Så behandlar vi personuppgifter

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Regleringen utgörs av flera olika regelverk.

EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a. dataskyddslagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller i domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas administrativa verksamhet samt för all verksamhet som bedrivs av övriga myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Detta regelverk gäller även för viss del av domstolarnas mål- och ärendehantering och för hyres- och arrendenämndernas ärendehantering. På detta område finns även kompletterande lagstiftning i form av domstolsdatalagen med tillhörande förordning.

För viss del av domstolarnas behandling av personuppgifter gäller i stället brottsdatalagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av domstolarna i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Det gäller också vid behandling som sker i syfte att upprätthålla ordning och säkerhet. På brottsdatalagens område finns även en särskild lag för domstolarnas behandling av personuppgifter, med tillhörande förordning.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos den myndigheten.

Mer information

Så behandlar hovrätten personuppgifter

Dataskyddsombud

Hovrättens dataskyddsombud är Katarina Rikte, tel 040-35 57 00

Information till dig som lämnar egna personuppgifter till hovrätten

Hovrätten över Skåne och Blekinge är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Hovrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Hovrätten har i menyn nedan samlat information till dig som lämnar egna personuppgifter till domstolen. Vilken information som gäller dig beror på i vilken roll du lämnar personuppgifter till hovrätten och i vilket syfte de behandlas av domstolen.

Om du har frågor om hovrättens personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig: Adm dir. Emma Regnér, tel 040 – 35 57 00

Brottmål

Domstolen behandlar personuppgifter med stöd av Brottsdatalagen. Personuppgifter behöver behandlas för att handlägga mål eller ärenden om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Hovrätten behandlar personuppgifter i detta syfte främst i brottmål och vissa ärenden.

Vanliga fall är när domstolen prövar fråga om:

  • häktning.
  • ansvar för brott.
  • undanröjande av en skyddstillsyn eller villkorlig dom.
  • internationell rättslig hjälp i brottmål.
  • fråga om tillträdesförbud till idrottsevenemang.

 

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder och beslut i dessa fall. Det inkluderar bland annat:

  • förordnande av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn.
  • beslut om beslag, förverkande, skattetillägg, med mera.
  • enskilt anspråk (skadestånd) som hanteras tillsammans med ett brottmål.

Övriga mål och ärenden

När du lämnar dina personuppgifter i ett mål eller ärende som inte faller in under brottsdatalagens område (se närmare om detta under fliken Brottmål m.m.) behandlar hovrätten uppgifterna i enlighet med Domstolsdatalagen. Personuppgifterna behandlas av hovrätten för att kunna handlägga målet eller ärendet, som en del i det som kallas myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

För att hovrätten ska kunna handlägga målet eller ärendet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Hovrätten över Skåne och Blekinge kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina personuppgifter kan komma att användas vid senare tillfällen om det behövs för en enhetlig rättstillämpning, för något annat mål eller ärende samt för statistisk uppföljning.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Hovrätten över Skåne och Blekinge eller andra som behöver få del av dem för att målet eller ärendet ska kunna handläggas. Uppgifterna kan också komma att överföras till en annan domstol eller myndighet, exempelvis om de felaktigt skickats till Hovrätten över Skåne och Blekinge, eller om det annars behövs för att handlägga målet eller ärendet. Dina personuppgifter blir allmän handling, men kan vara sekretessbelagda.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Hovrätten över Skåne och Blekinge så länge de behövs. När målet eller ärendet är avslutat kommer dina personuppgifter att sparas i arkiv så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Särskilt för ombud och tolkar

Dina personuppgifter kommer att behandlas inom ramen för de mål och ärenden där du agerar som ombud eller uppträder som tolk. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid domstolen.

Domstolen behandlar dina personuppgifter som en del i sin myndighetsutövning och som en del i en uppgift av allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av domstolen så länge de behövs. Uppgifter i allmänna handlingar arkiveras under så lång tid som arkivlagstiftningen kräver.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver dem i ärenden eller mål. Dina personuppgifter blir allmän handling men kan vara sekretessbelagda.

Om du har frågor om vilka personuppgifter som behandlas eller hur de behandlas kan du vända dig till domstolen.

Administrativ verksamhet

Om du lämnar uppgifter om dig själv i hovrättens administrativa verksamhet kommer dina personuppgifter att behandlas för att kunna handlägga det administrativa ärendet. Dina personuppgifter kan också användas vid ett senare tillfälle om de behövs för en enhetlig handläggning av våra administrativa ärenden.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Hovrätten över Skåne och Blekinge, andra som behöver få del av dem för att ärendet ska kunna behandlas eller den domstol eller annan myndighet som uppgifterna eventuellt överförs till som behöver få del av dem för att handlägga ärendet. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av allmän handling där dina personuppgifter förekommer, om de inte omfattas av sekretess.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Hovrätten över Skåne och Blekinge så länge de behövs. Om uppgifterna ingår i en allmän handling kommer de att bli föremål för arkivering så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Du som har ställt en allmän fråga till hovrätten

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en allmän fråga eller framställan kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för din fråga eller framställan i nödvändig utsträckning för att kunna hantera denna.

Hovrätten behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Du som har begärt att få ut en allmän handling från hovrätten

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du begär att få ut en allmän handling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för denna begäran. Hovrätten över Skåne och Blekinge behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse.

Du som har sökt en anställning hos hovrätten

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en rekryteringsprocess kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för denna process i nödvändig utsträckning för att hantera processen. Hovrätten över Skåne och Blekinge behandlar då dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Du som har ingått ett avtal med hovrätten

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med ingående av ett avtal kommer uppgifterna att behandlas med anledning av och inom ramen för detta avtal, i nödvändig utsträckning.

Dina personuppgifter kan lämnas ut i en allmän handling

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till den som begär att ta del av en allmän handling i enlighet med offentlighetsprincipen. Läs mer här:

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till information/registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av någon myndighet inom Sveriges Domstolar och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag).

Du måste vända dig till respektive myndighet med din begäran.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får myndigheten ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran. På brottsdatalagens område gäller detta om en begäran görs oftare än en gång per år.

Rätt till rättelse

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att, under vissa förutsättningar, komplettera ofullständiga personuppgifter. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning.

Rättigheten begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift. Om du begär rättelse kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning.

Rättigheten begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift. Om du begär radering kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Rätt till invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Denna möjlighet finns inte på brottsdatalagens område. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheten begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

Om du invänder mot en behandling kommer den aktuella myndigheten att pröva din invändning.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Om du begär begränsning av en behandling kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

Du har i vissa fall (då behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal) och under vissa förutsättningar rätt att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du begär dataportabilitet kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att någon myndighet inom Sveriges Domstolar har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas dömande verksamhet.

Relaterad information om kamerabevakning

Särskilt om kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Uppdaterad
2023-10-24