Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Här beställer du

Mer information

  

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställningar av kopior av domar eller andra handlingar görs enklast via e-post till:

Du kan också ringa, besöka oss eller beställa beställa per post.

Brev:
Kalmar tingsrätt
Box 613
391 26 Kalmar

Telefon: 0480-47 78 00

Besöksadress: Smålandsgatan 28, Kalmar

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (t.ex. domar utan underskrift. Se under rubriken ”Undantag” för vad vi lämnar ut i elektronisk form). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kr för den tionde handlingen och två kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar två kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar två kro-nor.

Fax

Avgift tas ut som för papperskopior.

Handlingar som lämnas ut på CD/DVD/USB

Avgift tas ut som för handlingar som lämnas ut via epost plus en kostnad om 50 kr för CD/DVD/USB. (Obs! Särskilda avgiftsrutiner vid utlämnande av ljudfiler, se rubrik nedan)

Ljudfiler på CD/DVD/USB

Avgift tas ut med 120 kronor. Avgiften är densamma oavsett hur många filer som lämnas ut så länge de ryms på en skiva eller ett USB.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Undantag

Vid uppenbart kringgående av ovanstående taxor, t ex om man beställer färre än 10 sidor/PDF-filer gång efter annan och handlingarna redan fanns på tingsrätten vid tidigare förfrågan, tas en avgift ut redan från första sidan/handlingen.

Vid omfattande beställning kan en timtaxa om 125 kr per påbörjad 15-minutersperiod utgå istället för ovanstående taxa. Detta informeras du i så fall om innan arbetet med beställningen påbörjas.

Den som varken har utgivningsbevis eller är part i målet/ärendet har möjlighet att få dom/beslut, dagboksblad, stämningsansökan och häktningsframställan som pdf-dokument. Övriga handlingar skickas eller lämnas ut i papperskopia och debiteras enligt avgift för papperskopia enligt ovan.

Prenumeration

Den som har utgivningsbevis har möjlighet att prenumerera på

  • stämningsansökningar och häktningsframställningar för 150 kr/månad
  • domar i brottmål för 150 kr/månad
  • domar i tvistemål för 100 kr/månad
  • tredskodomar för 50 kr/månad
  • slutliga beslut i mål och ärenden för 350 kr/månad
  • konkursbeslut 50 kr/månad

Handlingarna skickas via e-post och fakturering sker kvartalsvis. Prenumerationskostnaden ses över vid väsentliga förändringar.

Överklagan avgiftsuttag

Den som menar att beslutet om avgiftsuttag är oriktigt har rätt att begära ett skriftligt beslut. Begäran ska ske inom 30 dagar efter betalning av avgiften. Beslutet överklagas till Skatteverket om det avser avgift för papperskopior m.m. enligt 15 § Avgiftsförordningen och till Domstolsverket om det avser avgift för handlingar, även ljud- och bildfiler, som lämnas ut med e-post eller på CD. Skatteverkets beslut går inte att överklaga. Domstolsverkets beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll