Medlem i bostadsrättsförening

När du äger en bostadsrätt äger du inte själva bostaden utan rätten att bo i den under obegränsad tid. Detta under förutsättning att du följer bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler.

Den fysiska bostaden ägs av bostadsrättsföreningen. Du som är medlem i bostadsrättsföreningen äger i din tur en del av den föreningen.

Den lag som reglerar bostadsrätter heter bostadsrättslagen. Den bygger på principen att en bostadsrättsförening är självstyrande. Medlemmarna väljer en styrelse och fattar beslut i demokratisk ordning genom att rösta på föreningsstämman.

Om föreningen där du köpt din bostadsrätt vägrar dig inträde kan du vända dig till hyresnämnden och få frågan om medlemskap prövad. Hyresnämnden kan besluta att du får bli medlem om förutsättningarna enligt lagen är uppfyllda. Ansökan ska göras inom en månad från det sökanden fick del av bostadsrättsföreningens beslut att vägra medlemskap. Det är den som nekats medlemskap som ska göra ansökan.

Förutsättningar för medlemskap

Det är styrelsen i föreningen som bestämmer vem som får bli medlem. Förutsättningarna för medlemskap ser olika ut beroende vem som köpt bostadsrätten. När det gäller det vanliga fallet när en fysisk person köper en bostadsrätt får medlemskap inte vägras om stadgarnas villkor för medlemskap är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som medlem. Det innebär att medlemskap kan vägras om förvärvaren inte har förmåga att fullgöra de ekonomiska förpliktelserna mot föreningen.

Reglerna finns i 2 kap. 3 - 7 §§ bostadsrättslagen.

Uppdaterad
2023-03-22