Så behandlar vi personuppgifter

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Regleringen utgörs av flera olika regelverk.

EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a. dataskyddslagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller i domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas administrativa verksamhet samt för all verksamhet som bedrivs av övriga myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Detta regelverk gäller även för viss del av domstolarnas mål- och ärendehantering och för hyres- och arrendenämndernas ärendehantering. På detta område finns även kompletterande lagstiftning i form av domstolsdatalagen med tillhörande förordning.

För viss del av domstolarnas behandling av personuppgifter gäller i stället brottsdatalagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av domstolarna i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Det gäller också vid behandling som sker i syfte att upprätthålla ordning och säkerhet. På brottsdatalagens område finns även en särskild lag för domstolarnas behandling av personuppgifter, med tillhörande förordning.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos den myndigheten.

Mer information

Hyres- och arrendenämndens behandling av personuppgifter

Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall (202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos nämnden.

Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall behandlar personuppgifter för att handlägga ärenden men även för handläggning i sin administrativa verksamhet.

Inom ärendehanteringen

Om du lämnar uppgifter om dig själv i ett ärende till nämnden kommer dina personuppgifter att behandlas inom ramen för den aktuella ärendehanteringen. Nämnden behandlar då dina personuppgifter i syfte att handlägga ärendet, som en del i det som kallas myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

För att nämnden ska kunna handlägga ärendet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Utöver det finns inte någon skyldighet för dig att komma in med personuppgifter till nämnden. Nämnden kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina personuppgifter kan komma att användas vid senare tillfällen om det behövs för en enhetlig rättstillämpning, för något annat ärende samt för statistisk uppföljning.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på nämnden eller andra som behöver få del av dem för att ärendet ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tolkar. Uppgifterna kan också komma att överföras till en annan nämnd eller myndighet, exempelvis om de felaktigt skickats till nämnden, eller om det annars behövs för att handlägga ärendet. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut, exempelvis till privatpersoner och journalister, vid en begäran om att få ta del av allmän handling där dina personuppgifter förekommer, om de inte omfattas av sekretess.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av nämnden så länge de behövs. När ärendet är avslutat kommer dina personuppgifter att sparas i arkiv så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Inom den administrativa verksamheten

Om du lämnar uppgifter om dig själv i ett ärende till nämnden kommer dina personuppgifter att behandlas inom ramen för den aktuella ärendehanteringen. Nämnden behandlar då dina personuppgifter i syfte att handlägga ärendet, som en del i det som kallas myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

För att nämnden ska kunna handlägga ärendet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Utöver det finns inte någon skyldighet för dig att komma in med personuppgifter till nämnden. Nämnden kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina personuppgifter kan komma att användas vid senare tillfällen om det behövs för en enhetlig rättstillämpning, för något annat ärende samt för statistisk uppföljning.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på nämnden eller andra som behöver få del av dem för att ärendet ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tolkar. Uppgifterna kan också komma att överföras till en annan nämnd eller myndighet, exempelvis om de felaktigt skickats till nämnden, eller om det annars behövs för att handlägga ärendet. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut, exempelvis till privatpersoner och journalister, vid en begäran om att få ta del av allmän handling där dina personuppgifter förekommer, om de inte omfattas av sekretess.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av nämnde så länge de behövs. När ärendet är avslutat kommer dina personuppgifter att sparas i arkiv så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Inom den administrativa verksamheten

Om du lämnar uppgifter om dig själv till nämnden kommer dina personuppgifter att behandlas för att kunna handlägga det administrativa ärendet. Dina personuppgifter kan också användas vid ett senare tillfälle om de behövs för en enhetlig handläggning av våra administrativa ärenden.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på nämnden, andra som behöver få del av dem för att ärendet ska kunna behandlas eller den nämnd eller annan myndighet som uppgifterna eventuellt överförs till som behöver få del av dem för att handlägga ärendet. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av allmän handling där dina personuppgifter förekommer, om de inte omfattas av sekretess.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av nämnden så länge de behövs. Om uppgifterna ingår i en allmän handling kommer de att bli föremål för arkivering så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Om du ställer en allmän fråga eller motsvarande

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en allmän fråga eller framställan kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för din fråga eller framställan i nödvändig utsträckning för att kunna hantera denna. Nämnden behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du begär att få ta del av allmänna handlingar

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du begär att få ut en allmän handling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för denna begäran. Nämnden behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor när det gäller personuppgifts­behandling är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud: Leif Similä

E-post: TSVD-Dataskyddsombud@dom.se
Telefon: 060-18 67 00 (vx)

Särskilt om kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Du kan begära registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av någon myndighet inom Sveriges Domstolar och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag).

Du måste vända dig till respektive myndighet med din begäran.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får myndigheten ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran. På brottsdatalagens område gäller detta om en begäran görs oftare än en gång per år.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och i vissa fall invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen (denna möjlighet finns inte på brottsdatalagens område) och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer den aktuella myndigheten att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att någon myndighet inom Sveriges Domstolar har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas dömande verksamhet.

Uppdaterad
2021-01-01