgörandet har meddelats av hovrätten ska ansökan skickas till Högsta domstolen.

Ansökan ska innehålla följande:

 • uppgift om vilket avgörande ansökan avser (domstol och målnummer)
 • skälen till att du anser att domvilla förekommit 
 • eventuell bevisning.

Tidpunkten för när du senast måste klaga över domvilla beror på varför du klagar. Om ansökan kommer in för sent kommer domstolen att avvisa den.

Du kan använda domstolens e-tjänst för att göra din ansökan. Länk till e-tjänsten hittar du längre ner på sidan. Det går också bra att skicka in din ansökan med post eller e-post.

Information om domvilla finns i 59 kap. 1-5 §§ rättegångsbalken

Förtursförklaring

Om hovrätten inte handlägger ett mål eller ett ärende inom rimlig tid kan du som är part i målet begära förtursförklaring. Hovrätten avgör då om målet ska prioriteras framför andra mål i domstolen.

Du kan bara ansöka om förtursförklaring hos hovrätten avseende ett mål som pågår i hovrätten. En ansökan om förtursförklaring ska vara skriftlig. Du kan skicka in din begäran i målet med post eller e-post. Frågan om förtursförklaring kommer sedan att hanteras som ett administrativt ärende.

Information om förtursförklaring finns i lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol.

Klaga hos Justitieombudsmannen, JO

Du kan anmäla till Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, om du anser att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av hovrätten eller av en tjänsteman vid hovrätten vid handläggning av ett ärende. JO uttalar sig inte om domstolen gjort en riktig bedömning i målet och kan inte ändra en dom eller ett beslut. JO uttalar sig endast om domstolen har bemött parter och handlagt frågan på rätt sätt.

Hur du gör en JO-anmälan kan du läsa på Riksdagens ombudsmäns webbplats.

Begära skadestånd hos Justitiekanslern, JK

Om du anser att ett felaktigt beslut av hovrätten har orsakat dig skada kan du begära skadestånd hos Justitiekanslern (JK). I de flesta fall fordras att domstolen har gjort sig skyldig till ”fel eller försummelse vid myndighetsutövning” för att skadestånd ska kunna bli aktuellt.

Hur du gör för att begära skadestånd kan du läsa på Justitiekanslerns webbplats. 

Uppdaterad
2021-12-03