Allmän handling och beställning

Information om beställning av allmän handling och eventuella kostnader.

Ta del av en allmän handling

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar förutsatt att handlingarna inte är skyddade av sekretess. Du har rätt att vara anonym. Ibland kostar det att få kopior på handlingarna.

Vid Jönköpings tingsrätt förvaras handlingar i mål som har handlagts vid den egna domstolen.

Vid beställning har tingsrätten möjlighet att söka i tingsrättens målhanteringssystem fem år bakåt i tiden för brottmål respektive tio år bakåt i tiden för tvistemål och konkurser. Vid beställning av äldre handlingar behöver tingsrätten målnummer eller datum när målet avgjordes.

Tingsrätten har skyldighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar i pappersform. I vissa fall kan utlämnandet ske i annan form än papperskopior om domstolen finner det lämpligt. Lämplighetsbedömningen som domstolen gör utgör inget beslut och kan därför inte överklagas.

Kostnader vid beställning

Vid beställningar kan avgift tas ut. I dessa fall gör domstolen detta med stöd av Avgiftsförordningen.

Betalning kan ske genom kortbetalning i tingsrättens reception eller genom fakturering. Vid fakturering behöver domstolen fullständigt namn, adress samt personnummer/organisationsnummer.

Pappershandling som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev

Papperskopia, 1-9 sidor är gratis

Papperskopia, 10 sidor, 50 kronor

Papperskopia, fler än 10 sidor, 50 kronor + 2 kronor per sida

 

Handling som skickas med e-post

Inskannade handlingar

Elektronisk kopia, 1-9 sidor är gratis

Elektronisk kopia, 10 sidor, 50 kronor

Elektronisk kopia, fler än 10 sidor, 50 kronor + 2 kronor per sida

 

Digitalt upprättade handlingar

Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), 1-9 stycken är gratis

Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), 10 stycken, 50 kronor

Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), fler än 10 stycken, 50 kronor + 2 kronor per sida

 

USB som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev

Handlingar

För handlingar som lämnas ut på USB gäller samma avgifter som för handlingar som e-postas (se ovan). Därtill tillkommer en kostnad för USB på 50 kronor.

Ljudinspelningar

För ljudinspelningar som lämnas ut på USB tas det ut en avgift på 120 kronor per USB.

Rätten att ta del av allmän handling

Rätten att ta del av allmän handling

Enligt tryckförhetsförordningen (1949:105) har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. För att skydda viktiga intressen finns det begränsningar i den rätten. Bestämmelser om förbud mot att i vissa fall lämna ut en allmän handling finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt. Begäran ska vara så tydlig att handlingen kan eftersökas. En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut. Det handlar både om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling, och att göra en sekretessprövning.

Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym.

Du som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia av den. Beroende på beställningens omfattning kan en avgift tas ut. Genom att besöka Jönköpings tingsrätt kan du kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar.

Om du vill vara anonym

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka oss. Saknar du möjlighet att ta dig till Jönköpings tingsrätt kan du kontakta oss via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift betalkort.

Uppdaterad
2019-05-28