Förordnandesystem

Intresseanmälan för förordnandelistor

Till dig som vill anmäla intresse för att sättas upp på Jönköpings tingsrätts förordnandelistor

Bakgrund till tingsrättens uppdragslistor

Vem som ska förordnas av tingsrätten för ett uppdrag, såsom exempelvis offentlig försvarare, målsägandebiträde eller bodelningsförrättare, avgörs i varje fall av den enskilda beslutsfattaren. Tingsrättens huvudsakliga ansvar vid ett förordnande är att se till de tilltalades, målsägandens, barnens och övriga aktörers intresse av att få kvalificerad hjälp.

Som ett internt arbetsredskap och stöd i beslutsfattandet har tingsrätten olika listor på personer som bedömts kunna förordnas för olika typer av uppdrag. Att en person förts upp på listan innebär att personen, av tingsrätten, generellt bedömts lämplig för uppdrag av det slag som listan avser. Tingsrätten ställer därför vissa minimikrav, samt utgår från vissa kriterier vid bedömning av om en person ska finnas med på någon av tingsrättens olika listor.

Anmälan till uppdragslistorna

Den som vill föras upp på någon av uppdragslistorna anmäler detta via tingsrättens hemsida.

Det är upp till anmälaren att visa att denne uppfyller tingsrättens krav och kriterier, såsom relevant utbildning och erfarenhet. Exempel på relevanta erfarenheter är tingsnotarietjänstgöring och tidigare erfarenheter från uppdrag som ombud eller biträde.

Anmälningarna till uppdragslistorna behandlas inte löpande. Som utgångspunkt hanterar tingsrätten inkomna anmälningar om att föras upp på listorna en gång per månad.

Innan beslut om uppförande på lista fattas bereds domarna på tingsrätten möjlighet att yttra sig över de som anmält sitt intresse. Om synpunkter framkommer som gör att personens lämplighet för aktuell uppdragslista kan ifrågasättas kan det innebära att personen inte förs upp, trots att uppställda formella kriterierna är uppfyllda.

Ändringar av kontaktuppgifter eller ändring av uppdragstyper ska meddelas tingsrätten skriftligt via e-post till registratorsbrevlådan. Det gäller även om uppdragstagaren önskar bli avförd från lista.

Krav för samtliga uppdragslistor

För samtliga uppdragslistor gäller följande grundläggande krav på den som ska föras upp:

  • Verksamhetsort med mottagningskontor inom Jönköpings domsaga, d.v.s. i Jönköping, Habo, Mullsjö, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd eller Värnamo kommun, och debitera tidsspillan och utlägg för reskostnad från det kontoret. Kravet på att bedriva verksamhet från kontor enligt ovan gäller inte för att bli uppsatt som medlare enligt föräldrabalken. En uppdragstagare kan bedriva verksamhet från kontor även på annan ort. Verksamhetsorten ska framgå av Advokatsamfundets hemsida och eventuell egen hemsida.
  • Telefon och e-post ska användas för snabbt besked om ett uppdrag kan tas och även i övrigt ska kommunikation ske med telefon och e-post.
  • Avlagd för behörighet till domarämbete föreskrivna kunskapsprov, juristexamen eller annan motsvarande examen, se förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare. Detta krav gäller inte medlare enligt föräldrabalken.
  • Ansvarsförsäkring ska finnas.

Ändras ovan angivna förutsättningar i något hänseende ska detta omgående anmälas till tingsrätten. Ändrade kontaktuppgifter ska också anmälas omgående, liksom förhinder att under viss tid åta sig uppdrag.

Substitution av uppdrag efter rättens tillstånd kan endast ske om det finns uttryckligt lagstöd. Detta innebär att substitution inte kan ske vid exempelvis uppdrag som särskild företrädare för barn eller god man.

Här kan du läsa om de grundläggande kriterier som finns för de olika uppdragslistorna. 

Formulär för anmälan om intresse

Uppdragstyper
Uppdaterad
2021-02-25