Anmälningsformulär för särskilda medlare

Genom detta formulär anmäler du till Domstolsverket att du vill förordnas som särskild medlare i dispositiva tvistemål.

Jag är villig att medla vid

Relaterat innehåll

Behandling av personuppgifter

Domstolsverket behandlar de personuppgifter du lämnar i formuläret. Du avgör själv vilka uppgifter du vill lämna. Uppgifterna kommer att publiceras på Sveriges Domstolars externa webbplats domstol.se. Uppgifterna blir därmed allmänt tillgängliga, bland annat för domstolarna. Uppgifterna och till ärendet hörande behandling i löpande text, såsom tjänsteanteckningar, kan också komma att registreras i Domstolsverkets ärendehanteringssystem.

Domstolsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Ändamålet med behandlingen är att Domstolsverket ska föra en förteckning över särskilda medlare, på uppdrag av regeringen. Personuppgifter kan också
komma att behandlas vid senare tillfällen, exempelvis om det behövs för verksamhetsmässig och statistisk uppföljning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och utföra en uppgift av allmänt intresse.

Uppdaterad
2022-06-09