Domarutbildningen - att arbeta som fiskal

En viktig uppgift för kammarrätten är att utbilda framtidens domare. Kammarrätten anställer fiskaler som under fyra år genomgår en praktisk och juridisk utbildning.

Under det första året arbetar du som fiskal i kammarrätten och ansvarar bland annat för att bereda mål, föredra förslag till avgöranden och skriva förslag till domar och beslut. En månads tjänstgöring vid Migrationsöverdomstolen i Stockholm ingår som en del i utbildningen och genomförs i slutet av det första året.

Därefter arbetar du under två år självständigt som domare i någon av kammarrättens underrätter. Inom ramen för domarutbildningen ska kammarrätten se till att Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad och Förvaltningsrätten i Malmö får fiskaler till sina utbildningsplatser. I Göteborg finns det 12 platser, i Karlstad finns det 2 platser och i Malmö finns det 11 platser. Fiskaler med utbildningsplats i Karlstad förordnas under 6 månader av sin underrättstid att tjänstgöra i Förvaltningsrätten i Göteborg eller Förvaltningsrätten i Malmö (båda migrationsdomstolar) för att arbeta med migrationsmål. Underrättstjänstgöringen i Karlstad är alltså 1 år och 6 månader.

Under det sista året återvänder du till kammarrätten för s.k. adjunktionstjänstgöring och du dömer då tillsammans med andra domare i kammarrätten.

Under domarutbildningen får du gå ett omfattande utbildningsprogram med kurser som är anpassade utifrån tjänstgöringens olika delar.

Du har möjlighet att få ett visst ekonomiskt stöd om du byter arbetsort i samband med domarutbildningen. Distansarbete kan vara möjligt i viss omfattning.

På Sveriges Domstolars webbplats kan du lyssna på fiskalen Viktor som berättar om arbetet.

Fiskalsantagning

När ska du söka?

Kammarrätten i Göteborg antar kontinuerligt nya fiskaler. Kammarrätten har fyra rekryteringsomgångar per år. Du är välkommen med din ansökan när du vill. Om du söker till en viss tillträdesdag behöver kammarrätten din ansökan enligt tabellen nedan för att den säkert ska prövas vid önskat tillfälle.

Ansökningsdag, senast Beslut om anställning meddelas i: Tillträde: (1)
 Den 31 januari  Mars  Maj
 Den 30 april  Juni  September
 Den 31 Augusti  Oktober  December
 Den 31 oktober  December  Februari

(1) Tillträde kan även ske efter överenskommelse

Din ansökan

Ansökan gör du på nedanstående blankett som du hittar på Sveriges Domstolars webbplats.

Till ansökan ska du bifoga

  • personligt brev där du beskriver varför du söker anställning som fiskal och där du också anger hur du prioriterar när det gäller underrättsplacering, alltså var du helst vill tjänstgöra och i vilken ordning du prioriterar mellan övriga två underrätter 
  • betyg över notarietjänstgöring om du har avslutat tjänstgöringen
  • examensbevis med tillhörande betyg
  • avgångsbetyg från gymnasium.

Du kan även bifoga andra handlingar som du anser är relevanta för tjänsten.
I ansökan ska du ange dina referenser. Ansökan skickas per e-post till kammarratten.goteborg@dom.se eller per post till Kammarrätten i Göteborg, Box 1531, 401 50 Göteborg. Märk ansökan med ”Fiskalsansökan”.

Din ansökan gäller under sex månader. Under den tiden har du möjlighet att komplettera din ansökan. Kontakta kammarrätten eller skicka in din komplettering direkt till oss. Om du begär det, kan din ansökan förlängas att gälla ytterligare sex månader.

Urval bland de sökande

Efter att sista ansökningsdagen för ett antagningstillfälle har passerat genomför nya sökande arbetspsykologiska tester. För övriga sökande används tidigare testresultat. Därefter gör kammarrätten ett urval bland de sökande för vilka muntliga referenser hämtas in. Urvalet baseras på bland annat betyg från notarietjänstgöring, yttrande av lagmannen på den underrätt där respektive sökande har gjort sin notarietjänstgöring, övriga meriter och testresultat. Läs mer om kammarrättens kravprofil nedan.

Ett viktigt underlag är det så kallade arbetsprov som du har gjort genom din notariemeritering, dvs. den bedömning som bland annat de olika domare som du har arbetat med gör utifrån främst kriterierna i notariebetyget (yrkesskicklighet, arbetsförmåga, samarbetsförmåga, omdöme och självständighet).

Kammarrätten hämtar vid behov in de delbetyg som du kan ha fått under notarietiden. Det är en del i underlaget för dig som ännu inte har fått ditt slutbetyg och kompletterar i övrigt det slutliga notariebetyget.

Anställningsintervju

Efter en genomgång av ansökningshandlingar och de referenser som lämnats kallar kammarrätten ett antal sökande till intervju.

Hur många som kallas beror bland annat på rekryteringsbehovet.

Vid intervjun får du veta mer om kammarrätten som domstol och domarutbildningen. Du får också möjlighet att ställa frågor om domarutbildningen.

I anslutning till intervjun får du träffa en eller flera kammarrättsfiskaler som berättar om arbetet i kammarrätten.

Efter intervjun kan ytterligare referenstagning ske.

Erbjudande om anställning m.m.

Beslutet om anställning baseras på notariebetyg, testresultat, underrättens bedömning och referenser samt intervju och övriga meriter. De sökande som har varit på intervju får besked per telefon när beslut har fattats om anställning.

Du som erbjuds anställning får samtidigt veta i vilken underrätt som du ska göra din tid som förvaltningsrättsfiskal.

Om du har frågor om fiskalsantagningen är du välkommen att kontakta den administrativa fiskalen. Du hittar mer information om Kammarrätten i Göteborg på kammarrättens webbplats.

Uppdaterad
2023-01-30