Myndigheter och nämnder

Myndigheter

Rättshjälpsmyndigheten

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som innebär att personer i en rättsprocess i vissa fall kan få hjälp med att betala olika omkostnader.

Rättshjälpsmyndighetens uppgift är att verkställa en domstols beslut i rättshjälpsfrågor och att fatta beslut om rättshjälp i ärenden som inte handläggs vid domstol.

Myndigheten fungerar också som kravmyndighet i frågor om återbetalning av kostnader i brottmål och av statens rättshjälpskostnader.

Rättshjälpsmyndigheten finns i Sundsvall.

Domstolsverket

Domstolsverket är en statlig myndighet inom Sveriges Domstolar och arbetet styrs av regeringen.

Myndigheten fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet, men har ingen rätt att bestämma över domstolarnas dömande verksamhet eller deras domar.

Domstolsverkets uppgift är att ansvara för övergripande samordning och gemensamma frågor inom Sveriges Domstolar. Arbetet innebär också att ge service till domstolarna, hyres- och arrendenämndern, Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden.

Frågorna kan handla om personalutveckling, utbildning och information, utarbetande av föreskrifter, råd och anvisningar. Domstolsverket svarar också för att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att den är tillgänglig för medborgarna. Domstolsverket leds av en generaldirektör.

Huvudkontor ligger i Jönköping och lokalkontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Det är omkring 375 anställda i myndigheten.

Nämnder

Hyres- och arrendenämnder

Hyres- och arrendenämnderna medlar i tvister som handlar om bostäder och lokaler, och i tvister mellan jordägare och arrendatorer. Nämnderna fattar också beslut i frågor som till exempel om skälig hyra, andrahandsuthyrning, bostadsrättsfrågor och ändringar av villkor i hyres- och arrendeavtal.

Ärenden i hyres- och arrendenämnderna

Hyres- och arrendenämnderna kan medla och även fatta beslut i vissa tvister.

Några exempel på frågor som hyres- och arrendenämnderna arbetar med:
  • Vad som är skälig hyra för en lägenhet.
  • Uthyrning av lägenhet i andra hand.
  • Vad en hyresgäst får göra i en bostad eller lokal.
  • Ändringar av villkor i hyres- och arrendeavtal.
  • Uppsägning av hyresavtal.

Det händer i hyres- och arrendenämnderna

När två parter inte lyckas lösa en tvist själva kan hyres- och arrendenämnden medla i tvisten. Om parterna då kommer överens kallas det förlikning. Om parterna inte kommer överens genom medlingen kan tvisten prövas. Vissa tvister som handlar om boende, lokaler och arrenden prövas av hyres- och arrendenämnderna, medan andra avgörs av en tingsrätt.

I de fall hyres- och arrendenämnderna avgör tvisten kallas parterna till ett sammanträde. Nämnden består av en jurist, som kallas hyresråd, och två intresseledamöter. Intresseledamöterna har erfarenhet från det område som tvisten handlar om.

Under sammanträdet får parterna yttra sig muntligen om frågor i tvisten. Vittnen kan också höras. Många gånger gör nämnderna en besiktning av den bostad eller det arrendeställe som tvisten rör.

Nämnden meddelar ett beslut i tvisten. Den som är missnöjd kan överklaga till Svea hovrätt.

Fakta om hyres- och arrendenämnderna

Det finns åtta hyres- och arrendenämnder i Sverige. Nämnderna finns i Malmö, Jönköping, Göteborg, Stockholm, Linköping, Västerås, Sundsvall och Umeå.
På hyres- och arrendenämnderna arbetar ordinarie domare som kallas för hyresråd.

På nämnderna arbetar också bland annat handläggare och administrativ personal.

Rättshjälpsnämnden

Rättshjälpsnämnden vänder man sig till om man vill överklaga Rättshjälpsmyndighetens beslut i rättshjälpsfrågor.

Nämnder med nära anknytning till Sveriges Domstolar

Det finns några nämnder som inte räknas in i samlingsnamnet Sveriges Domstolar, men som har nära anknytning:

Notarienämnden

Notarienämnden är en egen statlig myndighet. Nämnden har till uppgift är att avgöra överklaganden av beslut som Domstolsverket fattat om anställning av notarier inom Sveriges Domstolar. Nämnden kan också avgöra andra ärenden som gäller notarietjänstgöringen.

Vilka beslut som kan överklagas till notarienämnden regleras i notarieförordningen. Det är Kammarrätten i Jönköping som har hand om nämndens administrativa uppgifter och beredning och föredragning av ärendena. Notarienämndens beslut kan inte överklagas.

Domarnämnden

Domarnämnden är en statlig myndighet som ligger i Stockholm. Nämndens främsta uppgift är att lämna förslag till regeringen när det ska utses ordinarie domare eller hyresråd (hyresråd är ordinarie domare som arbetar på någon av hyres- och arrendenämnderna). Nämndens har också i uppgift att säkra rekryteringsbehovet av ordinarie domare.

Nämnden består av nio ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Av ledamöterna ska fem vara eller ha varit ordinarie domare. Två av dem ska vara jurister som arbetar utanför rättsväsendet, varav en av dem ska vara advokat. De två sista ledamöterna ska vara personer från allmänheten.

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva överklaganden av domstolsbeslut om entledigande och avstängning av nämndemän. Nämnden har sitt kansli hos Kammarrätten i Sundsvall.

Uppdaterad
2022-09-14