Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Beställningar av kopior av domar eller andra handlingar görs enklast via e-post till:

kalmar.tingsratt@dom.se

Kalmar tingsrätt klickar aldrig på länkar som bifogas i en e-post. 

Sökbara uppgifter i våra målhanteringssystem är:

- målnummer (endast i undantagsfall finns andra myndigheters målnummer registrerade hos Kalmar tingsrätt)

- personnummer

- orgnaisationsnummer

- namn

- datum för dom/slutligt beslut

- datum då stämningsansökan inkom till tingsrätten

 

 

 

 

Du kan också ringa, besöka oss eller beställa beställa per post.

Brev:
Kalmar tingsrätt
Box 613
391 26 Kalmar

Telefon: 0480-47 78 00

Besöksadress: Smålandsgatan 28, Kalmar

Vad kostar det?

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan många gånger e-postas kostnadsfritt. 

För omfattande material eller för material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) kan en avgift tas ut för den arbetstid som tingsrättens personal lägger ner på att sammanställa materialet.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar två kro-nor.

Handlingar som lämnas ut på CD/DVD/USB

Avgift tas ut som för handlingar som lämnas ut via epost plus en kostnad om 50 kr för CD/DVD/USB. (Obs! Särskilda avgiftsrutiner vid utlämnande av ljudfiler, se rubrik nedan)

Ljudfiler på CD/DVD/USB

Avgift tas ut med 120 kronor. Avgiften är densamma oavsett hur många filer som lämnas ut så länge de ryms på en skiva eller ett USB.

Undantag

Vid omfattande beställning kan en timtaxa om 125 kr per påbörjad 15-minutersperiod utgå. Detta informeras du i så fall om innan arbetet med beställningen påbörjas.

Vid uppenbart kringgående av ovanstående taxor, t ex om man gör många små beställningar gång efter annan och handlingarna redan fanns på tingsrätten vid tidigare förfrågan, tas en avgift ut.

Den som varken har utgivningsbevis eller är part i målet/ärendet har möjlighet att få dom/beslut, dagboksblad, stämningsansökan och häktningsframställan som pdf-dokument.

Den som har utgivningsbevis har möjlighet att prenumerera på

  • stämningsansökningar och häktningsframställningar 
  • domar i brottmål 
  • domar i tvistemål 
  • tredskodomar 
  • slutliga beslut i mål och ärenden 
  • konkursbeslut 
  • konkursbouppteckningar och förvaltarberättelser 

Handlingarna skickas via e-post.

Överklagan avgiftsuttag

Den som menar att beslutet om avgiftsuttag är oriktigt har rätt att begära ett skriftligt beslut. Begäran ska ske inom 30 dagar efter betalning av avgiften. Beslutet överklagas till Skatteverket om det avser avgift för papperskopior m.m. enligt 15 § Avgiftsförordningen och till Domstolsverket om det avser avgift för handlingar, även ljud- och bildfiler, som lämnas ut med e-post eller på CD. Skatteverkets beslut går inte att överklaga. Domstolsverkets beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Uppdaterad
2023-01-13