Arkiv och beställning av allmänna handlingar

I Hovrättens för Övre Norrland arkiv förvaras material från mål avgjorda av domstolen. Domböcker och register i mål finns från så långt tillbaka som 1936.

Varje mål och ärende som inleds i Hovrätten för Övre Norrland får ett eget målnummer. De handlingar som hör till målet märks med målnumret, registreras i målets dagbok och samlas i en akt.

Förutom domböcker och register i mål från 1936 och framåt finns dagboksblad från och med 1990 och akter från och med år 2000. Dagboksblad och akter från tidigare år förvaras hos Landsarkivet i Härnösand.

I hovrättens arkiv finns även administrativa handlingar från 1936 och framåt, exempelvis remissyttranden och direktiv från regeringen.

Beställning av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym. Tänk då på att e-post till domstolen blir en allmän handling. Detsamma gäller e-postloggen.

När du beställer en handling är det bra om du kan ange målnumret. Det gör det lättare för oss att hitta handlingen. Om du inte vet målnumret är det en hjälp för oss om du kan ange vilken dag målet avgjordes. Det begränsar antal möjliga mål.

Alla mål som avgjorts de senaste fem åren går också att ta fram med hjälp av parternas namn och person- eller organisationsnummer. Mål som inte är brottmål går att ta fram med hjälp av parternas namn och person- eller organisationsnummer om de avgjorts de senaste nio åren.

En beskrivning av vad målet handlar om kan också vara till hjälp för oss om du inte vet målnumret liksom målnumret för tingsrättens dom eller beslut.

Du kan beställa allmänna handlingar från Hovrätten för Övre Norrland via ett särskilt beställningsformulär.

Du kan även skicka din beställning med vanligt brev. Det går även bra att ringa till hovrättens växel på telefonnummer 090-17 20 00 eller besöka hovrätten.

Om du vill ta del av flera mål vid ditt besök eller göra en mer omfattande beställning av kopior är det bra om du kontaktar hovrätten i god tid före besöket. Vi kan då se till att handlingarna är framtagna så att du slipper vänta.

Om du beställer per brev eller telefon måste du ange hur du vill att vi ska skicka handlingen, eller om du vill hämta den på hovrätten. Om du vill att vi skickar handlingen med post behöver vi din postadress. Vill du att vi mejlar handlingen behöver vi din e-postadress. Ange även eventuell fakturaadress.

Har du frågor om beställning av handlingar kan du mejla hovrättens registrator.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften faktureras. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar som rör målet.

Via e-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan mejlas kostnadsfritt. Gäller till exempel domar utan underskrift.

För material som måste skannas in, som exempelvis undertecknade domar, tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-21