Hovrätten dömer två personer för grovt mutbrott

Mål: B 1675-22
Hovrätten dömer liksom tingsrätten en läkare och en tidigare anställd på Region Skåne för grovt mutbrott men frikänner en tredje person. Hovrätten anser däremot att kriterierna för brottet trolöshet mot huvudman inte är uppfyllda.

I målet har en läkare och tidigare vd för bolaget Vårdinnovation stått åtalad tillsammans med två tidigare anställda vid Region Skåne. Läkaren har åtalats för grovt givande av muta och anstiftan av grov trolöshet mot huvudman. De båda tjänstemännen har åtalats för grovt tagande av muta och grov trolöshet mot huvudman.

– Gällande mutbrotten gör hovrätten delvis samma bedömning som tingsrätten. Läkaren döms för grovt givande av muta i ett fall och en av tjänstemännen för grovt tagande av muta, säger hovrättsrådet Ingela Sundin, ordförande i målet.

Den andre tjänstemannen frikänns då det inte är bevisat att han erbjudits eller godtagit något erbjudande som kan räknas som en muta.

Hovrätten ändrar däremot tingsrättens dom gällande trolöshet mot huvudman och frikänner samtliga på de punkterna. Hovrätten har kommit fram till att ingen av de båda tjänstemännen har haft sådana ekonomiska förtroendeställningar som förutsätts för att ansvar för trolöshet mot huvudman ska kunna utdömas. De har varit deltagare i en expertgrupp avseende Region Skånes och Västra Götalandsregionens offentliga upphandling. De har inte haft rätt att fatta bindande beslut för regionerna och har inte heller i övrigt haft ett så självständigt uppdrag som krävs för att de ska anses ha haft en ekonomisk förtroendeställning.

– Såvitt hovrätten känner till har det inte tidigare prövats om en deltagare i en expertgrupp vid en offentlig upphandling kan göra sig skyldig till trolöshet mot huvudman för att ha brutit mot upphandlingsreglerna, säger Ingela Sundin.

Eftersom tjänstemännen inte kan dömas för trolöshet mot huvudman frikänns även läkaren från åtalet för medverkan till trolöshetsbrott.

Hovrätten dömer tjänstemannen för grovt mutbrott till villkorlig dom med dagsböter. Även läkaren döms för grovt mutbrott till villkorlig dom. Eftersom läkaren varit häktad under fem månader förenas den villkorliga domen inte med dagsböter. Han får även näringsförbud i tre år.

Region Skåne och Västra Götalandsregionen har begärt att de tilltalade ska betala skadestånd till regionerna på grund av de åtalade gärningarna. Hovrätten anser att regionerna inte har bevisat att mutbrotten har orsakat dem någon ekonomisk skada och därför döms inget skadestånd ut.

Hovrättens slutsats beträffande trolöshetsbrotten innebär att en central förutsättning för ansvar inte har uppfyllts. Det har därför inte funnits anledning för hovrätten att gå vidare och pröva om övriga brottsrekvisit för trolöshetsbrottet förelegat, till exempel om något missbruk av förtroendeställning skett, om missbruket orsakat skada eller om de tilltalade handlat med uppsåt.

Bakgrund

Under våren och sommaren 2018 genomförde Region Skåne tillsammans med Västra Götalandsregionen en upphandling av ett IT-baserat processtöd för dynamisk anamnesupptagning och vägledning inom primärvården. Det var Koncernkontoret, avdelningen för koncerninköp, som genomförde upphandlingen tillsammans med olika representanter från Region Skånes verksamheter, vilka kom att utgöra en expertgrupp. De båda tilltalade tjänstemännen ingick båda i expertgruppen.

Utvärderingen av upphandlingen resulterade i att Vårdinnovation Sverige AB (Vårdinnovation), som företräddes av den tilltalade läkaren, ansågs ha lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Den 6 september 2018 undertecknade Digitaliserings- och IT-direktören ett tilldelningsbeslut som innebar att Region Skåne beslutade att Vårdinnovation skulle antas som leverantör. Den 27 maj 2019 tecknade Region Skåne ett avtal med Vårdinnovation som innebar att Vårdinnovations digitala verktyg Vårdexpressen installerades på ett antal vårdcentraler som ett pilotprojekt. Motsvarande avtal tecknades den 23 september 2019 med Västra Götalandsregionen.

Sedan ett program på SVT, Uppdrag granskning, fört fram uppgifter om att det förekommit oegentligheter under upphandlingen beslutade både Region Skåne och Västra Götalandsregionen att avbryta avtalet med Vårdinnovation.