Bemötandepolicy

Vår ambition är att alla som ska delta i en rättegång ska få ett gott bemötande, bli lika behandlade och få bra information från hovrätten, både före och under rättegången.

Domstolarna i Västerbottens och Norrbottens län har en gemensam bemötandepolicy för sin verksamhet. Reviderades senast i oktober 2011.

Bemötandet i domstolen ska främja allmänhetens förtroende

 • Varje domstolsanställd ska uppträda så att han eller hon främjar allmänhetens förtroende för domstolarna och den verksamhet som bedrivs vid domstolarna. Detta kräver att vi behandlar alla som kommer i kontakt med domstolarna lika och inte gör någon åtskillnad mellan människor på grund av etnicitet, sexuell läggning, kön, religion eller ålder. Vi ska alltid bemöta dem som kommer i kontakt med domstolen på ett vänligt, respektfullt och sakligt sätt.

Vid kontakt med allmänheten per telefon strävar vi efter följande:

 • Vi ska vara möjliga att komma i kontakt med och det ska gå lätt att komma fram till rätt person per telefon mellan klockan 08.00 och 16.00. Vid samtalet ska vi lyssna aktivt och ge motparten tid att framföra sitt ärende.
 • Vi ska försöka sätta oss in i vilket behov av information som den som ringer har och ge honom eller henne denna information och inte bara den information som efterfrågas. Vi ska även på olika sätt upplysa om var ytterligare information finns att hämta, till exempel på internet.
 • När vi inte kan lämna den information som efterfrågas ska vi ge besked om när information kan lämnas. Vi har sedan ett ansvar för att hålla vad vi har lovat. Vi kontaktar den som har ringt och lämnar besked i frågan inom den utlovade tidsfristen.

När vi möter parter och bevispersoner vid domstolen före förhandling strävar vi efter följande:

 • Den som kommer till domstolen ska mötas av domstolspersonal som kan lämna information och svara på frågor. Det ska i väntrum eller receptionen finnas lättillänglig övergripande information om hur en rättegång går till.
 • Domstolen ska vara en lugn och trygg miljö och besökande ska informeras om möjligheten att vänta i enskilda väntrum.
 • Domstolen ska ha en fungerande kommunikation mellan rättegångssal och reception och andra som berörs om förseningar. Om en rättegång är försenad med mer än femton minuter ska väntande informeras om förseningen och när de kan förvänta sig att ropas in.

När vi möter parter och bevispersoner under rättegången strävar vi efter följande:

 • Rättens ordförande ansvarar för att alla närvarande får tillräcklig och efter mottagaren anpassad information om rättens ledamöter och övriga aktörer, förhandlingens gång samt tidsplanen för förhandlingen.
 • Rättens ledamöter ska under förhandlingen behandla alla lika och visa intresse, engagemang och lyhördhet.
 • Rättens ordförande har ett särskilt ansvar för att tonen är god och arbetsklimatet gott och att alla får komma till tals under förhandlingen. Rättens ordförande bör på ett tidigt stadium ingripa mot otillbörliga frågor och olämpligt agerande.
 • Vi ska sträva efter att avkunna dom, göra det på ett begripligt sätt och kontrollera att parterna har förstått.
Uppdaterad
2022-03-10