Vår organisation

Hovrätten för Övre Norrland har en dömande avdelning och en administrativ enhet.

Hovrättens domkrets

Hovrätten för Övre Norrland har sitt säte i Umeå. Domkretsen för Hovrätten för Övre Norrland består av Norrbottens och Västerbottens län och omfattar sex tingsrätter: Gällivare, Haparanda, Luleå, Lycksele, Skellefteå och Umeå.

Karta domkrets
Karta över hovrättens domkrets.

Organisation

En hovrätt är indelad i avdelningar. Hovrätten för Övre Norrland har en dömande avdelning och en administrativ enhet.

Dömande avdelning

Den dömande avdelningen består av hovrättspresident, hovrättslagman­, nio hovrättsråd, ett antal hovrätts­assessorer och andra adjungerade ledamöter samt en berednings­organisation.

Hovrättspresidenten är chef och ordförande för hovrättens dömande avdelning. Hovrättsråden är ordinarie domare. Hovrättsassessorerna är färdigutbildade domare som ännu inte fått ordinarie tjänst.

Beredningsorganisation

Beredningsorganisationen handlägger hovrättens brottmål och tvistemål fram till dess de är klara för avgörande. Den består av samtliga hovrättsfiskaler och domstolshandläggare. Ett av hovrättsråden förordnas som beredningschef för viss tid. En handläggarchef ansvarar under hovrättspresidenten för hovrättens kansli.

Hovrättsfiskalerna tjänstgör en tid på hovrätten som ett led i sin domarutbildning. De bereder och föredrar mål och ärenden, gör rättsutredningar och lämnar förslag till avgöranden, föredrar remisser och tjänstgör som protokollförare vid huvudförhandlingar.

Domstolshandläggarna vid hovrättens kansli sköter kallelser till huvudförhandlingar och expediering av domar och beslut, tjänstgör som protokollförare vid huvudförhandling, biträder med beredningen av mål och bereder delegerade mål på eget ansvar. De utför även registratorsuppgifter.

Administrativ enhet

Vid den administrativa enheten handlägger man övergripande administrativa frågor som organisation, säkerhet, personal, ekonomi, information och IT. Till enheten hör:

  • arkiv
  • bibliotek
  • registrator
  • vaktmästeri.

Chef för administrativa enheten är den administrativa direktören. Expeditionsvakten på hovrättens vaktmästeri och hovrättens it-samordnare har ordningsvaktsförordnande. En bibliotekarie ansvarar för domstolens bibliotek. Biblioteket är inte öppet för allmänheten.

Växeln är gemensam för flera domstolar och ligger i Sundsvall på Hovrätten för Nedre Norrland.

Hovrättspresident

Hovrättspresidenten är chef för hovrätten och ansvarar för verksamheten. Hovrätten för Övre Norrland har sedan dess tillkomst 1936 haft elva presidenter. Nuvarande hovrättspresident heter Erik Sundström. Han tillträdde den 3 april 2018.

Ledningsgrupp

I hovrätten finns en ledningsgrupp för samråd, planering, utveckling och uppföljning av verksamheten. Ledningsgruppen består av hovrättspresidenten, hovrättslagmannen, handläggarchefen och den administrativa direktören.

Hovrättens sigill
Hovrättens sigill

Lokaler i Luleå

Hovrätten har sitt säte i Umeå men regelbundet hålls även rättegångar i Luleå, där hovrätten har egna lokaler i Luleå rättscentrum.

Besöksadress: Skeppsbrogatan 43, 972 31 Luleå
Telefon: 090-17 20 00

Hovrättspersonal finns i Luleå endast vid förhandlingar.

Nämndemän

I varje domkrets finns ett antal nämndemän. De är så kallade lekmannadomare - domare utan krav på juridisk utbildning. Nämndemännen väljs av regionerna i hovrättens domkrets på förslag från de politiska partierna. Hovrätten har för närvarande 60 nämndemän.

Du kan läsa mer om nämndemän på webbplaten för Nämndemännens riksförbund.

Uppdaterad
2024-03-01