Överlåta bostad

Du som inte behöver din bostad längre kan överlåta den till en närstående som du varaktigt bor tillsammans med.

Även ett dödsbo efter en avliden hyresgäst kan ha rätt att överlåta en bostad.

Tänk på att du riskerar att förlora din bostad om du överlåter den utan ha tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden.

Förutsättningar för överlåtelse

Du som ska överlåta bostaden ska ha haft gemensamt hushåll med den närstående som ska ta över. Du och den närstående ska dessutom ha använt lägenheten gemensamt.

Ni ska ha bott tillsammans under en längre tid. I normalfallet brukar det vara cirka tre år, men ibland kan det räcka med kortare tid. Ett exempel på det är om hyresgästen avlider oväntat och det står klart att ni annars skulle ha bott tillsammans i cirka tre år eller längre.

Den som ska ta över lägenheten ska vara godtagbar som hyresgäst, alltså vara skötsam och klara av att betala hyran.

Dessa räknas som närstående

Som närstående räknas i första hand föräldrar, barn, syskon och sambor. I vissa fall kan också andra släktingar komma i fråga, till exempel barnbarn och syskonbarn. I undantagsfall kan personer som inte är släkt räknas som närstående.

Måste båda bo i lägenheten när frågan prövas?

Det har ingen avgörande betydelse om den som ska överlåta har flyttat eller avlidit. Det viktiga är att den som ska ta över hyresavtalet bor kvar i lägenheten. I praxis finns exempel på att överlåtelser godkänts trots att överlåtaren inte bott i lägenheten på flera år.

Var någon är folkbokförd har ingen självständig betydelse i hyresrättsliga sammanhang, men det kan ha ett värde som bevisning. Den som på annat sätt kan styrka att han eller hon har bott i lägenheten den tid som lagen kräver, kan ändå få ta över den. Detta under förutsättning att även de övriga villkoren för att en lägenhet ska få överlåtas till en närstående är uppfyllda.

 

Vid skador och skulder efter överlåtelse

När hyresvärden eller hyresnämnden har gett tillstånd att överlåta lägenheten gäller följande som huvudregel:

  • Om den nya hyresgästen exempelvis inte betalar hyran eller skadar lägenheten, kan hyresvärden inte vända sig mot den gamla hyresgästen. Den gamla hyresgästen ansvarar inte för hyresavtalets förpliktelser för tiden efter överlåtelsen. Hyresvärden får vända sig mot den nya hyresgästen.
  • Om den gamla hyresgästen däremot har en hyresskuld från tiden före överlåtelsen eller har skadat lägenheten före överlåtelsen, har hyresvärden möjlighet att välja vem han vill vända sig mot. Både den gamla och den nya hyresgästen svarar alltså för hyresavtalets förpliktelser för tiden före överlåtelsen.
  • Detta utesluter inte att den nya hyresgästen i sin tur kan vända sig mot den gamla hyresgästen, men det är ingen hyresrättslig tvist. En sådan tvist prövas av tingsrätten.

Avtala om annan ansvarsfördelning

Det är tillåtet att avtala om en annan ansvarsfördelning än den som följer av huvudregeln. Den gamla hyresgästen kan till exempel ha gått i borgen för den nya hyresgästen. Det kan också vara så att hyresnämnden villkorat sitt beslut till att gälla under förutsättning att överlåtaren går i borgen för den som ska ta över lägenheten.

Ansök om att överlåta bostad

Uppdaterad
2022-10-28